0 follower

Tworzenie akcji

Kiedy mamy już model, możemy rozpocząć pisanie logiki, którą potrzebujemy aby manipulować modelem. Umieszczamy tą logikę wewnątrz kontrolera akcji. Na przykład, dla logowania, potrzebujemy następującego kodu:

public function actionLogin()
{
  $form=new LoginForm;
  if(isset($_POST['LoginForm']))
  {
    // zbierz dane wejściowe od użytkownika
    $form->attributes=$_POST['LoginForm'];
    // sprawdź poprawność danych wejściowych oraz przekieruj do poprzedniej strony jeśli 
    // walidacja powiedzie się
    if($form->validate())
      $this->redirect(Yii::app()->user->returnUrl);
  }
  // wyświetl formularz logowania
  $this->render('login',array('user'=>$form));
}

W powyższym przykładzie na początku utworzyliśmy instancję LoginForm; gdy żądanie jest żądaniem POST (co oznacza, że dane z formularza logowania zostały przesłane), wypełniamy $form przesłanymi danymi z $_POST['LoginForm']; następnie sprawdzamy poprawność danych wejściowych i jeśli są poprawne, przekierowujemy przeglądarkę użytkownika na stronę, która poprzednio wymagała uwierzytelnienia. W przypadku gdy walidacja nie powiedzie się, albo gdy akcja wywoływana jest po raz pierwszy generujemy widok login, którego zawartość będzie opisana w następnej sekcji.

Wskazówka: Podczas akcji login używamy Yii::app()->user->returnUrl aby otrzymać adres URL strony, która wymagała uwierzytelnienia. Komponent Yii::app()->user jest typu CWebUser (lub jego klasy potomne)i reprezentuje dane sesyjne użytkownika (np. nazwę użytkownika, status). Aby otrzymać więcej informacji zobacz Uwierzytelnienie i autoryzację.

Przyjrzyjmy się uważnie następującemu wyrażeniu PHP, które pojawia się w akcji logowania login:

$form->attributes=$_POST['LoginForm'];

Tak jak napisaliśmy w ochronie przypisania atrybutów, ta linia kodu wypełnia model danymi przesłanymi przez użytkownika. Właściwość attributes jest definiowana przez klasę CModel i oczekuje tablicy par nazwa-wartość, które potem przypisuje do każdej wartości atrybutu odpowiedniego modelu. Zatem, jeśli $_POST['LoginForm'] zwróci nam taką tablicę, powyższy kod będzie równoznaczny do następującego, długiego kodu (zakładając ze każdy wymagany atrybut jest obecny w tablicy):

$form->username=$_POST['LoginForm']['username'];
$form->password=$_POST['LoginForm']['password'];
$form->rememberMe=$_POST['LoginForm']['rememberMe'];

Uwaga: Aby umożliwić $_POST['LoginForm'] zwracanie tablicy zamiast łańcucha znaków, pozostajemy przy pewnej konwencji podczas nazywania pól wejściowych w widoku. W szczególności, dla pól wejściowych odpowiadających atrybutowi a modelu klasy C nazywamy go C[a]. Na przykład, użyjemy LoginForm[username] aby nazwać pole wejściowe odpowiadające atrybutowi username.

Zadanie jaki nam pozostało, to utworzenie widoku login, który powinien zawierać formularz HTML wraz z wymaganymi polami wejściowymi.