0 follower

Controller

En controller är en instans av CController eller av en klass som utökar CController. Den skapas av applikationsobjektet till följd av en request från användare. När en kontroller körs utförs den begärda åtgärden (action), vilken vanligen laddar in erforderliga modeller (model) samt renderar en relevant vy (view). En åtgärd är, i sin enklaste form, en vanlig metod i kontrollerklassen vars namn börjar med action

En kontroller har en standardåtgärd. Denna körs om en request från användare inte specificerar vilken åtgärd som skall köras. Normalt har standardåtgärden namnet index. Detta kan ändras medelst den publikt tillgängliga instansvariablen CController::defaultAction.

Följande kod definierar en site-controller, en index-åtgärd (standardåtgärden), samt en contact-åtgärd:

class SiteController extends CController
{
  public function actionIndex()
  {
    // ...
  }
 
  public function actionContact()
  {
    // ...
  }
}

1. Route

Kontroller och åtgärd identifieras genom ID:n. Ett kontroller-ID har formatet path/to/xyz motsvarande kontrollerklassfilen protected/controllers/path/to/XyzController.php, där ledet xyz skall ersättas med aktuella namn (exempelvis motsvarar post protected/controllers/PostController.php). Action-ID är en åtgärds metodnamn minus dess action-prefix. Exempelvis, om en kontrollerklass innehåller en metod actionEdit så är ID för motsvarande åtgärd edit.

Användare begär körning av en viss kontroller och åtgärd genom att ange en route. En route består av controller-ID samt action-ID, separerat av ett snedstreck. Exempel: post/edit refererar till PostController och dess edit-åtgärd. Som standard refererar URL:en http://hostname/index.php?r=post/edit till post-kontrollern och dess edit-åtgärd.

Märk: Som standard är route skiftlägesberoende. Route kan göras okänslig för skiftläge genom att inställningen CUrlManager::caseSensitive sätts till false i applikationens konfiguration. I detta läge, se till att följa konventionen att kataloger som innehåller kontrollerklassfiler anges med gemener samt att både controller map och action map använder gemener i sina nyckelvärden.

En applikation kan innehålla moduler. En kontrolleråtgärd inuti en modul har en route på följande format moduleID/controllerID/actionID. För fler detaljer hänvisas till avsnittet om moduler.

2. Instansiering av Controller

En kontrollerinstans skapas när CWebApplication behandlar en inkommande request. Givet ett kontroller-ID använder sig Application av följande regler för att bestämma kontrollerklass samt var dess klassfil är placerad.

 • Om CWebApplication::catchAllRequest har specificerats, skapas en kontroller baserat på denna property och användarspecificerat kontroller-ID ignoreras. Detta används i första hand till att sätta applikationen i underhållsläge och visa en statisk informationssida.

 • Om begärt ID kan hittas i CWebApplication::controllerMap, används motsvarande kontrollerkonfiguration för att skapa kontrollerinstansen.

 • Om begärt ID har formatet 'path/to/xyz', förmodas kontrollerklassen vara XyzController och motsvarande klassfil protected/controllers/path/to/XyzController.php. Exempelvis kontroller-ID admin/user mappas till kontrollerklassen UserController med klassfilen protected/controllers/admin/UserController.php. Om klassfilen inte kan hittas ges en 404 CHttpException.

Om moduler används, är ovanstående process aningen annorlunda. Mer detaljerat, applikationen kontrollerar om ID:t refererar till en kontroller inuti en modul och om så är fallet skapas modulen först, därefter kontrollerinstansen.

3. Action

Som tidigare nämnts kan en åtgärd definieras som en metod vars namn börjar med action. Ett mer avancerat sätt att definiera en åtgärd är att definiera en åtgärdsklass och be kontrollern instansiera denna på begäran. Detta ger bättre återanvändningsbarhet då åtgärder kan återanvändas.

Definiera en ny åtgärdsklass så här:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run()
  {
    // place the action logic here
  }
}

För att kontrollern skall bli varse denna åtgärd, åsidosätter vi den ärvda actions()-metoden i kontrollerklassen:

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'edit'=>'application.controllers.post.UpdateAction',
    );
  }
}

Ovan används sökvägsalias application.controllers.post.UpdateAction för att specificera att åtgärdsklassens fil är protected/controllers/post/UpdateAction.php.

Med hjälp av klassbaserade åtgärder kan en applikation organiseras modulärt. Till exempel kan följande katalogstruktur användas för att organisera kontrollrar och åtgärdsklasser:

protected/
  controllers/
    PostController.php
    UserController.php
    post/
      CreateAction.php
      ReadAction.php
      UpdateAction.php
    user/
      CreateAction.php
      ListAction.php
      ProfileAction.php
      UpdateAction.php

Knyta parametrar till Action

Med start i version 1.1.4 har Yii försetts med stöd för automatisk koppling av parametrar till kontrolleråtgärder. Det innebär att en kontrollers åtgärdsmetod kan definiera namngivna parametrar vars värde automatiskt kommer att hämtas från $_GET av Yii.

För att åskådliggöra denna finess, antag att vi behöver skriva en create-åtgärd för PostController. Åtgärden behöver två parametrar:

 • category: ett heltal som indikerar det kategori-ID under vilket den nya postningen skall skapas
 • language: en sträng som indikerar vilken språkkod den nya postningen skall höra till.

Vi kan komma fram till följande trista kod för ändamålet att hämta in de erforderliga parametervärdena från $_GET:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate()
  {
    if(isset($_GET['category']))
      $category=(int)$_GET['category'];
    else
      throw new CHttpException(404,'invalid request');
 
    if(isset($_GET['language']))
      $language=$_GET['language'];
    else
      $language='en';
 
    // ... fun code starts here ...
  }
}

Med användning av finessen åtgärdsparametrar kan vi lösa uppgiften mer bekvämt:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate($category, $language='en')
  {
    // ... fun code starts here ...
  }
}

Märk att vi lägger till två parametrar till åtgärdsmetoden actionCreate. Namnen på dessa parametrar måste exakt stämma överens med de vi förväntar oss från $_GET. Parametern $language erhåller standardvärdet en i händelse av att användaren inte tillhandahåller en sådan parameter i sin request. Eftersom $category inte är försett med ett standardvärde, kommer en CHttpException att genereras om användaren inte tillhandahåller parametern category i $_GET.

Med start från version 1.1.5, kan Yii även detektera åtgärdsparametrar av arraytyp. Detta sker med hjälp av PHP typledtrådar vars syntax ser ut som följer:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate(array $categories)
  {
    // Yii ser till att $categories är en array
  }
}

Det vill säga, vi inflikar nyckelordet array före $categories i metodens parameterlista. Genom detta kommer $_GET['categories'], om denna är en enkel sträng, att konverteras till en array med strängen som innehåll.

Märk: Om en parameter deklareras utan typledtråden array, innebär detta att parametern mäste vara skalär (dvs inte en array). Om, i detta fall, en arrayparameter förmedlas via $_GET leder det till en HTTP-exception.

Med start från version 1.1.7, fungerar automatisk koppling av parametrar även för klassbaserade åtgärder. När metoden run() i en åtgärdsklass deklareras med parametrar, kommer dessa att erhålla värden från motsvarande namngivna request-parametrar. Till exempel,

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run($id)
  {
    // $id erhåller värde från $_GET['id']
  }
}

4. Filter

Filter är ett stycke kod som konfigureras att exekvera före och/eller efter exekvering av en kontrolleråtgärd. Exempel: ett filter för tillträdeskontroll kan köras för att säkerställa att användaren är autenticerad innan en begärd åtgärd utförs; ett prestandafilter kan användas för att mäta tidåtgång vid exekvering av en åtgärd.

En åtgärd kan ha flera filter. Filtren körs i den ordning de förekommer i filterdeklarationen. Ett filter kan förhindra exekvering av åtgärden såväl som återstående ej exekverade filter.

Ett filter kan definieras som en metod i kontrollerklassen. Metodens namn måste börja med filter. Exempelvis en metod filterAccessControl definierar ett filter med namnet accessControl. Filtermetoden måste ha korrekt signatur:

public function filterAccessControl($filterChain)
{
  // call $filterChain->run() to continue filtering and action execution
}

där $filterChain är en instans av CFilterChain vilken representerar begärd åtgärds filterlista. I en filtermetod kan vi anropa $filterChain->run() för att fortsätta med exekvering av övriga filter samt åtgärd.

Ett filter kan också vara en instans av CFilter eller en nedärvd klass. Följande kod definierar en ny filterklass:

class PerformanceFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied before the action is executed
    return true; // false if the action should not be executed
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied after the action is executed
  }
}

Åtgärder förses med filter genom att den ärvda metoden CController::filters() omdefinieras . Metoden skall returnera en array av filterkonfigurationer. Exempel:

class PostController extends CController
{
  ......
  public function filters()
  {
    return array(
      'postOnly + edit, create',
      array(
        'application.filters.PerformanceFilter - edit, create',
        'unit'=>'second',
      ),
    );
  }
}

Ovanstående kod specificerar två filter: postOnly och PerformanceFilter. postOnly-filtret är metodbaserat (den motsvarande filtermetoden är redan definierad i CController); medan däremot PerformanceFilter-filtret är objektbaserat. Sökvägsalias application.filters.PerformanceFilter specificerar att filtrets klassfil är protected/filters/PerformanceFilter. En array används för att konfigurera PerformanceFilter så att propertyvärdena för filterobjektet kan initialiseras. I exemplet initialiseras propertyn unit i PerformanceFilter till 'second'.

Genom användning av plus- och minusoperatorerna kan vi specificera vilka åtgärder filtret skall eller inte skall tillämpas på. I exemplet ovan tillämpas filtret postOnly på åtgärderna edit och create, medan filtret PerformanceFilter tillämpas på alla åtgärder UTOM edit och create. Om varken plus eller minus förekommer i filterkonfigurationen tillämpas filtret på alla åtgärder.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !