0 follower

Skapa modell

Innan HTML-koden som ett formulär erfordrar skrivs, behöver vi avgöra vilken slags data vi förväntar oss att slutanvändare skriver in samt vilka regler dessa data behöver följa. En modellklass kan användas till att registrera denna information. En modell är, enligt definition i underavsnittet Model, den centrala platsen för att hålla användarinmatad data samt för validering av denna.

Beroende på hur vi använder oss av inmatade data, kan två olika typer av modeller skapas. Om inmatningen hämtas in och används för att sedan slängas, skapas lämpligen en formulärmodell; om användarinmatningen hämtas in för att sparas i en databas, används lämpligen en active record-modell i stället. Båda typerna av modell härstammar från samma basklass, CModel, vilken definierar det gemensamma gränssnittet ett formulär behöver.

Märk: I exemplen i detta avsnitt används huvudsakligen formulärmodeller. Samma förfarande kan emellertid även appliceras på active record-modeller.

1. Definiera en modellklass

Nedan skapas en modellklass, LoginForm, som används för att samla in användarinmatning på en loginsida. Eftersom logininformationen bara används till att autentisera användaren och inte behöver sparas , skapas LoginForm som en formulärmodell.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
}

Tre attribut deklareras i LoginForm: $username, $password samt $rememberMe. De används för att hålla inmatat användarnamn och lösen, samt det frivilliga alternativet huruvida logininformationen skall kommas ihåg. Eftersom $rememberMe har ett standardvärde, false, kommer det motsvarande alternativet, när det initialt visas i loginformuläret, att vara omarkerat .

Info: I stället för att kalla dessa medlemsvariabler för propertyn, används här termen attribut för att särskilja dem från vanliga propertyn. Ett attribut är en property som huvudsakligen används till att lagra data som härrör från användarinmatning eller från en databas.

2. Deklarera valideringsregler

När en användare väl postar sina inmatningar och modellen tilldelats dessa, behöver vi säkerställa att inmatningarna är giltiga innan de används. Detta sker genom validering av inmatningarna mot en uppsättning regler. Valideringsregler specificeras i metoden rules(), vilken skall returnera en array bestående av regelkonfigurationer.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
 
  private $_identity;
 
  public function rules()
  {
    return array(
      array('username, password', 'required'),
      array('rememberMe', 'boolean'),
      array('password', 'authenticate'),
    );
  }
 
  public function authenticate($attribute,$params)
  {
    $this->_identity=new UserIdentity($this->username,$this->password);
    if(!$this->_identity->authenticate())
      $this->addError('password','Incorrect username or password.');
  }
}

Ovanstående kod specificerar att både username och password är obligatorisk inmatning, att password skall autentiseras, samt att rememberMe skall vara ett boolskt värde.

Varje regel som returneras från rules() måste vara på följande format:

array('AttributeList', 'Validator', 'on'=>'ScenarioList', ...additional options)

där AttributeList är en sträng bestående av kommaseparerade attributnamn vilka behöver valideras enligt regeln; Validator specificerar vilket slags validering som skall utföras; on-parametern är frivillig och specificerar en lista med scenarier där regeln skall appliceras; additional options är namn- värdepar som används till att initialisera motsvarande validators propertyvärden.

Validator kan specificeras på tre sätt i en valideringsregel. För det första kan Validator vara namnet på en metod i modellklassen, som authenticate i ovanstående exempel. Valideringsmetoden måste ha följande signatur:

/**
 * @param string $attribute namn på attribut som skall valideras
 * @param array $params alternativ som specificerats i valideringsregeln
 */
public function ValidatorName($attribute,$params) { ... }

För det andra kan Validator vara namnet på en validerarklass. När regeln appliceras, kommer en instans av validerarklassen att skapas för att utföra den aktuella valideringen. De ytterligare alternativen (additional options) i regeln används till att initialisera instansens attributvärden. En validerarklass måste ärva från och utvidga CValidator.

För det tredje kan Validator vara ett fördefinierat aliasnamn för en validerarklass. I ovanstående exempel är namnet required ett alias för CRequiredValidator, vilken säkerställer att attributvärdet som valideras inte är tomt. Nedan följer den kompletta förteckningen över validerarklassers aliasnamn:

 • boolean: alias för CBooleanValidator, garanterar att attributet har ett värde som är antingen CBooleanValidator::trueValue eller CBooleanValidator::falseValue.

 • captcha: alias för CCaptchaValidator, garanterar att attributet överensstämmer med verifieringskoden som visades i CAPTCHA.

 • compare: alias för CCompareValidator, garanterar att attributet har samma värde som ett annat attribut eller en konstant.

 • email: alias för CEmailValidator, garanterar att attributet är en giltig email-adress.

 • date: alias för CDateValidator, garanterar att attributet representerar ett giltigt datum-, tid-, eller datetime-värde.

 • default: alias för CDefaultValueValidator, tilldelar specificerade attribut ett standardvärde.

 • exist: alias för CExistValidator, säkerställer att attributvärdet kan återfinnas i den specificerade tabellkolumnen.

 • file: alias för CFileValidator, garanterar att attributet innehåller namnet på en uppladdad fil.

 • filter: alias för CFilterValidator, transformerar attributet med hjälp av ett filter.

 • in: alias för CRangeValidator, garanterar att data håller sig inom ett fördefinierat intervall (lista) av värden.

 • length: alias för CStringValidator, garanterar att längden av data faller inom ett angivet intervall.

 • match: alias för CRegularExpressionValidator, garanterar att data matchar ett reguljärt uttryck (regexp).

 • numerical: alias för CNumberValidator, garanterar att data är ett giltigt tal.

 • required: alias för CRequiredValidator, garanterar att attributet ej är tomt.

 • type: alias för CTypeValidator, garanterar att attributet är av en specifik datatyp.

 • unique: alias för CUniqueValidator, garanterar att data är unikt för en kolumn i en databastabell.

 • url: alias för CUrlValidator, garanterar att data är en giltig URL.

Nedan listas några exemepl på användning av de fördefinierade aliasnamnen för validerarklasser:

// username är obligatoriskt
array('username', 'required'),
// username måste vara mellan 3 och 12 tecken långt
array('username', 'length', 'min'=>3, 'max'=>12),
// i register-scenariet endast, måste password matcha password2
array('password', 'compare', 'compareAttribute'=>'password2', 'on'=>'register'),
// i login-scenariet endast, måste password vara autentiserat
array('password', 'authenticate', 'on'=>'login'),

3. Säkra upp attributtilldelningar

När en modellinstans har skapats, behöver dess attribut ofta tilldelas värden inskickade av slutanvändare. Detta kan lämpligen utföras med hjälp av följande massiva tilldelning:

$model=new LoginForm;
if(isset($_POST['LoginForm']))
  $model->attributes=$_POST['LoginForm'];

Den sista programraden innebär en massiv tilldelning av varje fält i $_POST['LoginForm'] till motsvarande modellattribut. Detta är ekvivalent med följande tilldelning:

foreach($_POST['LoginForm'] as $name=>$value)
{
  if($name is a safe attribute)
    $model->$name=$value;
}

Det är kritiskt att avgöra vilka attribut som är säkra. Om vi till exempel exponerar primärnyckeln till en tabell som säker, kan en angripare få chansen att modifiera primärnyckeln för en given databaspost och därmed göra ändringar i data han saknar auktorisation att ändra.

Deklarera säkra attribut

Ett attribut betraktas som säkert om det förekommer i en valideringsregel som är applicerbar på det givna scenariet. Till exempel,

array('username, password', 'required', 'on'=>'login, register'),
array('email', 'required', 'on'=>'register'),

I ovanstående exempel är attributen username och password obligatoriska i login-scenariet, medan attributen username, password och email är obligatoriska i register-scenariet. Resultatet blir att, om vi utför en massiv tilldelning i login-scenariet, kommer endast username och password att bli massivt tilldelade eftersom de är de enda attribut som förekommer bland valideringsreglerna för login. Å andra sidan kan alla tre attributen tilldelas massivt om scenariet är register.

// in login scenario
$model=new User('login');
if(isset($_POST['User']))
  $model->attributes=$_POST['User'];
 
// in register scenario
$model=new User('register');
if(isset($_POST['User']))
  $model->attributes=$_POST['User'];

Så varför använder vi en sådan policy för att avgöra om ett attribut är säkert eller inte? Logiken bakom detta är att om ett attribut redan har en eller flera validateringsregler för kontroll av dess giltighet, på vilket ytterligare sätt behöver vi bekymra oss för det?

Det är viktigt att komma ihåg att valideringsregler används för att kontrollera användarinmatad data snarare än data som vi genererar med kod (t.ex. tidstämpel, automatiskt genererad primärnyckel). Av denna anledning, lägg INTE till valideringsregler för de attribut som inte förväntas erhålla indata från slutanvändare.

I vissa fall vill vi kunna deklarera ett attribut som säkert även om vi egentligen inte har några specifika regler för det. Ett exempel är en artikels innehållsattribut som kan ta emot godtycklig inmatning. Detta kan åstadkommas med hjälp av den speciella safe-regeln:

array('content', 'safe')

För helhetens skull finns det även en unsafe-regel, som används för att uttryckligen deklarera ett attribut som ej säkert:

array('permission', 'unsafe')

unsafe-regeln används sällan och den utgör ett undantag från den tidigare definitionen av säkra attribut.

I fråga om inmatningar som inte är säkra, behöver vi tilldela dem till motsvarande attribut med hjälp av individuella tilldelningssatser, som i följande exempel:

$model->permission='admin';
$model->id=1;

4. Sätta igång validering

När väl en modell försetts med användarinmatad data, kan metoden CModel::validate() anropas för att sätta igång datavalideringsprocessen. Metoden returnerar ett värde som indikerar huruvida valideringen lyckades eller inte. För CActiveRecord-modeller, kan validering även sättas igång automatiskt till följd av att dess metod CActiveRecord::save() anropas.

Ett scenario kan sättas med propertyn scenario, vilket därmed indikerar vilken uppsättning valideringsregler som skall åsättas.

Validering utförs scenariobaserat. Propertyn scenario specificerar i vilket scenario modellen för tillfället används samt vilken uppsättning valideringsregler som skall användas. Till exempel i login-scenariet, vill vi endast validera username- och password-inmatningarna för user-modellen, medan vi i register-scenariet behöver validera fler inmatningar, så som email, address, etc. Följande exempel visar hur man genomför validering i scenariet register vid registrering av en användare:

// creates a User model in register scenario. It is equivalent to:
// $model=new User;
// $model->scenario='register';
$model=new User('register');
 
// populates the input values into the model
$model->attributes=$_POST['User'];
 
// performs the validation
if($model->validate())  // if the inputs are valid
  ...
else
  ...

De scenarier som en regel skall associera till kan specificeras med hjälp av regelns on-alternativ. Om on-alternativet inte anges innebär detta att regeln kommer att användas i alla scenarier. Till exempel,

public function rules()
{
  return array(
    array('username, password', 'required'),
    array('password_repeat', 'required', 'on'=>'register'),
    array('password', 'compare', 'on'=>'register'),
  );
}

Resultatet blir att den första regeln appliceras i alla scenarier, medan de övriga två reglerna endast kommer att appliceras i scenariet register.

5. Åtkomst till valideringsmeddelanden

När väl validering har utförts finns eventuella felmeddelanden lagrade i objektet model. Metoderna CModel::getErrors() och CModel::getError() kan användas för att erhålla felmeddelanden. Skillnaden mellan dessa två metoder är att den första returnerar alla felmeddelanden för specificerat modellattribut, medan den andra endast returnerar det första felmeddelandet.

6. Attributs ledtexter

Vid utformning av ett formulär behöver vi ofta presentera en ledtext för varje inmatningsfält. Ledtexten informerar användaren om vad slags information denne förväntas mata in i fältet. Även om en ledtext kan hårdkodas i vyn, erbjuds större flexibilitet och praktisk användbarhet om den kan specificeras i tillhörande modell.

Som standard lämnar CModel helt enkelt namnet på ett attribut som dess ledtext. Detta kan anpassas genom att åsidosätta metoden attributeLabels(). Som kommer att framgå i nästa avsnitt, tillåter specificering av ledtexter i modellen, oss att skapa formulär snabbare och mer kraftfullt.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !