0 follower

Konfiguracja Apache-a oraz Nginx-a

1. Apache

Yii jest gotowe do pracy z domyślną konfiguracją serwera Apache. Pliki .htaccess w folderach frameworku oraz aplikacji ograniczają dostęp do odpowiednich zasobów. W celu ukrycia pliku rozruchowego (zazwyczaj index.php) w adresie URL, możesz dodać następujące instrukcje mod_rewrite do pliku .htaccess w głównym katalogu lub konfiguracji wirtualnego hosta:

RewriteEngine on

# jeśli katalog lub plik istnieją, użyj ich 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# w przecwinym przypadku przekaż do index.php
RewriteRule . index.php

2. Nginx

Możesz używać Yii z Nginx-em i PHP z FPM SAPI. Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja hosta. Definiuje ona plik rozruchowy i pozwala yii przechwytywać żądania prowadzące do nieistniejących plików, co pozwala nam posiadać ładnie wyglądające URLe.

server {
  set $host_path "/www/mysite";
  access_log /www/mysite/log/access.log main;

  server_name mysite;
  root  $host_path/htdocs;
  set $yii_bootstrap "index.php";

  charset utf-8;

  location / {
    index index.html $yii_bootstrap;
    try_files $uri $uri/ $yii_bootstrap?$args;
  }

  location ~ ^/(protected|framework|nbproject|themes/\w+/views) {
    deny all;
  }

  #unikaj przetwarzania przez Yii wywołań do nieistniejących statycznych plików 
  location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
    try_files $uri =404;
  }

  # przekaż skrypty PHP do serwera FastCGI nasłuchującego 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;

    #let yii catch the calls to unexising PHP files
    set $fsn /$yii_bootstrap;
    if (-f $document_root$fastcgi_script_name){
      set $fsn $fastcgi_script_name;
    }

    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fsn;

    #PATH_INFO and PATH_TRANSLATED can be omitted, but RFC 3875 specifies them for CGI
    fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fsn;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Używając tej konfiguracji możesz ustawić cgi.fix_pathinfo=0 w pliku php.ini w celu uniknięcia wielu niepotrzebnych wywołań systemowych stat().

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !