0 follower

Active Record

Även om Yii DAO kan hantera så gott som varje databasrelaterad uppgift, är det stor risk att vi använder 90% av vår tid till att skriva vissa SQL-satser som genomför de återkommande CRUD-operationerna (create, read, update och delete). Det är också svårt att underhålla koden när den är uppblandad med SQL-satser. En lösning på detta problem är att använda Active Record.

Active Record (AR) är en populär teknik för objekt-relationsmappning (ORM). Varje AR-klass representerar en databastabell (eller -vy) vars attribut är representerade som AR-klassens propertyn, en AR-instans representerar en rad i nämnda tabell. Vanliga CRUD-operationer är implementerade som AR-metoder. Resultatet är tillgång till data på ett mer objektorienterat sätt. Till exempel, kan följande kod användas för att sätta in en ny rad i tabellen tbl_post:

$post=new Post;
$post->title='sample post';
$post->content='post body content';
$post->save();

I det följande beskrivs hur man sätter upp AR och använder denna till att genomföra CRUD-operationer. I nästa avsnitt visas hur man kan använda AR för att hantera databassamband (relationship). För enkelhets skull kommer nedanstående databastabell att användas i exemplen i detta avsnitt. Märk att om MySQL-databas används skall AUTOINCREMENT bytas mot AUTO_INCREMENT i följande SQL.

CREATE TABLE tbl_post (
  id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  title VARCHAR(128) NOT NULL,
  content TEXT NOT NULL,
  create_time INTEGER NOT NULL
);

Märk: AR är inte tänkt att lösa alla databasrelaterade uppgifter. Tekniken kommer bäst till användning för att modellera databastabeller i form av PHP-konstruktioner samt genomföra sådana frågor som inte inbegriper komplexa SQL-satser. Yii:s DAO bör användas för mer komplexa scenarier.

1. Upprätta en databasanslutning

AR förlitar sig på en databasanslutning för att genomföra databasrelaterade operationer. Som standard antar den att applikationskomponenten db ger den CDbConnection-instans som behövs till att tjäna som databasanslutning. Följande applikationskonfiguration visar ett exempel:

return array(
  'components'=>array(
    'db'=>array(
      'class'=>'system.db.CDbConnection',
      'connectionString'=>'sqlite:path/to/dbfile',
      // turn on schema caching to improve performance
      // 'schemaCachingDuration'=>3600,
    ),
  ),
);

Tips: Eftersom Active Record förlitar sig på metadata om tabeller för att avgöra information om kolumner, åtgår tid till att läsa metadata och till att analysera den. Om det är mindre troligt att databasschemat kommer att ändras, bör schemacachning slås på genom att konfigurera CDbConnection::schemaCachingDuration-propertyn till ett värde större än 0.

Stödet för AR beror av använd databashanterare. För närvarande stöds endast följande databashanterare:

Vid önskemål om att använda en annan applikationskomponent än db, eller om att använda AR till att arbeta mot flera databaser, åsidosätt CActiveRecord::getDbConnection(). Klassen CActiveRecord utgör basklass för alla AR-klasser.

Tips: Det finns två sätt att arbeta mot multipla databaser i AR. Om databasernas scheman är olika, kan man skapa olika AR-basklasser med skild implementering av getDbConnection(). I annat fall är det en bättre idé att dynamiskt ändra den statiska variabeln CActiveRecord::db.

2. Definiera AR-klass

För tillgång till en databastabell måste först en AR-klass definieras genom arv och utvidgning av CActiveRecord. Varje AR-klass representerar en enda databastabell och en AR-instans representerar en rad i den tabellen. Följande exempel visar den minimala kod som erfordras för AR-klassen korresponderande mot tabellen tbl_post.

class Post extends CActiveRecord
{
  public static function model($className=__CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }
 
  public function tableName()
  {
    return 'tbl_post';
  }
}

Tips: Eftersom AR-klasser ofta refereras till på många ställen, är det möjligt att importera hela katalogen som innehåller AR-klasserna, i stället för att inkludera dem en och en. Till exempel, om alla AR-klasser finns i katalogen protected/models, kan applikationen konfigureras som följer:

return array(
 'import'=>array(
   'application.models.*',
 ),
);

Som standard är namnet på AR-klassen samma som namnet på databastabellen. Åsidosätt metoden tableName() om de skall vara olika. Metoden model() finns deklarerad per se i varje AR-klass (förklaring följer längre ned).

Info: För att använda tabellprefix-finessen, kan tableName()-metoden i en AR-klass behöva åsidosättas på följande sätt,

public function tableName()
{
  return '{{post}}';
}

Det innebär att, istället för att returnera det fullständiga tabellnamnet, returnerar vi tabellnamnet utan prefix, omgivet av dubbla krumparenteser.

Kolumnvärden för en rad i en tabell kan åtkommas som propertyn i den motsvarande AR-instansen. Till exempel, följande kod sätter kolumnen (attributet) title:

$post=new Post;
$post->title='a sample post';

Ävensom vi aldrig uttryckligen deklarerar title-propertyn i klassen Post, kan vi fortfarande få tillgång till den i ovanstående kod. Detta beror på att title är en kolumn i tabellen tbl_post och CActiveRecord gör den tillgänglig som en property med hjälp av PHP:s "magiska" metod __get(). En exception signaleras vid försök att tillgå en icke-existerande kolumn på detta sätt.

Info: I denna guide användes gemener för tabell- och kolumnnamn. Detta beror på att olika databashanterare hanterar skiftläge olika. Till exempel PostgreSQL betraktar underförstått kolumnnamn som oberoende av skiftläge, och om ett kolumnnamn i en fråga innehåller både gemena och versaler måste det omges av citationstecken. Användning av enbart gemener eliminerar ev. skiftlägesrelaterade problem.

AR förlitar sig på väldefinierade primärnycklar för tabeller. Om en tabell saknar primärnyckel, krävs det att motsvarande AR-klass specificerar vilken/vilka kolumn(er) som skall utgöra primärnyckel, genom att åsidosätta metoden primaryKey() enligt nedanstående exempel,

public function primaryKey()
{
  return 'id';
  // For composite primary key, return an array like the following
  // return array('pk1', 'pk2');
}

3. Skapa DB-post

För att sätta in en ny rad i en databastabell, skapa en ny instans av den motsvarande AR-klassen, sätt dess propertyn associerade med tabellens kolumner och anropa metoden save() för att genomföra insättningen.

$post=new Post;
$post->title='sample post';
$post->content='content for the sample post';
$post->create_time=time();
$post->save();

Om tabellens primärnyckel är självuppräknande, kommer AR-instansen att efter insättningen innehålla en uppdaterad primärnyckel. I ovanstående exempel återspeglar id-propertyn primärnyckelns värde i den nyligen insatta postningen, trots att vi aldrig uttryckligen ändrar den.

Om en kolumn är definierad med något statiskt standardvärde (t.ex. en sträng, ett tal) i tabellschemat, kommer motsvarande property i AR-instansen att automatiskt innehålla ett sådant värde när instansen skapats. Ett sätt att ändra ett sådant standardvärde är genom att uttryckligen deklarera propertyn i AR-klassen:

class Post extends CActiveRecord
{
  public $title='please enter a title';
  ......
}
 
$post=new Post;
echo $post->title; // this would display: please enter a title

Ett attribut kan tilldelas ett värde av typen CDbExpression innan posten sparas till databasen (antingen insättning eller uppdatering). Exempelvis, för att spara en tidstämpel, returnerad av MySQL:s funktion NOW(), kan följande kod användas:

$post=new Post;
$post->create_time=new CDbExpression('NOW()');
// $post->create_time='NOW()'; will not work because
// 'NOW()' will be treated as a string
$post->save();

Tips: Även om AR tillåter oss att utföra databasoperationer utan att skriva arbetskrävande SQL-satser, vill vi ofta veta vilka SQL-satser som exekveras av AR. Detta kan uppnås genom att slå på Yii:s loggningsfiness. Till exempel kan vi aktivera CWebLogRoute i applikationskonfigurationen, vilket leder till att exekverade SQL-satser kan avläsas i slutet av varje webbsida. Vi kan sätta CDbConnection::enableParamLogging till true i applikationskonfigurationen så att även parametervärden knutna till SQL-satserna loggas.

4. Läsa DB-post

För att läsa data i en databastabell, anropa någon av följande find-metoder:

// leta upp den första raden som satisfierar angivet villkor
$post=Post::model()->find($condition,$params);
// leta upp raden med angiven primärnyckel
$post=Post::model()->findByPk($postID,$condition,$params);
// leta upp en rad som har angivna attributvärden
$post=Post::model()->findByAttributes($attributes,$condition,$params);
// leta upp den första raden genom användning av specifierad SQL-sats
$post=Post::model()->findBySql($sql,$params);

I ovanstående, anropas metoden find medelst Post::model(). Som tidigare nämnts är den statiska metoden model() obligatorisk i varje AR-klass. Metoden returnerar en AR-instans som används för att få tillgång till metoder på klassnivå (något liknande statiska klassmetoder) i en objektkontext.

Om find-metoden hittar en rad som satisfierar frågevillkoren, kommer den att returnera en instans av Post vars propertyn innehåller korresponderande kolumnvärde från tabellraden. De laddade värdena kan sedan läsas på samma sätt som vanliga objektpropertyn, till exempel, echo $post->title;.

Metoden find returnerar null om inget kan hittas i databasen med det givna frågevillkoret.

I anropet till find används $condition och $params för att specificera frågevillkor. Här kan $condition vara en sträng som representerar WHERE- ledet i en SQL-sats, $params en array av parametrar vars värden kommer att kopplas till platshållaren i $condition. Till exempel,

// find the row with postID=10
$post=Post::model()->find('postID=:postID', array(':postID'=>10));

Märk: I ovanstående exempel kan, för vissa databashanterare, referensen till kolumen postID behöva omges av escapetecken. Till exempel, om PostgreSQL används, behöver vi skriva villkoret som "postID"=:postID eftersom PostgreSQL som standard betraktar kolumnnamn som skiftlägesokänsliga.

$condition kan också användas för att specificera mer komplexa frågevillkor. I stället för en sträng kan $condition vara en instans av CDbCriteria, vilken tillåter oss att specificera andra villkor än enbart WHERE-ledet. Till exempel,

$criteria=new CDbCriteria;
$criteria->select='title'; // only select the 'title' column
$criteria->condition='postID=:postID';
$criteria->params=array(':postID'=>10);
$post=Post::model()->find($criteria); // $params is not needed

Märk väl att när CDbCriteria används som frågevillkor, behövs inte $params- parametern eftersom den kan specificeras i CDbCriteria, vilket exemplifieras ovan.

Ett alternativt sätt att använda CDbCriteria är genom att lämna med en array till find-metoden. Arrayens nycklar och värden motsvarar kriterieobjektets respektive propertynamn och -värden. Ovanstående exempel kan skrivas om som följer,

$post=Post::model()->find(array(
  'select'=>'title',
  'condition'=>'postID=:postID',
  'params'=>array(':postID'=>10),
));

Info: När ett frågevillkor handlar om att matcha några kolumner mot specificerade värden, kan findByAttributes() användas. Vi låter då $attributes-parametern vara en array med värden indexerade av kolumnnamnen. I vissa ramverk kan denna uppgift fullgöras genom anrop till metoder i stil med findByNameAndTitle. Även om detta tillvägagångssätt förefaller attraktivt, leder det ofta till förvirring, konflikter samt problem som känslighet för kolumnnamns skiftläge (case).

Om mer än en rad med data matchar det specificerade frågevillkoret, kan samtliga hämtas in tillsammans med hjälp av följande findAll-metoder, vilka var och en har en motsvarande find-metod, så som beskrivits ovan.

// leta upp alla rader som satisfierar angivet villkor
$posts=Post::model()->findAll($condition,$params);
// leta upp alla rader med den specificerade primärnyckeln
$posts=Post::model()->findAllByPk($postIDs,$condition,$params);
// leta upp alla rader som har angivna attributvärden
$posts=Post::model()->findAllByAttributes($attributes,$condition,$params);
// leta upp alla rader genom användning av specifierad SQL-sats
$posts=Post::model()->findAllBySql($sql,$params);

Om inget matchar frågevillkoret, returnerar findAll en tom array. Detta skiljer sig från find som skulle returnera null om inget hittades.

Förutom find- och findAll-metoderna som beskrivs ovan, finns även följande metoder tillgängliga:

// beräkna antalet rader som satisfierar angivet villkor
$n=Post::model()->count($condition,$params);
// beräkna antalet rader genom användning av specifierad SQL-sats
$n=Post::model()->countBySql($sql,$params);
// undersök om det finns åtminstone en rad som satisfierar angivet villkor
$exists=Post::model()->exists($condition,$params);

5. Uppdatera DB-post

Efter det att en AR-instans initialiserats med kolumnvärden, kan dessa ändras och sparas tillbaka till databastabellen.

$post=Post::model()->findByPk(10);
$post->title='new post title';
$post->save(); // save the change to database

Som synes, används samma save()-metod för både insättnings- och uppdateringoperationer. Om en AR-instans skapas med hjälp av new-operatorn, leder anrop av save() till insättning av en ny post i databastabellen; om en AR-instans är resultatet från någon anrop av metoderna find eller findAll, leder anrop av save() till uppdatering av den existerande raden i tabellen. Faktum är att CActiveRecord::isNewRecord kan användas för att upplysa om huruvida en AR- instans är ny eller inte.

Det är också möjligt att uppdatera en eller flera rader i en databastabell utan att först ladda dem. AR tillhandahåller följande ändamålsenliga metoder på klassnivå för ändamålet:

// uppdatera raderna som matchar det specificerade villkoret
Post::model()->updateAll($attributes,$condition,$params);
// uppdatera raderna som matchar det specificerade villkoret och primärnyckel/-nycklar
Post::model()->updateByPk($pk,$attributes,$condition,$params);
// uppdatera räknarkolumnerna i raderna som satisfierar det specificerade villkoret
Post::model()->updateCounters($counters,$condition,$params);

I ovanstående, är $attributes en array med kolumnvärden indexerade av kolumnnamn; $counters är en array med inkrementella värden indexerade av kolumnnamn samt $condition och $params är som beskrivits i föregående delavsnitt.

6. Ta bort DB-post

Det går också att ta bort en rad med data om en AR-instans har initialiserats med denna rad.

$post=Post::model()->findByPk(10); // assuming there is a post whose ID is 10
$post->delete(); // delete the row from the database table

Lägg märke till att efter borttagningen förblir AR-instansen oförändrad när den motsvarande raden i databastabellen redan är borttagen.

Följande metoder på klassnivå finns tillgängliga för att ta bort rader utan att först behöva ladda dem:

// tag bort raderna som matchar det angivna villkoret
Post::model()->deleteAll($condition,$params);
// tag bort raderna som matchar det angivna villkoret och primärnyckel/-nycklar
Post::model()->deleteByPk($pk,$condition,$params);

7. Datavalidering

Vid insättning eller uppdatering av en rad behöver vi ofta kontrollera ifall kolumnvärden är i överensstämmelse med vissa regler. Detta är av speciell vikt om kolumnvärdena tillhandahålls från slutanvändare. Generellt sett skall vi inte lita blint på något som kommer från klientsidan.

AR utför datavalidering automatiskt när save() anropas. Valideringen baseras på de regler som fins specificerade i metoden rules() i AR-klassen. Fler detaljer angående specificering av valideringsregler återfinns i sektionen Deklarera valideringsregler. Nedan ses det typiska arbetsflödet som behövs för att spara en databaspost:

if($post->save())
{
  // data is valid and is successfully inserted/updated
}
else
{
  // data is invalid. call getErrors() to retrieve error messages
}

När data för insättning eller uppdatering skickas av en slutanvändare i ett html-formulär, behöver vi tilldela dem till motsvarande AR-propertyn. Detta kan göras enligt följande :

$post->title=$_POST['title'];
$post->content=$_POST['content'];
$post->save();

Om det handlar om många kolumner, kommer listan med tilldelningar att bli lång. Detta kan mildras genom användning av propertyn attributes så som visas nedan. För fler detaljer se avsnittet Säkra upp attributilldelningar samt avsnittet Skapa Action.

// assume $_POST['Post'] is an array of column values indexed by column names
$post->attributes=$_POST['Post'];
$post->save();

8. Jämföra DB-poster

Liksom tabellrader identifieras AR-instanser unikt genom sina primärnycklars värden. Att jämföra två AR-instanser handlar därför bara om att jämföra värdena för deras primärnycklar, givet att de tillhör samma AR-klass. Ett enklare sätt är dock att anropa CActiveRecord::equals().

Info: Till skillnad mot AR-implementeringar i andra ramverk, stöder Yii sammansatta primärnycklar i sitt AR. En sammansatt primärnyckel består av två eller flera kolumner. Följaktligen är primärnyckelvärden i Yii representerade av en array. Propertyn primaryKey ger primärnyckelvärdet för en AR-instans.

9. Anpassning

CActiveRecord erbjuder några platshållarmetoder vilka kan åsidosättas i ärvda klasser för att anpassa arbetsflödet i dessa.

 • beforeValidate och afterValidate: körs innan resp. efter att validering utförs.

 • beforeSave och afterSave: körs innan resp. efter en AR-instans sparas.

 • beforeDelete and afterDelete: körs innan resp. efter en AR- instans tas bort.

 • afterConstruct: körs varje gång en AR- instans skapas med hjälp av operatorn new.

 • beforeFind: körs innan någon av AR:s 'find'-metoder används för att exekvera en fråga (t.ex. find(), findAll()).

 • afterFind: körs varje gång en AR-instans har skapats som resultat av en fråga.

10. Använda Transaction med AR

Varje AR-instans innehåller en property benämnd dbConnection, vilken är en instans av CDbConnection. Sålunda kan transaction-finessen som tillhandahålls av Yii DAO användas med AR om så önskas:

$model=Post::model();
$transaction=$model->dbConnection->beginTransaction();
try
{
  // find and save are two steps which may be intervened by another request
  // we therefore use a transaction to ensure consistency and integrity
  $post=$model->findByPk(10);
  $post->title='new post title';
  $post->save();
  $transaction->commit();
}
catch(Exception $e)
{
  $transaction->rollBack();
}

11. Namngivna omfång

Märk: Ursprungsidén till namngivna omfång (named scopes) är hämtad från Ruby on Rails.

Ett namngivet omfång representerar ett namngivet frågekriterium som kan kombineras med andra namngivna omfång och appliceras på en Active Record-fråga.

Namngivna omfång deklareras huvudsakligen i metoden CActiveRecord::scopes(), i form av par av namn-kriterium. Följande kod deklarerar två namngivna omfång, published och recently, i modellklassen Post:

class Post extends CActiveRecord
{
  ......
  public function scopes()
  {
    return array(
      'published'=>array(
        'condition'=>'status=1',
      ),
      'recently'=>array(
        'order'=>'create_time DESC',
        'limit'=>5,
      ),
    );
  }
}

Varje namngivet omfång deklareras som en array vilken kan användas för att initialisera en instans av CDbCriteria. Till exempel, det namngivna omfånget recently specificerar att propertyn order till att vara create_time DESC och propertyn limit till 5, vilket leder till ett frågekriterium som skulle returnera de fem senast publicerade postningarna.

Namngivna omfång används huvudsakligen som modifierare till metodanrop i find-familjen. Multipla namngivna omfång kan länkas till varandra och resultera i en mer restriktiv resultatmängd från en fråga. Till exempel, för att hitta de senast publicerade postningarna kan följande kod användas:

$posts=Post::model()->published()->recently()->findAll();

Generellt måste namngivna omfång placeras till vänster om ett anrop till en find-metod. Vart och ett av dem tillhandahåller ett frågekriterium som kombineras med andra kriterier, inklusive det som lämnas med i anropet find-metoden. Nettoeffekten blir som att lägga till en lista av filter till en fråga.

Märk: Namngivna omfång kan endast användas för metoder på klassnivå. Det innebär att metoden måste anropas på formatet Klassnamn::model().

Parametriserade namngivna omfång

Namngivna omfång kan parametriseras. Ett exempel kan vara att anpassa antalet postningar som adresseras av det namngivna omfånget recently. För att åstadkomma det behöver vi - istället för att deklarera det namngivna omfånget i metoden CActiveRecord::scopes - definiera en ny metod med lika namn som det namngivna omfånget:

public function recently($limit=5)
{
  $this->getDbCriteria()->mergeWith(array(
    'order'=>'create_time DESC',
    'limit'=>$limit,
  ));
  return $this;
}

Därefter kan följande sats användas för att hämta de tre senast publicerade postningarna:

$posts=Post::model()->published()->recently(3)->findAll();

Om parametern 3 ovan utelämnas kommer de fem senaste postningarna att hämtas, enligt förbestämt standardvärde.

Förbestämt omfång (default scope)

En modellklass kan ha ett förbestämt omfång som kommer att åsättas alla frågor (inklusive relationella sådana) avseende modellen. Till exempel kan
en webbplats som stöder flera språk vilja begränsa innehåll som visas till det språk den aktuella användaren valt. Eftersom det kan bli många frågor gällande webbplatsens innehåll, kan ett förbestämt omfång lindra detta problem. För att göra detta, åsidosätt metoden CActiveRecord::defaultScope enligt följande,

class Content extends CActiveRecord
{
  public function defaultScope()
  {
    return array(
      'condition'=>"language='".Yii::app()->language."'",
    );
  }
}

Nu kommer följande metodanrop att automatiskt använda frågekriteriet som definierades ovan:

$contents=Content::model()->findAll();

Märk: Förbestämt omfång och namngivna omfång har effekt endast vid SELECT-frågor. De ignoreras vid INSERT-, UPDATE- och DELETE-frågor. Dessutom, när ett omfång deklareras (förbestämt eller namngivet), kan AR-klassen inte användas för DB-frågor i metoden som deklarerar omfånget.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !