0 follower

Databasmigrering

Märk: Finessen databasmigrering har varit tillgänglig sedan version 1.1.6.

Likt källkod vidareutvecklas strukturen för en databas över tid under utveckling och förvaltning av en databasdriven applikation. Till exempel under pågående utveckling, kan vi behöva lägga till en ny tabell; när applikationen gått i produktion kan vi upptäcka behov av att lägga till ett index för en kolumn. Dat är viktigt att hålla reda på sådana strukturella databasändringar (benämnda migration), så som vi gör med vår källkod. Om källkod och databas kommer ur synk, är det mycket sannolikt att hela systemet kan fallera. Av denna anledning tillhandahåller Yii ett verktyg för databasmigrering som kan hålla reda på historik för datamigrering, applicera nya migreringar, eller återställa sådana som gjorts tidigare.

Följande steg belyser hur databasmigrering kan användas under utvecklingens gång:

 1. Tim skapar en ny migrering (t.ex. skapa en ny tabell)
 2. Tim fastlägger (commits) den nya migreringen i versionshanteringssystemet (t.ex. SVN, GIT)
 3. Doug uppdaterar från versionshanteringssystemet och tar emot den nya migreringen
 4. Doug applicerar migreringen på sin lokala utvecklingsdatabas

Yii stöder databasmigrering via kommandoradsverktyget yiic migrate. Detta verktyg har stöd för att skapa nya migreringar, applicera/återställa/upprepa migreringar samt för att visa migreringshistorik och nya migreringar.

I det följande kommer vi att visa hur detta verktyg används.

Märk: Det är bättre att använda applikationens instans av yiic (t.ex. cd path/to/protected) vid arbete med migrate-kommandot, i stället för den i framework-katalogen. Kontrollera att katalogen protected\migrations existerar och är möjlig att skriva till, samt att en databasanslutning är konfigurerad i protected/config/console.php.

1. Skapa migreringar

För att skapa en ny migrering (t.ex. skapa tabellen news), kör vi följande kommando:

yiic migrate create <name>

Den obligatoriska name-parametern specificerar en mycket kortfattad beskrivning av migreringen (t.ex. create_news_table). Nedan framgår det att name-parametern kommer att användas som en del i ett PHP-klassnamn. Därför skall den bara innehålla bokstäver, siffror och/eller understrykningstecken.

yiic migrate create create_news_table

Ovanstående kommando kommer att, i katalogen protected/migrations, skapa en ny fil med namnet m101129_185401_create_news_table.php vilken innehåller följande initiala kod:

class m101129_185401_create_news_table extends CDbMigration
{
  public function up()
  {
  }
 
  public function down()
  {
    echo "m101129_185401_create_news_table does not support migration down.\n";
    return false;
  }
 
  /*
  // implementera safeUp/safeDown i stället, om transaktioner skall användas
  public function safeUp()
  {
  }
 
  public function safeDown()
  {
  }
  */
}

Lägg märke till att klassnamnet är samma som filnamnet enligt mönstret m<timestamp>_<name>, där <timestamp> refererar till UTC-tidstämpeln för när migreringen skapats (på formatet yymmdd_hhmmss), och <name> hämtas från kommandots name-parameter.

Metoden up() skall innehålla koden som implementerar den aktuella databasmigreringen, medan metoden down() kan innehålla kod för att återställa det som sker i up().

Ibland är det inte möjligt att implementera down(). Om vi exempelvis tar bort tabellrader i up(), kommer vi inte att kunna återställa dem i down(). I sådant fall kallas migreringen irreversibel, med innebörden att vi inte kan backa till ett tidigare tillstånd för databasen. I den generarade koden ovan, returnerar metoden down() värdet false som indikation att migreringen inte är reversibel.

Info: Med start från version 1.1.7 gäller att returvärdet false fråm metoderna up() och down() medför att efterföljande migreringar annulleras. Tidigare, i version 1.1.6, krävdes att man genererade en exception för att övriga migreringar skulle annulleras.

Tag som exempel migreringen att skapa en news-tabell.

class m101129_185401_create_news_table extends CDbMigration
{
  public function up()
  {
    $this->createTable('tbl_news', array(
      'id' => 'pk',
      'title' => 'string NOT NULL',
      'content' => 'text',
    ));
  }
 
  public function down()
  {
    $this->dropTable('tbl_news');
  }
}

Basklassen CDbMigration erbjuder en uppsättning metoder för manipulering av data och databasens schema. Till exempel, CDbMigration::createTable skapar en databastabell, medan CDbMigration::insert lägger till en rad med data. Dessa metoder använder alla databasanslutningen som returneras av CDbMigration::getDbConnection(), som standard Yii::app()->db.

Info: Noterbart är att databasmetoderna som CDbMigration erbjuder är mycket lika de i CDbCommand. Faktiskt så är de likadana med undantaget att CDbMigration-metoderna mäter tidåtgång och skriver ut några meddelanden om metodparametrarna.

2. Transaktionella migreringar

Info: Finessen transaktionella migreringar stöds sedan version 1.1.7.

Vid genomförande av komplexa DB-migreringar vill vi vanligen försäkra oss om att samtliga migreringssteg utförs korrekt eller fallerar som en enhet, så att databasen upprätthåller korrekthet och integritet. För att uppnå detta mål kan vi dra nytta av DB-transaktioner.

Vi kan uttryckligen starta en DB-transaktion och låta transaktionen omge resterande DB-relaterad kod, på följande sätt:

class m101129_185401_create_news_table extends CDbMigration
{
  public function up()
  {
    $transaction=$this->getDbConnection()->beginTransaction();
    try
    {
      $this->createTable('tbl_news', array(
        'id' => 'pk',
        'title' => 'string NOT NULL',
        'content' => 'text',
      ));
      $transaction->commit();
    }
    catch(Exception $e)
    {
      echo "Exception: ".$e->getMessage()."\n";
      $transaction->rollBack();
      return false;
    }
  }
 
  // ...liknande kod för down()
}

Ett enklare sätt att erhålla transaktionsstöd är att implementera metoden safeUp() i stället för up(), och metoden safeDown() i stället för down(). Till exempel,

class m101129_185401_create_news_table extends CDbMigration
{
  public function safeUp()
  {
    $this->createTable('tbl_news', array(
      'id' => 'pk',
      'title' => 'string NOT NULL',
      'content' => 'text',
    ));
  }
 
  public function safeDown()
  {
    $this->dropTable('tbl_news');
  }
}

När migreringen utförs kommer Yii att starta en DB-transaktion och därefter anropa safeUp() eller safeDown(). Om något DB-fel inträffar i safeUp() eller safeDown(), kommer transaktionen att reverseras och därmed
säkerställa att databasen förblir i ett gott skick.

Märk: Transaktioner stöds inte av alla databashanterare. Vissa DB-frågor kan inte ingå i en transaktion. I sådant fall måste i stället up() och down() implementeras. I fråga om MySQL, kan vissa SQL-satser leda till en underförstådd commit-operation.

3. Applicera migreringar

För att applicera alla tillgängliga nya migreringar (dvs göra den lokala databasen helt up-to-date), kör följande kommando:

yiic migrate

Kommandot kommer att presentera en lista över alla nya migreringar. Efter bekräftelse att migreringarna skall appliceras, kommer metoden up() i varje ny migreringsklass att exekveras, en efter en, i den ordning tidstämpelvärden i klassnamnen anger.

Efter applicering av en migrering kommer migreringsverktyget att spara en post i databastabellen tbl_migration. Detta möjliggör för vektyget att hålla reda på vilka migreringar som applicerats och vilka som inte har applicerats. Om tabellen tbl_migration inte existerar, kommer verktyget att automatiskt skapa den i databasen som specificeras av applikationskomponenten db.

Ibland vill vi bara applicera en eller ett fåtal nya migreringar. Följande kommando kan då användas:

yiic migrate up 3

Detta kommando applicerar tre nya migreringar. Genom att ändra värdet (3) kan vi ändra antalet migreringar som skall appliceras.

Vi kan även migrera databasen till en specifik version, med följande kommando:

yiic migrate to 101129_185401

Det vill säga, vi använder tidstämpeldelen av migreringens namn för att specificera den version vi vill migrera databasen till. Om det finns flera migreringar mellan den senast applicerade och den specificerade migreringen kommer samtliga dessa migreringar att appliceras. Om den specificerade migreringen redan har applicerats tidigare, kommer alla migreringar som applicerats därefter att återställas (kommer att beskrivas i nästa avsnitt).

4. Återställa migreringar

För att backa tillbaka den senaste eller flera applicerade migreringar, kan följande kommando användas:

yiic migrate down [step]

där den frivilliga step-parametern specificerar antalet migreringar som skall backas tillbaka. Som standard är den 1, vilket innebär att den senaste migreringen backas.

Som tidigare beskrivits kan inte alla migreringar backas. Försök att backa irreversibla migreringar kommer att generera ett undantag och innebär att hela återställningsprocessen stoppas.

5. Göra om migreringar

Att göra om migreringar innebär att först backa och sedan på nytt applicera de specificerade migreringarna. Detta kan göras med följande kommando:

yiic migrate redo [step]

där den frivilliga step-parametern specificerar antalet migreringar som skall göras om. Standardvärde 1, med innebörden att göra om den senaste migreringen.

6. Visa information om migreringar

Utöver att applicera och backa tillbaka migreringar, kan migreringsverktyget även presentera migrationshistorik och de nya migreringar som väntar på att appliceras.

yiic migrate history [limit]
yiic migrate new [limit]

där den frivilliga parametern limit specificerar antalet migreringar som skall visas. Om limit utelämnas, kommer samtliga tillgängliga migreringar att visas.

Det första kommandot visar de migeringar som har applicerats medan det andra kommandot visar de migreringar som ännu ej applicerats.

7. Modifiera migreringshistorik

Ibland kan vi ha för avsikt att ändra migreringshistoriken till en specifik version, utan att faktiskt applicera eller backa tillbaka de relevanta migreringarna. Detta inträffar ofta under utveckling av en ny migrering. Följande kommando kan användas för detta ändamål.

yiic migrate mark 101129_185401

Detta kommando är snarlikt yiic migrate to-kommandot, med undantag för att det enbart ändrar tabellen med migreringshistorik till den specificerade versionen utan att applicera eller backa tillbaka migreringarna.

8. Anpassa migreringskommandot

Migreringskommandot kan anpassas på många sätt.

Med alternativ på kommandorad

Migreringskommandot har fyra inbyggda alternativ som kan specificeras på kommandoraden:

 • interactive: boolean, specificerar huruvida migrering skall utföras i interaktivt läge. Som standard true, vilket innebär att användaren tillfrågas när en specifik migrering skall utföras. Sätt till false i händelse migreringarna skall utföras i en bakgrundsprocess.

 • migrationPath: string, specificerar katalogen som lagrar alla migreringars klassfiler. Detta måste specificeras som ett sökvägsalias och den motsvarande katalogen måste existera. Om alternativet utelämnas kommer underkatalogen migrations till applikationens basePath att användas.

 • migrationTable: string, specificerar namnet på den databastabell som lagrar migreringshistoriken. Som standard är det tbl_migration. Tabellstrukturen är version varchar(255) primary key, apply_time integer.

 • connectionID: string, specificerar ID för databasens applikationskomponent. Är som standard 'db'.

 • templateFile: string, specificerar sökvägen för den fil som skall tjänsgöra som kodmall för generering av migreringsklasserna. Denna måste specificeras som ett sökvägsalias (t.ex. application.migrations.template). Om alternativet utelämnas kommer en intern mall att användas. Inuti kodmallen kommer symbolen {ClassName} att ersättas av det faktiska namnet på migreringsklassen.

För att specificera dessa alternativ, exekvera migreringskommandot på följande format

yiic migrate up --option1=value1 --option2=value2 ...

Till exempel, om vi vill migrera för en modul forum, vars migreringsfiler är placerade i modulens underkatalog migrations, kan vi använda följande kommando:

yiic migrate up --migrationPath=ext.forum.migrations

Global konfigurering av kommando

Medan kommandoradsalternativ tillåter oss att konfigurera migreringskommandot i farten, kan vi ibland vilja konfigurera kommandot en gång för alla. Till exempel kan vi vilja använda en annan tabell för lagring av migreringshistoriken, eller vi kanske vill använda en anpassad migreringsmall. Detta kan vi göra genom att modifiera konsolapplikationens konfigurationsfil så som följer,

return array(
  ......
  'commandMap'=>array(
    'migrate'=>array(
      'class'=>'system.cli.commands.MigrateCommand',
      'migrationPath'=>'application.migrations',
      'migrationTable'=>'tbl_migration',
      'connectionID'=>'db',
      'templateFile'=>'application.migrations.template',
    ),
    ......
  ),
  ......
);

Om vi nu kör migrate-kommandot, kommer ovanstående konfigureringar att gälla, utan att vi behöver mata in kommandoradsalternativ varje gång.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !