0 follower

Använda Form Builder

När vi skapar HTML-formulär, finner vi ofta att vi skriver mängder av repetitiv vykod som är svår att återanvända i ett annat projekt. Till exempel, för varje inmatningsfält behöver vi associera fältet med dess textetikett samt presentera eventuella valideringsfel. För att göra sådan kod mer återanvändningsbar, kan vi använda formulärbyggaren.

1. Grundkoncept

Yii:s formulärbyggare använder ett CForm-objekt till att representera de specifikationer som behövs för att beskriva ett HTML-formulär, inklusive de datamodeller som är associerade med formuläret, vilka slags inmatningsfält formuläret består av, samt hur hela formuläret skall renderas. Det utvecklare huvudsakligen behöver göra är att skapa och konfigurera detta CForm-objekt, därefter anropa dess renderingsmetod för att presentera formuläret.

Specifikationer för formulärinmatning organiseras som en hierarki av formulärelement. Hierarkins rot härbärgerar CForm-objektet. Rotformuläret upprätthåller sina underordnade objekt i två samlingsobjekt (collection): CForm::buttons och CForm::elements. Den förra innehåller knappelement (så som submit, reset), medan den senare innehåller inmatningselement, textsträngar och underformulär. Ett underformulär är ett CForm-objekt som ingår i CForm::elements-samlingen i ett annat formulär. Det kan ha en egen datamodell samt CForm::buttons- och CForm::elements-samlingar.

När användare skickar ett formulär, medför detta att all data skickas som matats in i inmatningsfält i hela formulärhierarkin, inklusive de inmatningsfält som hör till underformulären. CForm erbjuder ändamålsenliga metoder som automatiskt kan tilldela inmatat data till motsvarande modellattribut samt genomföra datavalidering.

2. Skapa ett enkelt formulär

I det följande visas hur formulärbyggaren kan användas till att skapa ett inloggningsformulär.

Först skriver vi kod för login-åtgärden:

public function actionLogin()
{
  $model = new LoginForm;
  $form = new CForm('application.views.site.loginForm', $model);
  if($form->submitted('login') && $form->validate())
    $this->redirect(array('site/index'));
  else
    $this->render('login', array('form'=>$form));
}

I ovanstående kod skapas ett CForm-objekt som använder specifikationerna adresserade av sökvägsalias application.views.site.loginForm (förklaras nedan). CForm-objektet är associerat till LoginForm-modellen så som beskrivs i Skapa Model.

Som koden är utformad kommer webbläsaren, efter att formuläret skickats och all inmatning validerats utan fel, att styras om till sidan site/index. I övriga fall renderas login-vyn med formulärets innehåll.

Sökvägsalias application.views.site.loginForm refererar närmare bestämt till PHP-filen protected/views/site/loginForm.php. Denna fil skall returnera en PHP-array som representerar den konfiguration CForm fordrar, så som visas nedan:

return array(
  'title'=>'Please provide your login credential',
 
  'elements'=>array(
    'username'=>array(
      'type'=>'text',
      'maxlength'=>32,
    ),
    'password'=>array(
      'type'=>'password',
      'maxlength'=>32,
    ),
    'rememberMe'=>array(
      'type'=>'checkbox',
    )
  ),
 
  'buttons'=>array(
    'login'=>array(
      'type'=>'submit',
      'label'=>'Login',
    ),
  ),
);

Konfigurationen är en associativ array bestående av namn-värdepar som används för att initialisera motsvarande propertyn hos CForm. De viktigaste propertyna att konfigurera är som tidigare nämnts, CForm::elements och CForm::buttons. Var och en av dem fordrar en array som specificerar en lista med formulärelement. Fler detaljer om hur formulärelement konfigureras följer i nästa underavsnitt.

Slutligen skriver vi ett vyskript login, som kan vara lika enkelt som följande,

<h1>Login</h1>
 
<div class="form">
<?php echo $form; ?>
</div>

Tips: Ovanstående kod echo $form; är ekvivalent med echo $form->render();. Detta beror på att CForm implementerar den magiska metoden __toString som anropar render() och returnerar en strängrepresentation av formulärobjektet.

3. Specificera formulärelement

När formulärbyggaren används skiftar huvuddelen av våra ansträngningar från att skriva kod för vyskript till att specificera formulärelement. I detta underavsnitt beskrivs hur man specificerar propertyn CForm::elements. CForm::buttons kommer inte att beskrivas eftersom dess konfiguration är nästan samma som för CForm::elements.

Propertyn CForm::elements accepterar en array som sitt värde. Varje arrayelement specificerar ett enstaka formulärelement som kan vara ett inmatningselement, en strängkonstant eller ett underformulär.

Specificera inmatningselement

Ett inmatningselement består i huvudsak av en etikett, ett inmatningsfält, en ledtrådstext samt felpresentation. Det måste associeras med ett modellattribut. Specifikationen för ett inmatningselement representeras som
en instans av CFormInputElement. Följande kod i en CForm::elements-array specificerar ett enskilt inmatningselement:

'username'=>array(
  'type'=>'text',
  'maxlength'=>32,
),

Det fastställer att modelattributet har namnet username, att inmatningsfältets typ är text och att attributet maxlength har värdet 32.

Vilken som helst skrivbar propertry i CFormInputElement kan konfigureras på ovanstående sätt. Vi kan till exempel specificera alternativet hint för att presentera en ledtrådstext, eller alternativet items om inmatningsfältet är en listbox, en dropdown-lista, en checkbox-lista eller en radiobutton-lista. Om ett alternativs namn inte är en property i CFormInputElement, behandlas det som attributet tillhörande det motsvarande HTML inmatningselementet. Till exempel, eftersom maxlength i ovanstående inte är en property i CFormInputElement, kommer den att renderas som attributet maxlength för HTML textinmatningsfältet.

Alternativet type förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Det specificerar vilken typ av inmatningselement som skall renderas. Typen text innebär till exempel att ett normalt textinmatningsfält renderas; password att ett inmatningsfält för lösen renderas. CFormInputElement känner till följande inbyggda elementtyper:

 • text
 • hidden
 • password
 • textarea
 • file
 • radio
 • checkbox
 • listbox
 • dropdownlist
 • checkboxlist
 • radiolist

Bland de ovanstående inbyggda typerna förtjänar "list"-typerna dropdownlist, checkboxlist och radiolist, en mer ingående beskrivning. Dessa typer kräver att man sätter propertyn items för det motsvarande inmatningselementet. Detta kan göras på följande sätt:

'gender'=>array(
  'type'=>'dropdownlist',
  'items'=>User::model()->getGenderOptions(),
  'prompt'=>'Please select:',
),
 
...
 
class User extends CActiveRecord
{
  public function getGenderOptions()
  {
    return array(
      0 => 'Male',
      1 => 'Female',
    );
  }
}

Ovanstående kod genererar en drop-downlista vars prompt är "please select:". Listan med alternativ inkluderar "Male" och "Female", vilka returneras av metoden getGenderOptions i modellklassen User model.

Förutom dessa inbyggda typer, kan alternativet type också ges namnet på en widgetklass eller sökvägsalias till densamma. Widgetklassen måste ärva från CInputWidget eller CJuiInputWidget. När inmatningselementet renderas, kommer en instans av den specificerade widgetklassen att skapas och renderas. Widgeten kommer att konfigureras från specifikationen som givits för inmatningselementet.

Specificera textkonstant

Många gånger innehåller ett formulär en del dekorativ HTML-kod förutom inmatningsfälten. Exempelvis kan en horisontell linje behövsas för att separera olika delar av formuläret; en bild kan behöva läggas in på vissa ställen för att förbättra den visuella framtoningen hos formuläret. Sådan HTML-kod kan specificeras i form av textkonstanter i samlingen CForm::elements. För att göra detta, specificera helt enkelt en textsträng som ett arrayelement på lämplig plats i CForm::elements. Till exempel,

return array(
  'elements'=>array(
    ......
    'password'=>array(
      'type'=>'password',
      'maxlength'=>32,
    ),
 
    '<hr />',
 
    'rememberMe'=>array(
      'type'=>'checkbox',
    )
  ),
  ......
);

Ovan, sätts en horisontell linje in mellan inmatningsfälten password och rememberMet.

Textkonstanter kommer bäst till användning vid oregelbundet textinnehåll och position. Om varje inmatningselement i ett formulär behöver dekoreras likformigt, kan vi stället anpassa sättet på vilket ett formulär renderas, vilket kommer att förklaras längre fram i detta avsnitt.

Specificera underformulär

Underformulär används för att dela upp ett omfattande formulär i flera logiskt sammanhängande stycken. Vi kan till exempel dela upp ett formulär för användarregistrering i två underformulär: inloggningsinformation och profilinformation. Varje underformulär kan vara, men behöver inte vara, associerat med en datamodell. I exemplet med formulär för användarregistrering, om inloggningsinformation respektive profilinformation lagras i två separata databastabeller (och därmed i två datamodeller), kommer vardera underformuläret att vara knutet till en motsvarande datamodell. Om vi lagrar allting i en enda databastabell kommer inget av underformulären att ha en datamodelleftersom de delar samma modell som rotformuläret.

Även ett underformulär representeras av ett CForm object. För att specificera ett underformulär konfigurerar vi propertyn CForm::elements med ett element vars typ är form:

return array(
  'elements'=>array(
    ......
    'user'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Login Credential',
      'elements'=>array(
        'username'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'password'=>array(
          'type'=>'password',
        ),
        'email'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
      ),
    ),
 
    'profile'=>array(
      'type'=>'form',
      ......
    ),
    ......
  ),
  ......
);

Liksom vid konfigurering av ett rotformulär behöver vi för ett underformulär i huvudsak konfigurera propertyn CForm::elements. Om ett underformulär behöver associeras med en datamodell kan vi dessutom konfigurera dess property CForm::model.

Ibland kan vi behöva representera ett formulär med en annan klass än den underförstådda CForm. Till exempel, vilket kommer att framgå senare i detta avsnitt, kan vi ärva och utöka CForm för att anpassa logiken för rendering. Genom att specificera inmatningselementets typ till form kommer ett underformulär automatiskt att representeras av ett objekt av samma klass som dess förälder. Om vi specificerar inmatningselementets typ till något i stil med XyzForm (en sträng avslutad med Form), kommer underformuläret att representeras av ett XyzForm-objekt.

4. Tillgång till formulärelement

Access till formulärelement är lika enkelt som till arrayelement. Propertyn CForm::elements returnerar ett CFormElementCollection-objekt, vilket ärver från CMap och därmed tillåter access till dess element som för en vanlig array. Till exempel, för att accessa elementet username i exemplet med inloggningsformuläret, kan följande kod användas:

$username = $form->elements['username'];

Och för att accessa elementet email i exemplet formulär för användarregistrering, kan vi använda

$email = $form->elements['user']->elements['email'];

Eftersom CForm implementerar arrayaccess till dess property CForm::elements, kan ovanstående kod förenklas ytterligare till:

$username = $form['username'];
$email = $form['user']['email'];

5. Skapa ett nästlat formulär

Underformulär har redan beskrivits. Vi kallar ett formulär med underformulär för ett nästlat formulär. I detta avsnitt kommer formuläret för användarregistrering att användas som exempel för att visa hur man kan skapa ett nästlat formulär associerat med flera datamodeller . Antag att användarens inloggningskoder lagras som en modell User, medan användarens profilinformation lagras som en modell Profile.

Först skapar vi register-åtgärden som följer:

public function actionRegister()
{
  $form = new CForm('application.views.user.registerForm');
  $form['user']->model = new User;
  $form['profile']->model = new Profile;
  if($form->submitted('register') && $form->validate())
  {
    $user = $form['user']->model;
    $profile = $form['profile']->model;
    if($user->save(false))
    {
      $profile->userID = $user->id;
      $profile->save(false);
      $this->redirect(array('site/index'));
    }
  }
 
  $this->render('register', array('form'=>$form));
}

I det ovanstående skapar vi formuläret med hjälp av konfigurationen specificerad i application.views.user.registerForm. När formuläret skickats och validerats utan fel försöker vi spara modellerna user och profile. Vi hämtar modellerna user och profile genom att accessa propertyn model i det motsvarande underformulärobjektet. Efetrsom validering av inmatningen redan skett anropar vi $user->save(false) för att hoppa över valideringen. Förfarandet upprepas för modellen profile.

Därefter skriver vi formulärets konfigureringsfil protected/views/user/registerForm.php:

return array(
  'elements'=>array(
    'user'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Login information',
      'elements'=>array(
        'username'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'password'=>array(
          'type'=>'password',
        ),
        'email'=>array(
          'type'=>'text',
        )
      ),
    ),
 
    'profile'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Profile information',
      'elements'=>array(
        'firstName'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'lastName'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
      ),
    ),
  ),
 
  'buttons'=>array(
    'register'=>array(
      'type'=>'submit',
      'label'=>'Register',
    ),
  ),
);

När varje underformulär specificras ovan, specificerar vi också dess property CForm::title. Den underförstådda logiken för rendering av formulär kommer att omfatta varje underformulär med ett field-set som använder denna property som sin titel.

Till slut skriver vi det enkla vyskriptet register:

<h1>Register</h1>
 
<div class="form">
<?php echo $form; ?>
</div>

6. Anpassa presentation av formulär

Den främsta fördelen med att använda formulärbyggaren är separationen av logik (dvs formulärkonfigurationen lagrad i en separat fil) och presentation (metoden CForm::render). Det får till resultat att vi kan anpassa presentationen av formulär genom att antingen ärva från och utöka CForm::render eller tillhandahålla en partiell vy för rendering av formuläret. Båda tillvägagångssätten kan behålla formulärkonfigurationen oförändrad och kan lätt återanvändas.

Vid utökning av CForm::render, behöver man huvudsakligen gå igenom samlingarna CForm::elements och CForm::buttons och anropa varje formulärelements metod CFormElement::render. Till exempel,

class MyForm extends CForm
{
  public function render()
  {
    $output = $this->renderBegin();
 
    foreach($this->getElements() as $element)
      $output .= $element->render();
 
    $output .= $this->renderEnd();
 
    return $output;
  }
}

Vi kan även skriva ett vyskript _form som renderar formuläret:

<?php
echo $form->renderBegin();
 
foreach($form->getElements() as $element)
  echo $element->render();
 
echo $form->renderEnd();

För att använda detta vyskript kan vi göra följande metodanrop:

<div class="form">
$this->renderPartial('_form', array('form'=>$form));
</div>

Om generisk formulärrendering inte räcker för ett specifikt formulär (till exempel om formuläret behöver några oregelbundna dekorationer av vissa element), kan vi göra som följer i ett vyskript:

some complex UI elements here
 
<?php echo $form['username']; ?>
 
some complex UI elements here
 
<?php echo $form['password']; ?>
 
some complex UI elements here

Med det senare tillvägagångssättet verkar inte formulärbyggaren tillföra någon speciell nytta, eftersom vi fortfarande behöver skriva liknande kvantiteter av formulärkod. Det är fortfarande till nytta, dock, att formuläret specificeras genom användning av en separat konfigurationsfil, då det hjälper utvecklare att bättre fokusera på logiken.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !