0 follower

Buforowanie danych (ang. Data Caching)

Buforowanie danych dotyczy przechowywania pewnych zmiennych PHP w buforze oraz przywracania ich później z buforu. Z tego powodu, podstawowa klasa komponentu buforowania CCache dostarcza dwóch metod, które są używane przez większość czasu: set() oraz get().

Aby zachować zmienną $value w buforze, wybieramy unikalne ID oraz wywołujemy set() aby ją zachować:

Yii::app()->cache->set($id, $value);

Zbuforowane dane pozostaną w buforze na zawsze, dopóki nie zostaną z niego usunięte ze względu na pewne zachowanie buforowania (np. przestrzeń bufora jest pełna i stare dane są usuwane). Aby zmienić to zachowanie, możemy podać parametr wygasania podczas wywoływania set() co spowoduje, że dane zostaną usunięte z bufora po upływie określonego okresu czasu:

// trzymaj wartość w buforze najdłużej przez 30 sekund
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30);

Następnie, jeśli potrzebujemy uzyskać dostęp do tej zmiennej (albo w tym samym lub też innym żądaniu) wywołujemy get() wraz z ID aby zwrócić ją z bufora. Jeśli wartość zwracana to false, oznacza to, że wartość nie jest dostępna w buforze i powinniśmy ją wygenerować.

$value=Yii::app()->cache->get($id);
if($value===false)
{
 // odnów $value ponieważ nie została znaleziona w buforze
  // i zachowaj ja w nim do ponownego użycia 
  // Yii::app()->cache->set($id,$value);
}

Podczas wybierania ID dla zmiennej, która będzie buforowana, upewnij się, że ID jest unikalne spośród wszystkich innych zmiennych, które mogą być zbuforowane w aplikacji. NIE WYMAGA się, aby ID było unikalne pomiędzy aplikacjami, ponieważ komponent cache jest wystarczająco zmyślny aby rozróżniać te same ID w różnych aplikacjach.

Część systemów buforowania pamięci, takich jak MemCache, APC, wspierają pobieranie wartości wielokrotnie zbuforowanych w trybie wsadowym, co może objawić się zredukowaniem obciążenia związanego z pobieraniem zbuforowanych danych. Metoda mget() służy wykorzystaniu tej właściwości. W przypadku kiedy używany system buforowania nie wspiera tej funkcjonalności metoda mget() zasymuluje ją.

Aby usunąć zbuforowaną wartość z bufora wywołujemy metodę delete(); aby usunąć całą zawartość bufora wywołujemy metodę flush(). Bądź bardzo ostrożny podczas wywoływania flush() ponieważ usuwa ono dane, które zostały zbuforowane dla innych aplikacji.

Wskazówka: Ponieważ CCache implementuje dostęp przez tablice ArrayAccess komponent cache może być używany jak tablica. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

$cache=Yii::app()->cache;
$cache['var1']=$value1; // równoznaczne z: $cache->set('var1',$value1);
$value2=$cache['var2']; // równoznaczne z: $value2=$cache->get('var2');

1. Zależności w buforowaniu (ang. Cache Dependency)

Poza opcją wygasania, dane zbuforowane mogą również stracić ważność zgodnie z pewnymi zmianami zależności. Na przykład, jeśli buforujemy zawartość pewnego pliku a plik ulegnie zmianie, powinniśmy unieważnić zbuforowaną kopię i przeczytać najnowszą zawartość z pliku zamiast tej z bufora.

Reprezentujemy zależność jako instancję klasy CCacheDependency lub jej klas pochodnych. Przekazujemy instancję zależności wraz z danymi do buforowania gdy wywołujemy set().

// wartość wygasa w ciągu 30 sekund
// może ona również stracić ważność wcześniej jeśli zależny plik jest zmieniony
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30, new CFileCacheDependency('NazwaPliku'));

Teraz jeśli zwrócimy $value z buforu poprzez wywołanie get() zależność zostanie sprawdzona i jeśli zmieni się, zostanie zwrócona wartość false, ze wskazaniem danych, które wymagają odświeżenia.

Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych zależności buforowania:

 • CFileCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli zmienił się czas ostatniej modyfikacji pliku.

 • CDirectoryCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakikolwiek z plików w katalogu lub podkatalogach zmienił się.

 • CDbCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wynik zapytania określonego zapytania SQL zmienił się.

 • CGlobalStateCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wartość określonego globalnego stanu została zmieniona. Globalny stan to zmienna, która jest trwała w aplikacji dla wielu żądań oraz wielu sesji. Jest zdefiniowana poprzez CApplication::setGlobalState().

 • CChainedCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakakolwiek z zależności w łańcuchu zmieniła się.

 • CExpressionDependency: zależność jest zmieniona jeśli zmieni się rezultat określonego wyrażenia PHP.

2. Buforowanie zapytań

Od wersji 1.1.7 Yii dodało wsparcie dla buforowania zapytań. Buforowanie zapytań zbudowane w oparciu o buforowanie danych, przechowuje wynik zapytania do bazy danych w buforze i dzięki temu może skrócić czas ich wykonywania dla tego samego zapytania wykonywanego w przyszłości, pozwalając na bezpośrednie zwracania z bufora danych w postaci wynikowej.

Info: Niektóre DBMS (np. MySQL) wpierają buforowanie zapytań po stronie serwera bazy danych. W porównaniu do buforowania zapytań po stronie serwera wspieramy te same funkcjonalności przy okazji oferując większą elastyczność i potencjalnie większą wydajność.

Włączanie buforowania zapytań

Aby włączyć buforowanie zapytań upewnij się, że CDbConnection::queryCacheID wskazuje na ID odpowiedniego komponentu buforowania aplikacji (domyślnie cache).

Używanie buforowania zapytań w DAO

Aby używać buforowania zapytań wywołujemy metodę CDbConnection::cache() podczas wykonywania zapytania bazodanowego. Poniżej znajduje się przykład:

$sql = 'SELECT * FROM tbl_post LIMIT 20';
$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency)->createCommand($sql)->queryAll();

Podczas wykonywania powyższej instrukcji, Yii sprawdzi najpierw czy bufor zawiera odpowiedni rezultat instrukcji SQL, która ma zostać wykonana. Dzieje się to poprzez sprawdzenie następujących trzech warunków:

 • czy bufor zawiera wpis zindeksowany za pomocą instrukcji SQL.
 • czy ważność tego wpisu nie upłynęła (mniej niż 1000 sekund od momentu kiedy został on zapisany w buforze).
 • czy zależność nie zmieniła się (maksymalna wartość update_time jest taka sama jak wtedy gdy wynik zapytania został zapisany w buforze).

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, zbuforowane wartości zostaną zwrócone bezpośrednio z bufora. W przeciwnym przypadku, instrukcja SQL zostanie wysłana do serwera bazy danych w celu jej wykonania a zwrócony wynik zostanie zapisany w buforze i zwrócony.

Używanie buforowania zapytań w rekordzie aktywnym

Buforowanie zapytań może być również używane z rekordem aktywnym. W tym celu wywołujemy taką bliźniaczą metodę CActiveRecord::cache() jak w poniższym przykładzie:

$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->findAll();
// relacyjne zapytanie przy użyciu rekordu aktywnego 
$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->with('author')->findAll();

Zasadniczo metoda cache() jest tutaj skrótem do CDbConnection::cache(). Wewnętrznie, podczas wykonywania instrukcji SQL generowanej przez rekord aktywny, Yii spróbuje użyć buforowania zapytań, które opiszemy w ostatniej podsekcji.

Buforowanie wielu zapytań

Domyślnie każde wywołanie metody cache() (zarówno w CDbConnection jak i CActiveRecord), będzie oznaczać, że następne zapytanie SQL zostanie zbuforowane. Pozostałe zapytania SQL NIE BĘDĄ buforowane dopóki nie wywołamy ponownie metody cache(). Na przykład:

$sql = 'SELECT * FROM tbl_post LIMIT 20';
$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
 
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency)->createCommand($sql)->queryAll();
// buforowanie zapytań NIE BĘDZIE użyte
$rows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

Poprzez wprowadzenie dodatkowego parametru $queryCount w metodzie cache(), możemy wymusić buforowanie wielu zapytań. W następnym przykładzie, podczas wywołania metody cache() określimy, iż buforowanie zapytań powinno nastąpić dla dwóch kolejnych zapytań:

// ...
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency, 2)->createCommand($sql)->queryAll();
// buforowanie zapytań BĘDZIE używane
$rows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

Jak wiadomo (poprzez sprawdzanie rejestrowania komunikatów) podczas wykonywania zapytań relacyjnych, możliwe jest wykonanie kilku zapytań SQL. Na przykład, jeśli relacja pomiędzy postem Post a komentarzem Comment jest typu wiele-do-wielu HAS_MANY, wtedy następujący kod będzie wykonywał dwa zapytania do bazy danych:

 • najpierw odczyta 20 wiadomości;
 • następnie wybierze komentarze dla poprzednio odczytanych wiadomości.
$posts = Post::model()->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

Jeśli użyjemy buforowania zapytań w następujący sposób, jedynie pierwsze zapytanie zostanie zbuforowane:

$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

W celu zbuforowanie obu zapytań do bazy danych potrzebujemy przekazać dodatkowy parametr informujący o tym jak wiele zapytań do bazy danych chcemy zbuforować:

$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency, 2)->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

Ograniczenia

Buforowanie zapytań nie działa dla wyników zapytań, które zawierają uchwyty zasobów. Na przykład jeśli używamy kolumny typu BLOB w DBMS, wtedy zapytanie zwróci uchwyt zasobu do kolumny z danymi.

Niektóre systemy buforowania pamięci mają ograniczenia rozmiaru. Na przykład, memcache ogranicza maksymalny rozmiar każdego wpisu do 1MB. Dlatego też, jeżeli rozmiar rezultatu zapytania przekracza ten limit buforowanie nie powiedzie się.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !