0 follower

Teman

Användning av teman är ett systematiskt sätt att anpassa utseendet hos sidor i en webbapplikation. Genom att applicera ett annat tema, kan man omedelbart dramatiskt förändra det övergripande utseendet hos en webbapplikation.

I Yii representeras varje tema av en katalog innehållande vyfiler, layoutfiler samt relevanta resursfiler så som bilder, CSS-filer, JavaScript-filer etc. Namnet på ett tema är namnet på dess katalog. Alla teman huserar under samma katalog, WebRoot/themes. Vid varje tillfälle kan endast ett av dessa vara aktivt.

Tips: Standardrotkatalogen för teman, WebRoot/themes, kan konfigureras till en anan katalog. Konfigurera bara applikationskomponenten themeManager:s propertyn basePath och baseUrl efter önskemål.

1. Using a Theme

För att aktivera ett tema, sätt webbapplikationens property theme till namnet på det önskade temat. Detta kan antingen göras i applikationskonfigurationen eller vid körning, i en kontrolleråtgärd.

Märk: Temanamn är skiftlägeskänsliga (case-sensitive). Om man försöker att aktivera ett tema som inte kan hittas returnerar Yii::app()->theme null.

2. Creating a Theme

Innehåll under temats katalog skall organiseras på samma sätt som det under applikationens rotkatalog. Till exempel, alla vyfiler måste placeras under views, layoutvyfiler under views/layouts och systemvyfiler under views/system. Om vi till exempel vill ersätta vyn create tillhörande PostController med en vy ur temat classic, skall den nya vyfilen sparas som WebRoot/themes/classic/views/post/create.php.

För vyer som tillhör kontrollrar i en modul, skall även motsvarande vyfiler som tillhör teman placeras under katalogen views. Till exempel, om tidigare nämnda PostController återfinns i modulen forum, skall vyfilen create sparas som WebRoot/themes/classic/views/forum/post/create.php. Om modulen forum är nästlad i en annan modul, support, skall vyfilen istället sparas som WebRoot/themes/classic/views/support/forum/post/create.php.

Märk: Eftersom katalogen views kan innehålla ur säkerhetssynpunkt känslig data, skall den konfigureras för att förhindra webbanvändare tillgång.

Vid anrop till render eller renderPartial för att presentera en vy, kommer motsvarande vyfil samt layoutfil att eftersökas i det för tillfället aktiva temat. Om de hittas används de för renderingen. I annat fall används standardplatserna för vyer och layouter specificerade i viewPath respektive layoutPath.

Tips: Inuti en temavy, behöver ofta länkning ske till andra temaresursfiler. Till exempel, kan vi vilja visa en bildfil under temats katalog images. Genom att använda det för tillfället aktiva temats property baseUrl, kan en URL för bilden genereras på följande sätt,

Yii::app()->theme->baseUrl . '/images/FileName.gif'

Nedan följer ett exempel på katalogstruktur för en applikation med två teman, basic och fancy.

WebRoot/
  assets
  protected/
    .htaccess
    components/
    controllers/
    models/
    views/
      layouts/
        main.php
      site/
        index.php
  themes/
    basic/
      views/
        .htaccess
        layouts/
          main.php
        site/
          index.php
    fancy/
      views/
        .htaccess
        layouts/
          main.php
        site/
          index.php

Om vi lägger in följande i applikationskonfigurationen

return array(
  'theme'=>'basic',
  ......
);

kommer temat basic att gälla, vilket innebär att applikationen hämtar sin layout från katalogen themes/basic/views/layouts, samt sin indexvy från themes/basic/views/site. I händelse av att vyfilen inte hittas i temat, används filen från katalogen protected/views.

3. Theming Widgets

Med start från version 1.1.5 kan teman användas även för vyer som används av widgetar. Närmare bestämt kommer Yii att, när vi anropar CWidget::render() för att rendera en widgetvy, att leta såväl i temakatalogen som i widgetens vykatalog, efter den önskade vyfilen.

För att temasätta vyn xyz tillhörande en widget vars klassnamn är Foo, skapar vi först en katalog med namnet Foo (dvs samma som widgetens klassnamn) i det aktiva temats vykatalog. Om widgetklassen tillhör ett namespace (tillgängligt i PHP 5.3.0 eller senare), så som \app\widgets\Foo, skall en katalog med namnet app_widgets_Foo skapas. Vi byter alltså ut namespace-separerare mot understreck.

Därefter skapar vi en vyfil benämnd xyz.php i den just skapade katalogen. Vi har nu en fil themes/basic/views/Foo/xyz.php som, givet att det för tillfället aktiva temat är basic, kommer att användas av widgeten istället för dess originalvy.

4. Anpassa widgetar globalt

Märk: denna finess har varit tillgänglig fr o m version 1.1.3.

När en widget från tredjepart eller Yii används, behöver vi ofta anpassa den för specifika behov. Till exempel kan vi vilja ändra värdet för CLinkPager::maxButtonCount från 10 (standard) till 5. Detta kan åstadkommas genom att initialvärden lämnas med när CBaseController::widget anropas för att skapa en widget. Detta kan dock bli bekymmersamt då det måste upprepas på varje ställe där CLinkPager används.

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>5,
  'cssFile'=>false,
));

Genom användning av finessen med global anpassning av widgetar, behöver vi bara specificera dessa initialvärden på ett enda ställe, nämligen i applikationskonfigurationen. Detta gör anpassningen av widgetar mer hanterbar.

För att använda finessen med global anpassning av widgetar, behöver vi konfigurera widgetFactory på följande sätt:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'widgets'=>array(
        'CLinkPager'=>array(
          'maxButtonCount'=>5,
          'cssFile'=>false,
        ),
        'CJuiDatePicker'=>array(
          'language'=>'ru',
        ),
      ),
    ),
  ),
);

I ovanstående exempel, specificeras den globala widgetkonfigurationen för både CLinkPager och CJuiDatePicker genom konfigurering av propertyn CWidgetFactory::widgets. Märk att den globala konfigurationen för respektive widget representeras som ett nyckel-värdepar i arrayen, där nyckeln refererar till widgetens klassnamn medan värdet specificerar en array med initialvärden för propertyn.

Nu kommer, närhelst vi skapar en CLinkPager-widget i en vy, ovanstående propertyvärden att tilldelas widgeten, vi behöver alltså bara skriva följande kod i vyn för att skapa widgeten:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
));

Det är fortfarande möjligt att åsidosätta initialvärden för propertyn om så erfordras. Till exempel, om vi i någon vy vill sätta maxButtonCount till 2, kan detta göras som följer:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>2,
));

5. Skin

Medan användning av teman snabbt kan få vyer att ändra skepnad, kan skin användas för att systematiskt anpassa utseendet hos widgetar som används i vyer.

En skin består av en array av namn-värdepar som kan användas för att initialisera propertyn i en widget. En skin hör till en widgetklass och en widgetklass kan ha flera skin vilka identifieras av dess namn. Vi kan till exempel ha en skin benämnd classic, tillhörande widgeten CLinkPager.

För att skin-finessen skall kunna användas måste först applikationskonfigurationen modifieras genom
att propertyn CWidgetFactory::enableSkin för applikationskomponenten widgetFactory sätts till true:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'enableSkin'=>true,
    ),
  ),
);

Vänligen lägg märke till att i versioner före 1.1.3, behöver följande konfiguration användas för att aktivera användning av widget skin:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'class'=>'CWidgetFactory',
    ),
  ),
);

Därefter kan önskade skin skapas. Skin som tillhör samma widgetklass lagras i ett gemensamt PHP-skript med samma namn som widgetklassen. Samtliga dessa skinfiler lagras som standard i katalogen protected/views/skins. Detta kan ändras till en annan katalog genom konfigurering av propertyn skinPath i komponenten widgetFactory. Exempelvis en fil CLinkPager.php, med nedanstående innehåll, skapas i katalogen protected/views/skins,

<?php
return array(
  'default'=>array(
    'nextPageLabel'=>'&gt;&gt;',
    'prevPageLabel'=>'&lt;&lt;',
  ),
  'classic'=>array(
    'header'=>'',
    'maxButtonCount'=>5,
  ),
);

I ovanstående exempel skapas två skin för widgeten CLinkPager: default och classic. Den förra är den skin som kommer att åsättas varje CLinkPager widget där skin-propertyn inte uttryckligen specificerats. Den senare är den skin som åsätts CLinkPager-widgetar där skin-propertyn specificerats som classic. I följande vykod kommer den första pager-instansen att använda default-skin, medan den andra använder classic-skin:

<?php $this->widget('CLinkPager'); ?>
 
<?php $this->widget('CLinkPager', array('skin'=>'classic')); ?>

Om vi skapar en widget med en uppsättning propertyn med givna initialvärden, kommer dessa att få prioritet och läggas till varje relevant skin. Till exempel kommer följande vykod att skapa en pager vars initialvärden kommer att vara array('header'=>'', 'maxButtonCount'=>6, 'cssFile'=>false), ett resultat av sammanslagna initialvärden specificerade i vyn respektive i classic-skin.

<?php $this->widget('CLinkPager', array(
  'skin'=>'classic',
  'maxButtonCount'=>6,
  'cssFile'=>false,
)); ?>

Lägg märke till att skin-finessen INTE kräver att teman används. Skulle dock ett tema vara aktivt kommer Yii även att söka efter skin i underkatalogen skins till temats vykatalog (t.ex. WebRoot/themes/classic/views/skins). I händelse av att en skin med samma namn existerar i både temats och huvudapplikationens vykataloger, prioriteras temats skin.

Om en widget använder en skin som inte existerar kommer Yii fortfarande att skapa widgeten som vanligt, utan felmeddelanden.

Info: Användning av skin kan sätta ned prestanda eftersom Yii behöver leta efter skin-filen första gången en widget skapas.

Skin är mycket snarlikt finessen global anpassning av widget. De huvudsakliga skillnaderna är följande.

 • Skin är mer relaterat till anpassning av propertyvärden för presentation;
 • En widget kan ha flera skin;
 • Skin kan åsättas via teman;
 • Användning av skin är mer resurskrävande än global anpassning av widget.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !