0 follower

Model

Model jest instancją klasy CModel lub jej klas pochodnych. Modeli używamy do przechowywania danych oraz odpowiadającym im reguł biznesowych.

Model reprezentuje pojedynczy obiekt danych. Może to być wiersz z tabeli bazy danych lub formularz z danymi wejściowymi użytkowników. Każde pole obiektu danych jest reprezentowane przez atrybut modelu. Atrybut posiada etykietę oraz może zostać sprawdzony, czy spełnia zestaw reguł.

Yii implementuje dwa rodzaje modeli: model formularza oraz model rekordu aktywnego. Oba dziedziczą z tej samej klasy bazowej CModel.

Model formularza jest instancją CFormModel. Jest on używany do przechowywania danych zbieranych z danych wejściowych użytkownika. Dane te, często są zbierane, używane a następnie porzucane. Na przykład, na stronie logowania, używamy modelu formularza do reprezentacji informacji o nazwie użytkownika oraz haśle, które są dostarczone przez użytkownika końcowego. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz sekcję Praca z formularzami.

Rekord aktywny (AR) jest wzorcem projektowym używanym do uzyskania dostępu do abstrakcji bazy danych w bardziej obiektowo zorientowanym sposób. Każdy obiekt AR jest instancją klasy CActiveRecord lub jej klas pochodnych, reprezentujących pojedynczy wiersz w bazie danych. Pola w wierszu są reprezentowane przez właściwości obiektu AR. Szczegóły dotyczące AR można znaleźć w sekcji Rekord aktywny.