0 follower

Skapa Form

Att skriva login-vyn är okomplicerat. Man börjar med en form-tagg vars action-attribut skall vara URL:en för login-åtgärden som tidigare beskrivits. Därefter infogas ledtexter och inmatningsfält för de attribut som deklarerats i klassen LoginForm. Till sist infogas en skicka-knapp som användaren klickar på för att posta formuläret. Allt detta kan göras i renodlad HTML-kod.

Yii tillhandahåller några hjälpklasser för att underlätta sammansättning av vyer. Till exempel, för att skapa ett textinmatningsfält kan CHtml::textField() användas; för att skapa en drop-down listkontroll används CHtml::dropDownList().

Info: Man kan fråga sig vilken vinsten är med att använda hjälpklasser om de erfordrar samma mängd kod jämfört med ren HTML-kod. Svaret är att hjälpklasser kan leverera mer än bara HTML-kod. Till exempel, följande kod kan generera ett textinmatningsfält som kan sätta igång inskickning av formuläret om dess värde ändras av användare.

CHtml::textField($name,$value,array('submit'=>''));

Detta skulle annars kräva att man skriver skrymmande Javascriptkod överallt.

I det följande används CHtml till att skapa login-formuläret. Antag att variabeln $model representerar LoginForm-instansen.

<div class="form">
<?php echo CHtml::beginForm(); ?>
 
  <?php echo CHtml::errorSummary($model); ?>
 
  <div class="row">
    <?php echo CHtml::activeLabel($model,'username'); ?>
    <?php echo CHtml::activeTextField($model,'username') ?>
  </div>
 
  <div class="row">
    <?php echo CHtml::activeLabel($model,'password'); ?>
    <?php echo CHtml::activePasswordField($model,'password') ?>
  </div>
 
  <div class="row rememberMe">
    <?php echo CHtml::activeCheckBox($model,'rememberMe'); ?>
    <?php echo CHtml::activeLabel($model,'rememberMe'); ?>
  </div>
 
  <div class="row submit">
    <?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
  </div>
 
<?php echo CHtml::endForm(); ?>
</div><!-- form -->

Ovanstående kod genererar ett mer dynamiskt formulär. Till exempel, CHtml::activeLabel() genererar en ledtext associerad till det specificerade attributet i modellen. Om attributet har ett inmatningsfel, ändras ledtextens CSS-klass till error, vilket förändrar ledtextens utseende med hjälp av tillämpliga CSS-stilar. På liknande sätt genererar CHtml::activeTextField() ett textinmatningsfält för det specificerade attributet i modellen och ändrar dess CSS-klass i händelse av inmatningsfel.

Om CSS-stilarna som används är de som finns i filen form.css, tillhandahållen av yiic-skriptet, kommer det genererade formuläret att se ut i stil med följande:

Loginsidan

Loginsidan

Loginsidan med felmeddelanden

Loginsidan med felmeddelanden

Med start från version 1.1.1, erbjuds en ny widget kallad CActiveForm för formulärgenerering. Widgeten är kapabel att transparent och konsekvent stödja validering både på klient- och serversidan. Med hjälp av CActiveForm, kan ovanstående vy skrivas om som nedan:

<div class="form">
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm'); ?>
 
  <?php echo $form->errorSummary($model); ?>
 
  <div class="row">
    <?php echo $form->label($model,'username'); ?>
    <?php echo $form->textField($model,'username') ?>
  </div>
 
  <div class="row">
    <?php echo $form->label($model,'password'); ?>
    <?php echo $form->passwordField($model,'password') ?>
  </div>
 
  <div class="row rememberMe">
    <?php echo $form->checkBox($model,'rememberMe'); ?>
    <?php echo $form->label($model,'rememberMe'); ?>
  </div>
 
  <div class="row submit">
    <?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
  </div>
 
<?php $this->endWidget(); ?>
</div><!-- form -->

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !