0 follower

Model

Model jest instancją klasy CModel lub klasą pochodną CModel. Modeli używamy do przechowywania danych oraz odpowiadających im reguł biznesowych.

Model reprezentuje pojedynczy obiekt danych. Może to być wiersz z tabeli bazy danych lub formularz html zawierający pola wejściowe. Każde pole obiektu danych jest reprezentowane przez atrybut modelu. Atrybut posiada etykietę oraz może zostać sprawdzony, czy spełnia zestaw reguł.

Yii implementuje dwa rodzaje modeli: model formularza oraz model rekordu aktywnego. Oba dziedziczą z tej samej klasy bazowej CModel.

Model formularza jest instancją CFormModel. Takie modele używane są do przechowywania danych zbieranych z danych wejściowych użytkownika. Dane te, często są zbierane, używane a następnie porzucane. Na przykład, na stronie logowania, używamy modelu formularza do reprezentacji informacji o nazwie użytkownika oraz haśle, które są dostarczone przez użytkownika końcowego. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz sekcję Praca z formularzami.

Rekord aktywny (AR) jest wzorcem projektowym używanym do uzyskania dostępu do abstrakcji bazy danych w bardziej obiektowo zorientowany sposób. Każdy obiekt AR jest instancją klasy CActiveRecord lub jej klas pochodnych, reprezentujących pojedynczy wiersz w bazie danych. Pola w wierszu są reprezentowane przez właściwości obiektu AR. Szczegóły dotyczące AR można znaleźć w sekcji Rekord aktywny.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !