0 follower

Alternativ mallsyntax

Yii tillåter urvecklare att använda sin egen favoritmallsyntax (t.ex. Prado, Smarty) för att skriva kontroller- eller widgetvyer. Detta uppnås genom att skriva och installera en applikationskomponent, viewRenderer. Vyrenderaren fångar upp invokeringar av CBaseController::renderFile, kompilerar vyfilen med anpassad mallsyntax, och renderar de kompilerade resultaten.

Info: Det rekommenderas att anpassad mallsyntax bara används till att skriva vyer som med liten sannolikhet kommer att återanvändas. I annat fall kommer personer som återanvänder vyerna att tvingas använda samma anpassade mallsyntax i sina applikationer.

I det följande, introduceras hur man använder CPradoViewRenderer, en vyrenderare som tillåter utvecklare att använda en mallsyntax snarlik den i Prado-ramverket. För personer som vill utveckla sina egna vyrenderare, är CPradoViewRenderer en bra referens.

1. Använda CPradoViewRenderer

För att använda CPradoViewRenderer, behöver man konfigurera applikationen som följer:

return array(
  'components'=>array(
    ......,
    'viewRenderer'=>array(
      'class'=>'CPradoViewRenderer',
    ),
  ),
);

Som standard, kommer CPradoViewRenderer att kompilera vyfilernas källkod och spara de resulterande PHP-filerna i runtime-katalogen. bara när vyfilernas källkod har ändrats, kommer PHP-filerna att genereras på nytt. Därför åsamkar CPradoViewRenderer mycket liten prestandaförlust.

Tips: Medan CPradoViewRenderer huvudsakligen introducerar ett antal nya mall-taggar för att göra det lättare och snabbare att skriva vyer, kan man fortfarande skriva PHP-kod precis som vanligt i vyernas källkod.

I det följande introduceras de mall-taggar som stöds av CPradoViewRenderer.

Korta PHP-taggar

Korta PHP-taggar är kortformer för att skriva PHP-uttryck och -satser i en vy. Uttrycks-taggen <%= expression %> översätts till <?php echo expression ?>; medan sats-taggen <% statement %> översätts till <?php statement ?>. Till exempel,

<%= CHtml::textField($name,'value'); %>
<% foreach($models as $model): %>

översätts till

<?php echo CHtml::textField($name,'value'); ?>
<?php foreach($models as $model): ?>

Komponent-taggar

Komponent-taggar används för att infoga en widget i en vy. De använder följande syntax:

<com:WidgetClass property1=value1 property2=value2 ...>
  // body content for the widget
</com:WidgetClass>
 
// a widget without body content
<com:WidgetClass property1=value1 property2=value2 .../>

där WidgetClass specificerar widgetklassens namn eller sökvägsalias, och där initialvärden för propertyn kan bestå av antingen strängar mellan citationstecken eller PHP-uttryck omgivna av ett par krumparenteser. Till exempel,

<com:CCaptcha captchaAction="captcha" showRefreshButton={false} />

översätts till

<?php $this->widget('CCaptcha', array(
  'captchaAction'=>'captcha',
  'showRefreshButton'=>false)); ?>

Märk: Värdet på showRefreshButton specificeras till {false} i stället för "false" eftersom det senare innebär en sträng i stället för ett boolskt värde.

Cache-taggar

Cache-taggar är kortformer för att använda fragmentcachning. Deras syntax är som följer,

<cache:fragmentID property1=value1 property2=value2 ...>
  // content being cached
</cache:fragmentID >

där fragmentID skall vara en identifierare som oförväxelbart identifierar innehållet som cachas, och där property-värdeparen används till att konfigurera fragmentcachen. Till exempel,

<cache:profile duration={3600}>
  // user profile information here
</cache:profile >

översätts till

<?php if($this->beginCache('profile', array('duration'=>3600))): ?>
  // user profile information here
<?php $this->endCache(); endif; ?>

Urklipps-taggar

Snarlikt cache-taggar är urklipps-taggar kortformer för anrop till CBaseController::beginClip och CBaseController::endClip i en vy. Syntaxen är som följer,

<clip:clipID>
  // content for this clip
</clip:clipID >

Där clipID är en identifierare som oförväxelbart identifierar klippinnehållet. Urklipps-taggarna översätts till

<?php $this->beginClip('clipID'); ?>
  // content for this clip
<?php $this->endClip(); ?>

Kommentars-taggar

Kommentars-taggar används för att skriva vykommentarer som endast skall vara synliga för utvecklare. Kommentar-taggar kommer att vara borttagna när vyerna presenteras för slutanvändare. Syntaxen för kommentars-taggar är som följer,

<!---
view comments that will be stripped off
--->

2. Blandning av mallformat

Med start från version 1.1.2 är det möjligt att blanda användning av någon alternativ mallsyntax med vanlig PHP-syntax. För att göra så måste propertyn CViewRenderer::fileExtension i den installerade vyrenderaren konfigureras med ett värde skilt från .php. Till exempel om propertyn är satt till .tpl kommer varje vyfil med filtillägget .tpl att renderas med hjälp av den installerade vyrenderaren, medan alla andra vyfiler med filtillägget .php kommer att behandlas som vanliga PHP-vyskript.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !