0 follower

Buforowanie danych (ang. Data Caching)

Buforowanie danych dotyczy przechowywania pewnych zmiennych PHP w buforze oraz przywracania ich później z buforu. Z tego powodu, podstawowa klasa komponentu buforowania CCache dostarcza dwóch metod, które są używane przez większość czasu: set() oraz get().

Aby zachować zmienną $value w buforze, wybieramy unikalne ID oraz wywołujemy set() aby ją zachować:

Yii::app()->cache->set($id, $value);

Zbuforowane dane pozostaną w buforze na zawsze, dopóki nie zostaną z niego usunięte ze względu na pewne zachowanie buforowania (np. przestrzeń bufora jest pełna i stare dane są usuwane). Aby zmienić to zachowanie, możemy podać parametr wygasania podczas wywoływania set() co spowoduje, że dane zostaną usunięte z bufora po upływie określonego okresu czasu:

// trzymaj wartość w buforze najdłużej przez 30 sekund
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30);

Następnie, jeśli potrzebujemy uzyskać dostęp do tej zmiennej (albo w tym samym lub też innym żądaniu) wywołujemy get() wraz z ID aby zwrócić ją z bufora. Jeśli wartość zwracana to false, oznacza to, że wartość nie jest dostępna w buforze i powinniśmy ją wygenerować.

$value=Yii::app()->cache->get($id);
if($value===false)
{
 // odnów $value ponieważ nie została znaleziona w buforze
  // i zachowaj ja w nim do ponownego użycia 
  // Yii::app()->cache->set($id,$value);
}

Podczas wybierania ID dla zmiennej, która będzie buforowana, upewnij się, że ID jest unikalne spośród wszystkich innych zmiennych, które mogą być zbuforowane w aplikacji. NIE WYMAGA się, aby ID było unikalne pomiędzy aplikacjami, ponieważ komponent cache jest wystarczająco zmyślny aby rozróżniać te same ID w różnych aplikacjach.

Część systemów buforowania pamięci, takich jak MemCache, APC, wspierają pobieranie wartości wielokrotnie zbuforowanych w trybie wsadowym, co może objawić się zredukowaniem obciążenia związanego z pobieraniem zbuforowanych danych. Poczynając od wersji 1.0.8 nowa metoda mget() została dostarczona w celu wykorzystania tej właściwości. W przypadku kiedy używany system buforowania nie wspiera tej funkcjonalności metoda mget() zasymuluje ją.

Aby usunąć zbuforowaną wartość z bufora wywołujemy metodę delete(); aby usunąć całą wartość z bufora wołamy flush(). Bądź bardzo ostrożny podczas wywoływania flush() ponieważ usuwa ono dane, które zostały zbuforowane dla innych aplikacji.

Wskazówka: Ponieważ CCache implementuje dostęp przez tablice ArrayAccess komponent cache może być używany jak tablica. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

$cache=Yii::app()->cache;
$cache['var1']=$value1; // równoznaczne z: $cache->set('var1',$value1);
$value2=$cache['var2']; // równoznaczne z: $value2=$cache->get('var2');

1. Zależności w buforowaniu (ang. Cache Dependency)

Poza opcją wygasania, dane zbuforowane mogą również stracić ważność zgodnie z pewnymi zmianami zależności. Na przykład, jeśli buforujemy zawartość pewnego pliku a plik ulegnie zmianie, powinniśmy unieważnić zbuforowaną kopię i przeczytać najnowszą zawartość z pliku zamiast tej z bufora.

Reprezentujemy zależność jako instancję klasy CCacheDependency lub jej klas pochodnych. Przekazujemy instancję zależności wraz z danymi do buforowania gdy wywołujemy set().

// wartość wygasa w ciągu 30 sekund
// może ona również stracić ważność wcześniej jeśli zależny plik jest zmieniony
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30, new CFileCacheDependency('NazwaPliku'));

Teraz jeśli zwrócimy $value z buforu poprzez wywołanie get() zależność zostanie sprawdzona i jeśli zmieni się, zostanie zwrócona wartość false, ze wskazaniem danych, które wymagają odświeżenia.

Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych zależności buforowania:

 • CFileCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jeśli zmienił się czas ostatniej modyfikacji pliku.

 • CDirectoryCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakikolwiek z plików w katalogu lub podkatalogach zmienił się.

 • CDbCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wynik zapytania określonego zapytania SQL zmienił się.

 • CGlobalStateCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wartość określonego globalnego stanu została zmieniona. Globalny stan to zmienna, która jest trwała w aplikacji dla wielu żądań oraz wielu sesji. Jest zdefiniowana poprzez CApplication::setGlobalState().

 • CChainedCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakakolwiek z zależności w łańcuchu zmieniła się.

 • CExpressionDependency: zależność jest zmieniona jeśli zmieni się rezultat określonego wyrażenia PHP. Klasa ta jest dostępna od wersji 1.0.4.