0 follower

Utvidgning av Yii

Utvidgning av Yii är en vanlig åtgärd vid utvecklingsarbete. Till exempel, när en ny kontroller skall skrivas, sker detta genom utvidgning av Yii i form av arv från dess CController-klass; när en ny widget skrivs, utvidgas CWidget eller en redan existerande widgetklass. Om den utvidgade koden är konstruerad med avsikt att återanvändas av tredjepartsutvecklare, kallas den för en extension.

En extension tjänar vanligtvis ett distinkt syfte. Med Yii's nomenklatur, kan den klassificeras enligt följande,

  • applikationskomponent
  • behavior
  • widget
  • kontroller
  • åtgärd
  • filter
  • konsolkommando
  • validator: en validator är en komponentklass som utvidgar CValidator.
  • helper: en helper är en klass bestående endast av (statiska) klassmetoder. Det motsvarar globala funktioner med klassens namn som namnområde.
  • modul: en modul är en komplett och oberoende mjukvaruenhet som består av modeller, vyer, kontrollrar samt andra stödkomponenter. En modul motsvarar ur många aspekter en applikation. Den huvudsakliga skillnaden är att en modul finns inuti en applikation. Till exempel kan en modul som erbjuda funktionalitet för administrering av användare.

En extension kan även vara en komponent som inte faller inom någon av ovannämnda kategorier. Faktum är att Yii omsorgsfullt konstruerats så att nästan varje del av dess kodbas kan utvidgas och anpassas till individuella behov.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !