0 follower

Moduł

Moduł jest samowystarczalną jednostką aplikacji, która zawiera modele, widoki, kontrolery oraz inne wspierające komponenty. W wielu aspektach, moduły przypominają aplikację. Główna różnica jest taka, że moduł nie może istnieć sam i musi rezydować w aplikacji. Użytkownicy posiadają dostęp do kontrolerów w modułach w ten sam sposób jak w kontrolerze aplikacji.

Moduły są użyteczne w kilku scenariuszach. Dla dużych aplikacji, możemy ją podzielić na kilka modułów, każdy z nich może być pisany oraz zarządzany osobno. Część wspólnie używanych funkcjonalności, takich jak zarządzanie użytkownikami, zarządzanie komentarzami, mogą być opracowywane w postaci modułów, które można łatwo ponownie wykorzystać w przyszłych projektach.

1. Tworzenie modułu

Moduł jest zorganizowany w katalogu, którego nazwa służy jako jego unikalne ID. Struktura katalogów modułu jest podobna do tej z katalogu głównego aplikacji. Poniżej pokażemy typową strukturę modułu nazwanego forum:

forum/
  ForumModule.php      klasa modułu
  components/        posiada komponenty użytkownika do ponownego użycia
   views/         zawiera pliki widoków dla widżetów
  controllers/        zawiera pliki klas kontrolerów
   DefaultController.php  plik domyślnego kontrolera klasy
  extensions/        zawiera zewnętrzne rozszerzenia
  models/          zawiera pliki modeli klas
  views/           zawiera pliki widoku kontrolera oraz układów
   layouts/        zawiera pliki układów widoku
   default/        zawiera plik widoku dla DefaultController (domyślnego kontrolera)
     index.php      plik widoku index

Moduł musi posiadać klasę modułu, która dziedziczy z CWebModule. Nazwa klasy zależy od wyniku wyrażenia ucfirst($id).'Module', gdzie $id odpowiada ID modułu (lub katalogowi modułu). Klasa modułu służy jako główne miejsce dla przechowywania informacji współdzielonych wewnątrz kodu modułu. Na przykład, możemy użyć CWebModule::params do przechowywania parametrów modułu oraz CWebModule::components do dzielenia komponentów aplikacji na poziomie modułu.

Wskazówka: Aby utworzyć podstawowy szkielet nowego modułu możemy używać generatora modułów zawartego w Gii.

2. Używanie modułów

Aby używać modułu, najpierw umieść moduł w katalogu modules w katalogu głównym aplikacji. Następnie zadeklaruj ID modułu we właściwości modules aplikacji. Na przykład, w celu używania powyższego modułu forum, możemy używać następującej konfiguracji aplikacji:

return array(
  ......
  'modules'=>array('forum',...),
  ......
);

Moduł może również zostać skonfigurowany poprzez wartości inicjalne właściwości. Sposób użycia jest bardzo podobny do tego z konfiguracji komponentów aplikacji. Na przykład, moduł forum może mieć właściwość nazwaną postPerPage (ilość postów na stronę) w swojej klasie, która może zostać skonfigurowana w [konfiguracji aplikacji(/doc/guide/basics.application#application-configuration) następująco:

return array(
  ......
  'modules'=>array(
    'forum'=>array(
      'postPerPage'=>20,
    ),
  ),
  ......
);

Dostęp do instancji modułu można uzyskać poprzez właściwość module aktualnie aktywnego kontrolera. Poprzez instancję modułu, możemy uzyskać dostęp do informacji dzielonych na poziomie modułu. Na przykład, w celu uzyskania dostępu do powyższej informacji o ilości postów na stronę postPerPage, możemy użyć następującego wyrażenia:

$postPerPage=Yii::app()->controller->module->postPerPage;
// lub następująco jeśli $this oznacza instancję kontrolera
// $postPerPage=$this->module->postPerPage;

Dostęp do akcji kontrolera w module można uzyskać poprzez trasę IDmodułu/IDkontrolera/IDakcji. Na przykład zakładając, że powyższy moduł forum posiada kontroler nazwany PostController, używamy trasy forum/post/create aby odnieść się do akcji create w tym kontrolerze. Odpowiadający tej trasie adres URL będzie następujący http://www.example.com/index.php?r=forum/post/create.

Wskazówka: Jeśli kontroler jest podkatalogiem katalogu controllers możemy wciąż używać powyższego formatu trasy. Na przykład zakładając, że kontroler PostController znajduje się wewnątrz forum/controllers/admin, możemy odnieść się do akcji create używając forum/admin/post/create.

3. Zagnieżdżone moduły

Liczba zagnieżdzeń modułów jest nieograniczona. Oznacza to, że jeden moduł może posiadać inne moduły, które mogą posiadać kolejne moduły. Pierwszego nazywamy modułem rodzica a drugiego modułem dziecka. Moduły dzieci muszą zostać zadeklarowane we właściwościach modules swego rodzica, w taki sam sposób jak moduły w konfiguracji aplikacji z wcześniejszych przykładów. Aby uzyskać dostęp do akcji modułu dziecka, powinniśmy skorzystać z trasy IDModułuRodzica/IDModułuDziecka/IDKontrolera/IDAkcji.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !