0 follower

Definiera fixturer

Automatiserade tester behöver exekveras många gånger. För att garantera att testningsprocessen är repeterbar vill vi kunna köra testerna i ett känt tillstånd, benämnt fixtur. Till exempel, för att testa att skapa poster i en bloggapplikation bör, varje gång vi kör testerna, tabellerna som lagrar relevanta data om postningar (t.ex. tabellen Post, tabellen Comment) återställas till något bestämt tillstånd. PHPUnit-dokumentationen har en bra beskrivning av fixturpreparering i allmänhet. I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur man sätter upp databasfixturer.

Att preparera databasfixturer är kanske den mest tidsödande delarna inom testning av databasassisterade webbapplikationer. Yii introducerar applikationskomponenten CDbFixtureManager för att mildra problemet. Den utför i grunden följande åtgärder när man kör en uppsättning tester:

 • Innan testerna körs återställer den alla för testerna relevanta tabeller till ett känt tillstånd.
 • Innan en enskild testmetod körs, återställer den de specificerade tabellerna till ett känt tillstånd.
 • Under exekveringen av en testmetod erbjuder den tillgång till dataposterna som ingår i fixturen.

För att använda CDbFixtureManager behöver den konfigureras i applikationskonfigurationen på följande sätt,

return array(
  'components'=>array(
    'fixture'=>array(
      'class'=>'system.test.CDbFixtureManager',
    ),
  ),
);

Därefter gör vi fixturdata tillgängligt under katalogen protected/tests/fixtures. Denna katalog kan anpassas till någon annan katalog genom konfigurering av propertyn CDbFixtureManager::basePath i applikationskonfigurationen. Fixturdata är organiserat som en samling av PHP-filer benämnda fixturfiler. Varje fixturfil returnerar en array som representerar initialt existerande dataposter för en specifik tabell. Filnamnet är samma som tabellnamnet. Följande är ett exempel på fixturdata för tabellen Post, lagrat i en fil med namnet Post.php:

<?php
return array(
  'sample1'=>array(
    'title'=>'test post 1',
    'content'=>'test post content 1',
    'createTime'=>1230952187,
    'authorId'=>1,
  ),
  'sample2'=>array(
    'title'=>'test post 2',
    'content'=>'test post content 2',
    'createTime'=>1230952287,
    'authorId'=>1,
  ),
);

I exemplet ovan returneras två rader av data . Varje rad reperesenteras av en associativ array vars nycklar är kolumnnamn och vars värden är motsvarande kolumnvärden. Vidare är varje rad indexerad av en sträng (t.ex. sample1, sample2), kallad rad-alias. När vi senare skriver testskript kan vi bekvämt referera till en rad genom dess alias. Detta kommer att beskrivas i detalj i nästa avsnitt.

Värt att notera är att vi inte specificerar värden för id-kolumnen i ovanstående fixtur. Detta beror på att id-kolumnen är definierad som en automatiskt uppräknande primärnyckel vars värden kommer att fyllas i när vi sätter in nya rader.

När CDbFixtureManager refereras till för första gången, går den igenom varje fixturfil och återställer med ledning av denna motsvarande tabell. En tabell återställs genom trunkering, vilket återställer värdesekvensen för den autoinkrementella primärnyckeln. Därefter sätts raderna med fixturdata in i tabellen.

Ibland vill vi inte återställa varje tabell som har en fixturfil innan vi kör en uppsättning tester, eftersom det kan ta lång tid att återställa alltför många fixturfiler. I et sådant fall kan vi skriva ett PHP-skript som utför initialiseringsarbetet på ett anpassat sätt. Detta skript skall sparas i en fil med namnet init.php i samma katalog som innehåller övriga fixturfiler. När CDbFixtureManager upptäcker att detta skript existerar kommer den att köra skriptet i stället för att återsälla varje tabell.

Det är också möjligt att vi inte är nöjda med det underförstådda sättet att återställa en tabell, dvs att trunkera den samt sätta in fixturdata. I ett sådant fall kan vi skriva ett initialiseringsskript för en specifik fixturfil. Skriptet måste namnges som tabellnamnet följt av .init.php. Till exempel skulle initialiseringsskriptet för tabellen Post få namnet Post.init.php. När CDbFixtureManager ser detta skript kommer den att köra skriptet i stället för att använda det vanliga sättet att återställa tabellen.

Tips: Med för många fixturfiler kan testningstiden förlängas dramatiskt. Av detta skäl bör fixturfiler endast göras tillgängliga för de tabeller vars innehåll kan komma att ändras under testet. Tabeller som endast används för att söka fram data ändras inte och behöver därför inte fixturfiler.

I följande två avsnitt kommer att beskrivas hur man använder fixturer hanterade av CDbFixtureManager i enhetstester och funktionella tester.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !