0 follower

URL-hantering

Komplett URL-hantering för en webbapplikation involverar två aspekter. För det första, när en användar-request kommer in i form av en URL, behöver applikationen avkoda den till begripliga parametrar. För det andra behöver applikationen erbjuda ett sätt att skapa URL:er på ett sådant vis att de är begripliga för applikationen. En Yii-applikation åstadkommer detta med hjälp av CUrlManager.

1. Skapa URL:er

Även om URL:er kan hårdkodas i kontrollervyer, är det ofta mer flexibelt att skapa dem dynamiskt:

$url=$this->createUrl($route,$params);

där $this refererar till kontrollerinstansen; $route anger route för önskad request; $params är en lista med GET-parametrar som skall läggas till URL:en.

Som standard är URL:er som skapats med hjälp av createUrl av det så kallade get-formatet. Till exempel, givet $route='post/read' och $params=array('id'=>100), skulle vi erhålla följande URL:

/index.php?r=post/read&id=100

där parametrarna återfinns i frågesträngen sammanslagna till en lista av Namn=Värde-par separerade av och-tecken (&), och där r-parametern specificerar request-route. Detta URL-format är inte speciellt användarvänligt eftersom det erfordrar ett antal ordfrämmande tecken.

Ovanstående URL kan fås att se renare ut samt mer självförklarande genom användning av det så kallade path-formatet, vilket eliminerar frågesträngen och dessutom placerar GET-parametrarna i den del av URL:en som innehåller path-info:

/index.php/post/read/id/100

För att byta URL:format konfigurerar vi applikationskomponenten urlManager så att createUrl automatiskt kan byta till det nya formatet och så att applikationen korrekt kan begripa de nya URL:erna:

array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'urlManager'=>array(
      'urlFormat'=>'path',
    ),
  ),
);

Lägg märke till att vi inte behöver klass för komponenten urlManager, den är fördeklarerad som CUrlManager i CWebApplication.

Tips: URL:en som genereras av metoden createUrl är en relativ sådan. För att få en absolut URL kan vi infoga ett prefix med hjälp av Yii::app()->request->hostInfo, alternativt anropa createAbsoluteUrl.

2. Användarvänliga URL:er

När path används dom URL-format kan vi specificera vissa URL-regler för att göra våra URL:er ännu mer användarvänliga. Vi kan till exempel generera en så kort URL som /post/100, i stället för det betydligt längre /index.php/post/read/id/100. URL-regler används av CUrlManager både för att skapa URL:er och för URL-parsning.

För att ange URL-regler behöver vi konfigurera propertyn rules i applikationskomponenten urlManager:

array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'urlManager'=>array(
      'urlFormat'=>'path',
      'rules'=>array(
        'pattern1'=>'route1',
        'pattern2'=>'route2',
        'pattern3'=>'route3',
      ),
    ),
  ),
);

Reglerna specificeras i form av en array av mönster-routepar, vart och ett motsvarande en enstaka regel. Mönstret i en regel utgörs av en sträng som används till att matcha pathinfo-delen av URL:erna. Routedelen av en regel skall referera till en giltig kontrollerroute.

Utöver ovanstående mönster-routeformat, kan en regel även specificeras med anpassade alternativ, enligt följande:

'pattern1'=>array('route1', 'urlSuffix'=>'.xml', 'caseSensitive'=>false)

Med start från version 1.1.7, kan även följande format användas (dvs mönstret specificeras som ett element i en vektor), vilket medger att man specificerar ett flertal regler med hjälp av samma mönster:

array('route1', 'pattern'=>'pattern1', 'urlSuffix'=>'.xml', 'caseSensitive'=>false)

I ovanstående exempel innehåller vektorn en lista med extra alternativ till regeln. Möjliga alternativ är:

 • pattern: mönstret som skall användaas för att matcha och skapa URL:er. Detta alternativ har varit tillgängligt sedan version 1.1.7.

 • urlSuffix: URL suffix som skall användas specifikt för denna regel. Standardvärde är null, vilket innebär värdet av CUrlManager::urlSuffix.

 • caseSensitive: huruvida denna regel är skiftlägeskänslig. Standardvärde är null, vilket innebär värdet av CUrlManager::caseSensitive.

 • defaultParams: underförstådda GET-parametrar (namn=>värde) som denna regel tillhandahåller. När denna regel används för att behandla en inkommen request, läggs värdena som deklareras i denna property till i $_GET.

 • matchValue: huruvida GET-parametervärdena skall matcha motsvarande delmönster i regeln när en URL skapas. Standardvärde är null, vilket innebär värdet av CUrlManager::matchValue. Om denna property är false, innebär det att en regel kommer att användas när en URL skapas, om dess route och parameternamn matchar de som givits. Om denna property är satt till true, måste de givna parametervärdena även matcha motsvarande (parameter-)delmönster. Lägg märke till att prestanda påverkas negativt om detta alternativ är satt till true.

 • verb: HTTP-verbet (t.ex. GET, POST, DELETE) som denna regel måste matcha för att kunna användas vid analys av aktuell request. Standardvärde är null, med innebörd att regeln kan matcha varje HTTP-verb. Om en regel kan matcha multipla verb, måste de separeras med kommatecken. När en regel inte matchar (de) specificerade verb(en), utelämnas den vid analys av request. Det här alternativet används enbart vid analys av request. Det tillhandahålls huvudsakligen för att stödja RESTful URL:er. Detta alternativ har varit tillgängligt sedan 1.1.7.

 • parsingOnly: huruvida regeln används enbart för analys av request. Standardvärde är false, med innebörden att en regel används både vid analys respektive skapande av URL. Detta alternativ har varit tillgängligt sedan 1.1.7.

3. Användning av namngivna parametrar

En regel kan associeras med några GET-parametrar. Dessa GET-parametrar uppträder i regelns mönster som speciella symboler på följande format:

<ParamName:ParamPattern>

där ParamName specificerar namnet på en GET-parameter och det frivilliga ParamPattern specificerar det reguljära uttrycket som skall användas för att matcha GET-parameterns värde. Om ParamPattern utelämnas, innebär detta att parametern skall matcha alla tecken med undantag för snedstreck /. När en URL skapas kommer dessa parametersymboler att ersättas med motsvarande parametervärden; vid parsning av en URL, kommer de motsvarande GET-parametrarna att erhålla värden från resultatet av parsningen.

Några exempel följer nu för att belysa hur URL-regler fungerar. Regeluppsättningen antas innehålla tre regler:

array(
  'posts'=>'post/list',
  'post/<id:\d+>'=>'post/read',
  'post/<year:\d{4}>/<title>'=>'post/read',
)
 • Anropet $this->createUrl('post/list') genererar /index.php/posts. Den första regeln appliceras.

 • Anropet $this->createUrl('post/read',array('id'=>100)) genererar /index.php/post/100. Den andra regeln appliceras.

 • Anropet $this->createUrl('post/read',array('year'=>2008,'title'=>'a sample post')) genererar /index.php/post/2008/a%20sample%20post. Den tredje regeln appliceras.

 • Anropet $this->createUrl('post/read') genererar /index.php/post/read. Ingen av reglerna appliceras.

Sammanfattningsvis, när createUrl används för att generera en URL, används route- och GET-parametrarnas som lämnas till funktionen till att avgöra vilken URL-regel som skall appliceras. Om varje parameter associerad med en regel kan hittas bland GET-parametrarna som lämnats till createUrl, och om regelns route också matchar routeparametern, kommer regeln att användas för att generera URL:en.

Om GET-parametrarna som lämnas till createUrl är fler än de som behövs i en regel, hamnar de överflödiga parametrarna i en query- sträng. Till exempel, ur anropet $this->createUrl('post/read',array('id'=>100,'year'=>2008)), erhålls /index.php/post/100?year=2008. För att få dessa tillkommande parametrar att hamna i pathinfo-delen, kompletterar vi regeln med /*. Med regeln post/<id:\d+>/* erhåller vi URL:en /index.php/post/100/year/2008.

Som nämnts är det andra ändamålet med URL-regler parsning av request-URL:er. Detta är naturligtvis den omvända processen mot URL-generering. Till exempel, när en användare skickar en request /index.php/post/100, kommer den andra regeln i ovanstående exempel att appliceras, vilket löses upp till en route post/read och GET-parametern array('id'=>100) (kan nås via $_GET).

Märk: Användning av URL-regler försämrar applikationen prestanda. Detta beror på att vid parsning av request-URL:en, kommer CUrlManager att försöka matcha den mot varje regel tills någon kan appliceras. Ju fler regler, desto större prestandaförlust. Av denna anledning skall en webbapplikation med intensiv trafik minimera sin användning av URL-regler.

4. Parametrisering av route

Vi kan referera till namngivna parametrar i routedelen av en regel. Detta medger att regeln appliceras på multipla route baserat på matchningskriterium. Det kan även hjälpa till att reducera antalet regler i en applikation och därmed förbättra totalprestanda.

Följande exempelregler illustrerar hur route parametriseras med hjälp av namngivna parametrar:

array(
  '<_c:(post|comment)>/<id:\d+>/<_a:(create|update|delete)>' => '<_c>/<_a>',
  '<_c:(post|comment)>/<id:\d+>' => '<_c>/read',
  '<_c:(post|comment)>s' => '<_c>/list',
)

Ovan används två namngivna parametrar i routedeln av reglerna: _c och _a. Den förra matchar ett kontroller-ID till att vara antingen post eller comment, medan den senare matchar ett åtgärds-ID till att vara create, update eller delete. Parametrarna kan namnges annorlunda så länge de inte kommer i konflikt med GET-parametrar som kan finnas i URL:er.

Med användning av ovanstående regler kommer URL:en /index.php/post/123/create att tolkas som routen post/create med GET-parametern id=123. Och givet routen comment/list och GET-parametern page=2, kan vi generera URL:en /index.php/comments?page=2.

5. Parametrisering av värdnamn

Det är möjligt att inkludera värdnamn i regler för tolkning och generering av URL:er. Man kan extrahera delar av ett värdnamn till att bilda en GET-parameter. Till exempel URL:en http://admin.example.com/en/profile kan tolkas om till GET-parametrarna user=admin och lang=en. Å andra sidan kan regler med väednamn även användas till att bilda URL:er med parametriserade värdnamn.

För att använda parametriserade värdnamn, deklarera kort och gott URL-regler med värdinformation, till exempel:

array(
  'http://<user:\w+>.example.com/<lang:\w+>/profile' => 'user/profile',
)

Ovanstående exempel innebär att det första segmentet i värdnamnet skall bilda user-parametern medan det första segmentet i path-delen skall bilda lang-parametern. Regeln motsvarar routen user/profile.

Märk att CUrlManager::showScriptName ignoreras när en en URL skapas med användning av en regel innehållande parametriserat värdnamn.

Lägg även märke till att regeln med parametriserat värdnamn INTE skall innehålla underkatalogen om applikationen är placerad i en underkatalog till webbrotkatalogen. Till exempel, om applikationen befinner sig under http://www.example.com/sandbox/blog, skall fortfarande samma URL-regel som beskrivs ovan användas, utan underkatalogen sandbox/blog.

6. Gömma index.php

Det finns en sak till att göra för att ytterligare rensa upp URL:er, att eliminera startskriptet index.php från URL:en. Detta kräver att vi konfigurerar webbservern såväl som applikationskomponenten urlManager.

Webbservern behöver konfigureras så att URL:en utan startskriptdelen fortfarande kommer att hanteras av startskriptet. För Apache HTTP-server, kan detta åstadkommas genom att slå på URL rewriting engine och specificera några rewriting-regler. Vi t ex kan skapa filen /wwwroot/blog/.htaccess med nedanstående innehåll. Märk att samma innehåll även kan placeras i Apaches konfigurationsfil inuti elementet Directory för /wwwroot/blog.

RewriteEngine on

# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php

Därefter konfigurerar vi propertyn showScriptName i komponenten urlManager till false.

Med anropet $this->createUrl('post/read',array('id'=>100)), erhålls nu URL:en /post/100. Och nog så viktigt, denna URL kan kännas igen korrekt av webbapplikationen.

7. Låtsat URL-suffix

Vi kan även lägga till något suffix till URL:er. Till exempel, kan vi erhålla /post/100.html i stället för /post/100. Detta liknar mer en URL till en statisk webbsida. För att göra så, konfigurera komponenten urlManager genom att sätta dess property urlSuffix till önskad suffixsträng.

8. Anpassade URL-regelklasser

Märk: Användning av anpassade URL-regelklasser har stöd sedan version 1.1.8.

Som standard representeras varje URL-regel deklarerad med CUrlManager som ett CUrlRule-objekt som genomför uppgiften att analysera request och skapa URL:er baserat på den specificerade regeln. Även om CUrlRule är tillräckligt flexibel att hantera de flesta URL-format, kan det ibland vara önskvärt att utöka den med speciella finesser.

Till exempel, för en bilhandlares webbplats, kan önskemål uppstå om stöd för URL-format som /Manufacturer/Model, där Manufacturer och Model båda måste överensstämma med data i en databastabell. Klassen CUrlRule kommer inte att fungera eftersom den till största delen förlitar sig på statiskt deklarerade reguljära uttryck, vilka saknar kunskap om databaser.

En ny URL-regelklass kan skapas genom utökning av CBaseUrlRule för användning i en eller flera URL-regler. Med ovanstående bilhandlares webbplats som exempel, kan följande URL-regler deklareras,

array(
  // en standardregel som mappar '/' till 'site/index'
  '' => 'site/index',
 
  // en standardregel som mappar '/login' till 'site/login', osv
  '<action:(login|logout|about)>' => 'site/<action>',
 
  // en anpassad regel för hantering av '/Manufacturer/Model'
  array(
    'class' => 'application.components.CarUrlRule',
    'connectionID' => 'db',
  ),
 
  // en standardregel för hantering av 'post/update' osv
  '<controller:\w+>/<action:\w+>' => '<controller>/<action>',
),

Ovan används den anpassade URL-regelklassen CarUrlRule för hantering av URL-formatet /Manufacturer/Model. Klassen kan skrivas som följer:

class CarUrlRule extends CBaseUrlRule
{
  public $connectionID = 'db';
 
  public function createUrl($manager,$route,$params,$ampersand)
  {
    if ($route==='car/index')
    {
      if (isset($params['manufacturer'], $params['model']))
        return $params['manufacturer'] . '/' . $params['model'];
      else if (isset($params['manufacturer']))
        return $params['manufacturer'];
    }
    return false; // denna regel tillämpas inte
  }
 
  public function parseUrl($manager,$request,$pathInfo,$rawPathInfo)
  {
    if (preg_match('%^(\w+)(/(\w+))?$%', $pathInfo, $matches))
    {
      // check $matches[1] and $matches[3] to see
      // if they match a manufacturer and a model in the database
      // If so, set $_GET['manufacturer'] and/or $_GET['model']
      // and return 'car/index'
    }
    return false; // denna regel tillämpas inte
  }
}

Den anpassade URL-klassen måste implementera de två abstrakta metoderna deklarerade i CBaseUrlRule:

Utöver ovanstående typiska användningssätt kan anpassade URL-regelklasser även implementeras för många andra ändamål. Till exempel kan vi skriva en regelklass som loggar anropen för URL-analys och -konstruktion. Detta kan vara användbart i utvecklingsfasen. Vi kan även skriva en regelklass som presenterar en speciell 404-felsida i händelse av att alla andra URL-regler misslyckad med att tolka det aktuella anropet. Märk att i sådant fall måste regeln för denna specialklass deklareras som sista regel.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !