0 follower

Apache- och Nginx-konfigurationer

1. Apache

Yii är klar att arbeta med en standardkonfiguration för Apache webbserver. Filerna .htaccess i kataloger som innehåller Yii Framework och applikationer förhindrar tillgång till de skyddade resurserna. Startskriptet (vanligen index.php) kan gömmas i URL:er genom tillägg av mod_rewrite-instruktioner i .htaccess-filen placerad i dokumentrotkatalogen, alternativt läggas till i konfiguration för virtuell host:

RewriteEngine on

# om en katalog eller fil existerar, använd den
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# i annat fall omdirigera till index.php
RewriteRule . index.php

2. Nginx

Yii kan användas med Nginx samt PHP med FPM SAPI. Här följer ett exempel på host-konfiguration. Det definierar startskript och ser till att Yii fångar upp alla request till ej existerande filer, vilket tillåter användning av estetiskt tilltalande URL:er.

server {
  set $host_path "/www/mysite";
  access_log /www/mysite/log/access.log main;

  server_name mysite;
  root  $host_path/htdocs;
  set $yii_bootstrap "index.php";

  charset utf-8;

  location / {
    index index.html $yii_bootstrap;
    try_files $uri $uri/ $yii_bootstrap?$args;
  }

  location ~ ^/(protected|framework|themes/\w+/views) {
    deny all;
  }

  # undvik bearbetning av anrop till ej existerande statiska filer, av Yii
  location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
    try_files $uri =404;
  }

  # dirigera PHP-skript till FastCGI-servern på 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;

    #let yii catch the calls to unexising PHP files
    set $fsn /$yii_bootstrap;
    if (-f $document_root$fastcgi_script_name){
      set $fsn $fastcgi_script_name;
    }

    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fsn;

    #PATH_INFO and PATH_TRANSLATED can be omitted, but RFC 3875 specifies them for CGI
    fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fsn;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Med denna konfiguration kan man sätta cgi.fix_pathinfo=0 i php.ini och därmed undvika många onödiga stat() systemanrop.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !