0 follower

Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller, MVC)

Yii implementuje wzorzec projektowy model-widok-kontroler (MVC), który jest powszechnie stosowany w programowaniu webowym. MVC ma na celu oddzielenie logiki biznesowej od interfejsu użytkownika, biorąc pod uwagę to, że developer może dzięki temu w łatwy sposób zmienić każdą część bez oddziaływania na inną. W MVC model reprezentuje informacje (dane) oraz reguły biznesowe; widok zawiera elementy interfejsu użytkownika takie jak tekst, formularze; kontroler zaś zawiaduje komunikacją pomiędzy modelem a widokiem.

Poza MVC, Yii wprowadza również front-controller, nazwany aplikacją, który reprezentuje kontekst wykonywania podczas przetwarzania żądania. Aplikacja rozszyfrowuje żądania użytkownika oraz wysyła je do odpowiedniego kontrolera w celu późniejszego przetworzenia.

Następujący diagram pokazuje statyczna strukturę aplikacji napisanej w Yii:

Statyczna struktura aplikacji napisanej w Yii

Statyczna struktura aplikacji napisanej w Yii

1. Typowe sterowanie kolejnością zadań (ang. A Typical Workflow)

Następny diagram pokazuje typowe sterowanie kolejnością zadań w aplikacji Yii, podczas przetwarzania żądania użytkownika:

Typowe sterowanie kolejnością zadań dla aplikacji napisanej w Yii

Typowe sterowanie kolejnością zadań dla aplikacji napisanej w Yii
 1. Użytkownik tworzy żądanie za pomocą URL http://www.example.com/index.php?r=post/show&id=1 a serwer webowy przetwarza żądanie poprzez wykonanie skryptu rozruchowego (ang. bootstrap script) index.php.
 2. Skrypt rozruchowy tworzy instancję aplikacji i zwraca ją.
 3. Aplikacja zawiera szczegółowe informacje o żądaniu użytkownika z komponentu aplikacji nazwanego request.
 4. Aplikacja ustala żądany kontroler oraz akcję przy pomocy komponentu aplikacji nazwanego urlManager. Na przykład, kontrolerem jest post, który reprezentuje klasę PostController; akcją jest show, której aktualne znaczenie jest determinowane przez kontroler.
 5. Aplikacja tworzy instancję żądanego kontrolera do późniejszego przetwarzania żądań użytkownika. Kontroler ustala, iż akcja show odpowiada metodzie nazwanej actionShow w klasie kontrolera. Następnie tworzy on i wywołuje filtry (np. filtr kontroli dostępu, benchmarking) powiązane z tą akcją. Akcja jest wykonywana, jeśli zezwalają na to filtry.
 6. Akcja czyta model Post, którego ID wynosi 1 z bazy danych.
 7. Akcja generuje widok nazwany show wraz z modelem Post.
 8. Widok czyta i wyświetla atrybuty modelu Post.
 9. Widok wywołuje pewne widżety.
 10. Wynik generowania jest osadzany w widoku.
 11. Akcja kończy generowanie widoku i wyświetla rezultat użytkownikowi.