0 follower

Web Service

Webbtjänster (Web Service) är ett mjukvarusystem konstruerat för att ge stöd för driftkompatibel (interoperable) maskin-till-maskin-interaktion över ett nätverk. I en webbapplikations kontext refererar det vanligen till en uppsättning API:er som kan kommas åt över internet och exekveras på ett fjärrsystem som erbjuder den begärda tjänsten. Till exempel, en Flex-baserad klient kan anropa en funktion implementerad på serversidan av en PHP-based webbapplikation. Webbtjänster förlitar sig på SOAP som sitt grundläggande lager i kommunikationsprotokollstacken.

Yii tillhandahåller CWebService och CWebServiceAction för att förenkla arbetet med implementering av webbtjänster i en webbapplikation. API:erna grupperas klasser, kallade service providers. Yii genererar för varje klass en WSDL-specifikation som beskriver vilka API:er som finns tillgängliga och hur de skall anropas av klienterna. När en webbtjänst-API invokeras av en klient, kommer Yii att instantiera motsvarande service provider och anropa den begärda API:n för att fullgöra önskad request.

Märk: CWebService är beroende av PHP:s SOAP- tillägg. Kontrollera att det är igång innan exemplen i detta avsnitt provkörs.

1. Definiera Service Provider

Som nämnts ovan, en service provider är en klass som definierar metoderna som kan fjärrinvokeras. Yii förlitar sig på doc comment och class reflection för att identifiera vilka metoder som kan fjärrinvokeras och vilka deras parametrar och returvärden är.

Låt oss börja med en enkel aktiekurstjänst. Denna tjänst medger att en klient frågar om priset på en viss aktie. Service providern definieras som följer. Lägg märke till att vi definierar providerklassen StockController genom att ärva från och utvidga CController. Detta är inte ett krav. Varför vi gör så förklaras inom kort.

class StockController extends CController
{
  /**
   * @param string the symbol of the stock
   * @return float the stock price
   * @soap
   */
  public function getPrice($symbol)
  {
    $prices=array('IBM'=>100, 'GOOGLE'=>350);
    return isset($prices[$symbol])?$prices[$symbol]:0;
    //...return stock price for $symbol
  }
}

I ovanstående deklarerar vi metoden getPrice att vara en webbtjänst-API genom att markera den med taggen @soap i dess doc comment. Vi förlitar oss på doc comment för att ange datatyp för inparametrar samt returvärde. Ytterligare API:er kan deklareras på liknande sätt.

2. Deklarera Web Service-åtgärd

Med en service provider definierad, behöver vi göra den tillgänglig för klienter. Mer specifikt, vi vill skapa en kontrolleråtgärd för att exponera tjänsten. Detta kan enkelt låta sig göras genom att deklarera en CWebServiceAction-åtgärd i en kontrollerklass. I vårt exempel placerar vi den helt enkelt i StockController.

class StockController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'quote'=>array(
        'class'=>'CWebServiceAction',
      ),
    );
  }
 
  /**
   * @param string the symbol of the stock
   * @return float the stock price
   * @soap
   */
  public function getPrice($symbol)
  {
    //...return stock price for $symbol
  }
}

Detta är allt som behövs för att skapa en webbtjänst! Om vi försöker nå åtgärden via URL:en http://hostname/path/to/index.php?r=stock/quote, kommer vi att se en hel del XML-innehåll vilket faktiskt är WSDL-beskrivningen för webbtjänsten vi definierat.

Tips: Som standard förmodar CWebServiceAction att den nuvarande kontrollern är service provider. Detta är anledningen till att vi deklarerar metoden getPrice i klassen StockController.

3. Konsumera Web Service

För att slutföra exemplet, låt oss skapa en klient som skall konsumera webbtjänsten vi just skapat. Exempelklienten är skriven i PHP, men den kunde vara i andra språk, såsom Java, C#, Flex, etc.

$client=new SoapClient('http://hostname/path/to/index.php?r=stock/quote');
echo $client->getPrice('GOOGLE');

Kör ovanstående skript i antingen webb- eller konsolläge, och vi skall se t ex 350 som är priset för GOOGLE.

4. Datatyper

När klassmetoder och propertyn deklareras för fjärråtkomst behöver vi specificera datatyper för in- och utparametrarna. Följande primitiva datatyper kan användas:

 • str/string: mappas till xsd:string;
 • int/integer: mappas till xsd:int;
 • float/double: mappas till xsd:float;
 • bool/boolean: mappas till xsd:boolean;
 • date: mappas till xsd:date;
 • time: mappas till xsd:time;
 • datetime: mappas till xsd:dateTime;
 • array: mappas till xsd:string;
 • object: mappas till xsd:struct;
 • mixed: mappas till xsd:anyType.

Om en typ inte motsvaras av någon av ovanstående primitiva typer, betraktas den som en sammansatt typ bestående av propertyn. En sammansatt typ representeras i termer av en klass,och dess propertyn är klassens publika medlemsvariabler markerade med @soap i sina doc comments.

Vi kan även använda arraytyper genom att lägga till [] i slutet av en primitiv eller sammansatt typ. Det specificerar en array av denna typ.

Nedan ses ett exempel som definierar webb-API:n getPosts vilken returnerar en array med Post-objekt.

class PostController extends CController
{
  /**
   * @return Post[] a list of posts
   * @soap
   */
  public function getPosts()
  {
    return Post::model()->findAll();
  }
}
 
class Post extends CActiveRecord
{
  /**
   * @var integer post ID
   * @soap
   */
  public $id;
  /**
   * @var string post title
   * @soap
   */
  public $title;
 
  public static function model($className=__CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }
}

5. Klassmappning

För att erhålla parametrar av sammansatta typer från klienten behöver en applikation deklarera mappningen från WSDL-typer til motsvarande PHP-klasser. Detta görs genom att konfigurera propertyn classMap i CWebServiceAction.

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'service'=>array(
        'class'=>'CWebServiceAction',
        'classMap'=>array(
          'Post'=>'Post', // or simply 'Post'
        ),
      ),
    );
  }
  ......
}

6. Fånga upp Remote Method Invocation

Genom att implementera gränssnittet IWebServiceProvider kan en service provider fånga upp remote method invocations. I IWebServiceProvider::beforeWebMethod, kan providern få tag på den nuvarande instansen av CWebService och erhålla namnet på den metod som för tillfället efterfrågas via CWebService::methodName. Den kan returnera false om fjärrmetoden inte invokeras av någon anledning (t.ex. icke-auktoriserad åtkomst).

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !