0 follower

Fragmentcachning

Med fragmentcachning menas cachning av fragment av en sida. Till exempel, om en sida presenterar en sammanställning av årlig försäljning i form av en tabell, kan tabellen lagras i cacheminne, vilket sparar in tiden som skulle gått åt till att generera den vid varje request.

För att använda fragmentcachning, anropa CController::beginCache() och CController::endCache() i en kontrollers vyskript. Dessa två metoder markerar början respektive slutet av det sidinnehåll som skall cachelagras. Liksom vid datacachning, behövs ett ID för att identifiera det cachade fragmentet.

...annat HTML-innehåll...
<?php if($this->beginCache($id)) { ?>
...innehåll som skall cachelagras...
<?php $this->endCache(); } ?>
...annat HTML-innehåll...

Om beginCache() ovan returnerar false, kommer det cachelagrade fragmentet att automatisk sättas in på plats; i annat fall kommer innehåll som omsluts av if-satsen att exekveras och cachelagras vid anrop till endCache().

1. Cache-alternativ

Vid anrop till beginCache(), kan en array innehållande cache-alternativ för anpassning av fragmentcachningen lämnas som andra parameter. Faktum är att metoderna beginCache() och endCache() bildar en ändamålsenlig wrapper kring widget:en COutputCache. Av denna anledning kan cachningsalternativen utgöra initialvärden för varje property hos COutputCache.

Livslängd

Det kanske vanligaste alternativet är duration, som specificerar hur länge cachelagrat innehåll kan förbli giltigt. Det är närbesläktat med expiration-parametern hos CCache::set(). Följande kod cachelagrar innehållsfragmentet i upp till en timme:

...annat HTML-innehåll...
<?php if($this->beginCache($id, array('duration'=>3600))) { ?>
...innehåll som skall cachelagras...
<?php $this->endCache(); } ?>
...annat HTML-innehåll...

Om duration inte anges, antar den standardvärdet 60, vilket innebär att det cachelagrade innehållet blir ogiltigt efter 60 sekunder.

Med start från version 1.1.8, gäller att om duration sätts till 0, kommer allt befintligt cachelagrat innehåll att tas bort från cache. Om duration ges ett negativt värde, avaktiveras cachningen, men befintligt cachelagrat innehåll blir kvar i cachen. I versioner före 1.1.8, avaktiveras cachen om duration sätts till 0 eller negativt värde.

Beroende

Liksom vid datacachning kan innehållsfragment som cachelagras även ha beroenden. Till exempel, innehållet i en för tillfället visad postning beror av om postningen modifierats eller inte.

För att specificera en dependency, sätt dependency- alternativet, vars värde antingen kan vara ett objekt som implementerar ICacheDependency eller en array innehållande konfigurationsvärden som kan användas för att generera dependency-objektet. Följande kod specificerar att innehållsfragmentet beror på om värdet för kolumnen lastModified ändrats:

...annat HTML-innehåll...
<?php if($this->beginCache($id, array('dependency'=>array(
    'class'=>'system.caching.dependencies.CDbCacheDependency',
    'sql'=>'SELECT MAX(lastModified) FROM Post')))) { ?>
...innehåll som skall cachelagras...
<?php $this->endCache(); } ?>
...annat HTML-innehåll...

Variation

Innehåll som cachelagras kan varieras i enlighet med olika parametrar. Till exempel, den personliga profilen kan se annorlunda ut för olika användare. Vid cachelagring av profilinnehållet vill vi att den cachelagrade kopian varieras baserat på användaridentiteter. Detta innebär huvudsakligen att skilda ID:n skall användas vid anrop till beginCache().

Som alternativ till att utvecklare varierar ID:n enligt något schema, har COutputCache en sådan finess inbyggd. Nedan följer en sammanställning.

 • varyByRoute: genom att sätta detta alternativ till true, kommer det cachelagrade innehållet att varieras enligt route. Det innebär att varje kombination av begärd kontroller och åtgärd kommer att få separat cachelagrat innehåll.

 • varyBySession: genom att sätta detta alternativ till true, kan det cachelagrade innehållet varieras efter sessions-ID. Det innebär att respektive användarsession kan få olika innehåll presenterat, i samtliga fall levererat från cache.

 • varyByParam: genom att sätta detta alternativ till en array med namn, kan det cachelagrade innehållet varieras efter värden i de specificerade GET-parametrarna. Till exempel, om en sida presenterar innehållet från en postning baserat på GET-parametern id, kan innehållet i varje postning cachelagras genom att varyByParam sätts till en array('id'). Utan en sådan variation skulle bara en enda postning kunna lagras.

 • varyByExpression: genom att sätta detta alternativ till ett PHP-uttryck kan det cachelagrade innehållet fås att variera i enlighet med värdet av detta PHP-uttryck.

Typ av Request

Ibland är det önskvärt att aktivera fragmentcachning för endast vissa typer av request. Till exempel, för en sida som presenterar ett formulär, vill vi endast cachelagra formuläret när det initialt efterfrågas (via en GET-request). All följande presentation av formuläret (via en POST-request), bör inte cachelagras eftersom formuläret kan innehålla användarinmatning. Detta kan åstadkommas genom att specificera alternativet requestTypes:

...annat HTML-innehåll...
<?php if($this->beginCache($id, array('requestTypes'=>array('GET')))) { ?>
...innehåll som skall cachelagras...
<?php $this->endCache(); } ?>
...annat HTML-innehåll...

2. Nästlad cachning

Fragmentcachning kan vara nästlad. Det innebär att ett cachelagrat fragment omsluts av ett större fragment, även det cachelagrat. Till exempel, kommentarerna (till postningen) cachelagras i ett inre fragment, vilket cachelagras tillsammans med själva postningen i en yttre fragmentcache.

...annat HTML-innehåll...
<?php if($this->beginCache($id1)) { ?>
...yttre innehåll som skall cachelagras...
  <?php if($this->beginCache($id2)) { ?>
  ...inre innehåll som skall cachelagras...
  <?php $this->endCache(); } ?>
...yttre innehåll som skall cachelagras...
<?php $this->endCache(); } ?>
...annat HTML-innehåll...

Andra cachningsalternativ kan sättas för nästlade cachefragment. till exempel, kan den inre och den yttre cachen i ovanstående exempel ges olika duration-värden. När innehållet i den yttre cachen blir ogiltigt, kan den inre cachen fortfarande tillhandahålla giltiga inre fragment. Detta är dock inte sant i omvänd ordning. Om den yttre cachen innehåller giltig data kommer alltid den cachelagrade kopian att tillhandahållas, även om innehållet i den inre cachen redan blivit för gammalt och klassat ogiltigt.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !