0 follower

Aplikacje konsolowe

Aplikacje konsolowe używane są głównie przez aplikacje webowe do wykonywania zadań w trybie offline, takich jak generowanie kodu, kompilacja indeksu wyszukiwania,
wysyłanie maili, itp. Yii dostarcza frameworku do pisania aplikacji konsolowych
w sposób systematyczny i obiektowo zorientowany.

Yii reprezentuje każde zadanie konsolowe pod pojęciem polecenia a instancja aplikacji konsolowej jest używana do wysłania żądania linii poleceń do odpowiedniego polecenia. Instancja aplikacji tworzona jest w skrypcie wejściowym. Aby wykonać zadanie konsolowe, wystarczy wywołać odpowiednie polecenie w wierszu linii poleceń w następujący sposób:

php entryScript.php NazwaPolecenia Parametr0 Parametr1 ...

gdzie NazwaPolecenia odpowiada nazwie polecenia (niewrażliwego na duże i małe litery)
Parametr0, Parametr1 oraz dalsze, są parametrami przekazywanymi do instancji polecenia.

Skrypt wejściowy dla aplikacji konsolowych jest zazwyczaj napisany w następujący sposób, podobny do aplikacji webowej:

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
// załącz plik inicjujący Yii 
require_once('path/to/yii/framework/yii.php');
// utwórz instancję aplikacji i uruchom ją
$configFile='path/to/config/file.php';
Yii::createConsoleApplication($configFile)->run();

Następnie tworzymy klasy poleceń, które powinny dziedziczyć z klasy CConsoleCommand. Każda klasa poleceń powinna być nazwana poprzez połączenie nazwy polecenia ze słowem Command. Na przykład, aby zdefiniować polecenie For email powinniśmy napisać klasę EmailCommand. Wszystkie klasy poleceń powinny znajdować się w podkatalogu
commands głównego folderu aplikacji.

Wskazówka: Poprzez skonfigurowanie CConsoleApplication::commandMap można posiadać również klasy poleceń spełniające inne konwencje nazewnictwa oraz znajdujące się w innych katalogach.

Pisanie klasy poleceń obejmuje głównie implementację metody CConsoleCommand::run.
Parametry linii poleceń są przekazywane tej metodzie poprzez tablicę. Poniżej znajduje się przykład:

class EmailCommand extends CConsoleCommand
{
  public function run($args)
  {
    $receiver=$args[0];
    // wyślij email do $receiver
  }
}

W dowolnym momencie możemy uzyskać dostęp do instancji aplikacji poprzez via Yii::app(). Tak jak aplikacja webowa, aplikacja konsolowa może również zostać skonfigurowana. Na przykład, możemy skonfigurować komponent aplikacji db aby uzyskać dostęp do bazy danych. Konfiguracja jest zazwyczaj zapisana jako plik PHP i przekazywana do konstruktora klasy aplikacji konsolowej (lub createConsoleApplication w skrypcie wejściowym).

1. Używanie narzędzia yiic

Użyliśmy narzędzia yiic w celu utworzenia naszej pierwszej aplikacji. Narzędzie yiic jest w rzeczy samej zaimplementowane jako aplikacja konsolowa, której plikiem wejściowym jest framework/yiic.php. Używając yiic możemy zrealizować następujące zadania, tj. tworzenie szkieletu aplikacji, generowanie klasy kontrolera lub też klasy modelu, generowanie kodu potrzebnego do wykonywania operacji CRUD, wydobycia komunikatów do przetłumaczenia, itp.

Możemy rozszerzyć narzędzie yiic poprzez dodanie naszych własnych poleceń. Aby to zrobić, powinniśmy rozpocząć ze szkieletem aplikacji utworzonym przy użyciu polecenia yiic webapp tak jak to opisano w tworzeniu pierwszej aplikacji w Yii. Polecenie yiic webapp wygeneruje dwa pliki w katalogu protected: yiic oraz yiic.bat. Są one lokalnymi wersjami narzędzia yiic utworzonymi specjalnie dla danej aplikacji.

Możemy wtedy utworzyć swoje własne polecenie w katalogu protected/commands. Uruchamiając lokalną wersję narzędzia yiic tool, zobaczymy, że nasze własne polecenie zostanie wyświetlone wraz z tymi standardowymi. Możemy również utworzyć własne polecenia, które będą używane wraz z poleceniem yiic shell. Aby tak zrobić po prostu umieść swoje klasy poleceń w folderze protected/commands/shell.