0 follower

Tworzenie pierwszej aplikacji

Po to by nabyć podstawowych doświadczeń w pracy z Yii pokażemy w tym rozdziale jak utworzyć naszą pierwszą aplikację. Użyjemy potężnego narzędzia yiic, które pozwala automatyzować generowanie kodu dla określonych zadań. Przyjmujemy tu konwencję w myśl której YiiRoot jest katalogiem, w którym zainstalowano Yii, a WebRoot to document root naszego web serwera.

Uruchom yiic z wiersza poleceń w następujący sposób:

% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive

Uwaga: uruchamiając yiic na Mac OS, Linuksie lub Uniksie będziesz może musiał zmienić uprawnienia pliku yiic tak, aby był on wykonywalny. Alternatywnie możesz użyć tego narzędzia w sposób następujący:

% cd WebRoot/testdrive
% php YiiRoot/framework/yiic.php webapp WebRoot/testdrive

This will create a skeleton Yii application under the directory WebRoot/testdrive. The application has a directory structure that is is needed by most Yii applications.

Without writing a single line of code, we can test drive our first Yii application by accessing the following URL in a Web browser:

http://hostname/testdrive/index.php

Jak widać aplikacja składa się z trzech stron: strony domowej, kontaktu i strony logowania. Strona domowa prezentuje pewne informacje na temat samej aplikacji oraz statusu logowania użytkownika. Strona kontaktowa zawiera formularz kontaktowy, poprzez który użytkownik może wysłać swoje zapytanie. Strona logowania pozwala użytkownikowi na uwierzytelnienie, poprzedzającą dostęp do uprzywilejowanych zasobów. Poniższe zrzuty ekranów prezentują więcej szczegółów.

Strona domowa

Strona domowa

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa z błędami wej.

Strona kontaktowa z błędami wej.

Strona kontaktowa zatwierdzona pomyślnie

Strona kontaktowa zatwierdzona pomyślnie

Strona logowania

Strona logowania

Poniższy diagram prezentuje strukturę naszej aplikacji. Szczegółowe informacje na temat tej struktury znajdziesz w dziale Konwencje.

testdrive/
  index.php         skrypt startowy aplikacji webowej
  assets/          zawiera opublikowane zasoby plików
  css/           zawiera pliki CSS
  images/          zawiera pliki obrazów
  themes/          zawiera tematy aplikacji
  protected/        zawiera chronione pliki aplikacji
   yiic          skrypt yiic
   yiic.bat        skrypt yiic dla systemu Windows
   commands/       zawiera spersonalizowane polecenia 'yiic'
     shell/       zawiera spersonalizowane polecenia 'yiic shell'
   components/      zawiera komponenty wielokrotnego użytku
     MainMenu.php    klasa widżetu 'MainMenu'
     Identity.php    klasa 'Identity', przeznaczona do celów uwierzytelnienia
     views/       zawiera pliki widoków widżetów
      mainMenu.php   plik widoku widżetu 'MainMenu'
   config/        zawiera pliki konfiguracyjne
     console.php     konfiguracja aplikacji konsolowej
     main.php      konfiguracja aplikacji webowej
   controllers/      zawiera pliki klas kontrolera
     SiteController.php domyślna klasa kontrolera
   extensions/      zawiera rozszerzenia firm trzecich
   messages/       zawiera przetłumaczone komunikaty
   models/        zawiera pliki klas modeli
     LoginForm.php    model formularza dla czynności logowania
     ContactForm.php   model formularza kontaktowego
   runtime/        zawiera tymczasowo generowane pliki
   views/         zawiera pliki widoku i układu (ang. layout) kontrolera
     layouts/      zawiera pliki układów (ang. layout) dla widoków
      main.php     domyślny układ dla wszystkich widoków
     site/        zawiera pliki widoków dla kontrolera 'site'
      contact.php   widok dla czynności 'contact'
      index.php    widok dla czynności 'index'
      login.php    widok dla czynności 'login'
     system/       zawiera pliki widoków systemowych

1. Łączenie z bazą danych

Większość aplikacji webowych pracuje w oparciu o bazę danych. Nasz aplikacja testowa nie jest tu wyjątkiem. Aby użyć bazy danych musimy po pierwsze poinformować aplikację jak ma się z nią połączyć. Jest to realizowane przez modyfikację pliku konfiguracyjnego WebRoot/testdrive/protected/config/main.php, co pokazujemy niżej:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'db'=>array(
      'connectionString'=>'sqlite:protected/data/source.db',
    ),
  ),
  ......
);

W powyższym przykładzie do sekcji components dodajemy wpis db, który nakazuje aplikacji łączyć się z bazą danych WebRoot/testdrive/protected/data/source.db wtedy, gdy jest to potrzebne.

Uwaga: aby używać opcji obsługi bazy danych, musimy włączyć rozszerzenie PHP PDO oraz właściwy dla bazy sterownik PDO. Dla aplikacji testowej będziemy potrzebowali włączonych php_pdo i php_pdo_sqlite.

W tym celu musimy przygotować bazę SQLite tak, aby skutecznie użyć powyższej konfiguracji. Używając jakiegoś narzędzia zarządzania SQLite możemy utworzyć tabelę o następującym schemacie:

CREATE TABLE User (
  id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username VARCHAR(128) NOT NULL,
  password VARCHAR(128) NOT NULL,
  email VARCHAR(128) NOT NULL
);

Uwaga: Jeśli używasz bazy danych MySQL powinieneś zastąpić AUTOINCREMENT poprzez AUTO_INCREMENT w powyższym kodzie SQL.

Dla uproszczenia tworzymy w bazie danych tylko pojedynczą tabelę User. Plik bazy danych SQLite zostanie zapisany jako WebRoot/testdrive/protected/data/source.db. Zwróć uwagę, że zarówno plik, jak i zawierający go katalog muszą być dostępne do zapisu dla procesu Web serwera, jak wymaga tego SQLite.

2. Implementowanie operacji CRUD

Ta część to czysta zabawa. Chcemy zaimplementować operacje CRUD (create, read, update i delete) dla tabeli User, którą dopiero co utworzyliśmy. Potrzebne są one też powszechnie w praktycznie tworzonych aplikacjach.

Zamiast męczyć się pisząc rzeczywisty kod możemy znów skorzystać z potężnego narzędzia yiic, które automatycznie wygeneruje dla nas kod. Ten proces znany jest jako scaffolding (tworzenie rusztowania). Otwórz okno poleceń i uruchom listę następujących poleceń:

% cd WebRoot/testdrive
% protected/yiic shell
Yii Interactive Tool v1.0
Please type 'help' for help. Type 'exit' to quit.
>> model User
  generate User.php

The 'User' class has been successfully created in the following file:
  D:\wwwroot\testdrive\protected\models\User.php

If you have a 'db' database connection, you can test it now with:
  $model=User::model()->find();
  print_r($model);

>> crud User
  generate UserController.php
  mkdir D:/wwwroot/testdrive/protected/views/user  
  generate create.php
  mkdir D:/wwwroot/testdrive/protected/views/user
  generate update.php
  generate list.php
  generate show.php
  generate _form.php  

Crud 'user' has been successfully created. You may access it via:
http://hostname/path/to/index.php?r=user

Powyżej używamy polecenia yiic shell dla interakcji z naszą szkieletową aplikacją. W wierszu poleceń wykonujemy dwa polecenia: model User i crud User. Pierwsze z nich generuje klasę modelu dla tabeli User, kolejne odczytuje ten model i generuje kod implementujący operacje CRUD.

Uwaga: mogą pojawić się błędy typu "...could not find driver" (nie mogę odnaleźć sterownika), nawet gdy weryfikacja wymagań pokaże, że uruchomiłeś już PDO i odpowiadający mu sterownik. Jeżeli się to zdarzy możesz spróbować uruchomić yiic w sposób następujący:

% php -c path/to/php.ini protected/yiic.php shell

gdzie path/to/php.ini reprezentuje sobą ścieżkę do właściwego pliku PHP ini.

Nacieszmy się teraz efektami naszej pracy otwierając taki adres URL:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user

Spowoduje to wyświetlenie listy użytkowników w tabeli User. Ponieważ nasza tabela jest pusta, chwilowo nic się nie pojawi.

Kliknij link New User na tej stronie. Zostaniemy przeniesieni do strony logowania, o ile wcześniej nie zalogowaliśmy się. Po zalogowaniu zostanie nam wyświetlony formularz wprowadzania danych, który pozwoli nam wprowadzić nowego użytkownika. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Create. Jeżeli wystąpił jakikolwiek błąd danych wejściowych pojawi się zgrabny komunikat o błędzie. Ustrzeże nas to od zapisania takich danych. Wracając na listę użytkowników powinniśmy zauważyć świeżo dodanego użytkownika.

Powtórz powyższe kroki aby dodać więcej użytkowników. Zauważ, że strona z listą użytkowników podlega automatycznej paginacji, jeżeli jest zbyt wiele rekordów do wyświetlenia na pojedynczej stronie.

Jeżeli zalogowaliśmy się jako administrator używając admin/admin, możemy odwiedzić stronę administrowania użytkownikami pod adresem:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user/admin

Zobaczymy tam tablicę zawierającą listę użytkowników. Możemy klikać w nagłówki cel, aby uporządkować je wg. odpowiadających im kolumn. I podobnie jak strona z listą użytkowników, strona administracji również obsługuje paginację, gdy więcej jest pozycji w tabeli niż można wyświetlić na jednej stronie.

Wszystkie te praktyczne funkcjonalności nie wymagały od nas napisania choćby pojedynczej linijki kodu!

Strona administracji użytkownikami

Strona administracji użytkownikami

Strona tworzenia nowego użytkownika

Strona tworzenia nowego użytkownika