0 follower

Aliasy i przestrzenie nazw

Yii używa w dużym stopniu aliasów ścieżek. Alias ścieżki reprezentuje katalog lub też ścieżkę pliku. Zapisany jest przy użyciu składni zawierającej kropki, podobnej do powszechnie znanego formatu przestrzeni nazw:

AliasNadrzędny.ścieżka.do.celu

gdzie AliasNadrzędny jest aliasem do pewnego istniejącego katalogu.

Używając YiiBase::setPathOfAlias(), możemy przetłumaczyć alias na odpowiadającą mu ścieżkę. Na przykład, system.web.CController zostanie przetłumaczony na ścieżkę yii/framework/web/CController.

Za pomocą YiiBase::setPathOfAlias() możemy również zdefiniować nowy alias do ścieżki katalogu głównego.

1. Aliasy nadrzędne

Dla wygody, Yii predefiniuje następujące aliasy nadrzędne:

Dodatkowo, jeśli aplikacja używa modułów, każdy z nich będzie posiadał predefiniowany alias główny o tej samej nazwie jak ID modułu i będzie on wskazywał na katalog główny danego modułu. Na przykład, jeśli aplikacja używa modułu, którego ID to users, to zostanie predefiniowany dla niego alias główny users.

2. Importowanie klas

Używanie aliasów jest bardzo wygodne w celu dołączenia definicji klasy. Na przykład, jeśli chcemy dołączyć definicję klasy CController, możemy to zrobić następująco:

Yii::import('system.web.CController');

Metoda import różni się od include oraz require tym, że jest bardziej wydajna. Definicja klasy, która została importowana, nie jest ładowana dopóki nie zostanie użyta po raz pierwszy (zaimplementowano przy użyciu mechanizmu autoładowania PHP). Importowanie wielokrotnie tej samej przestrzeni nazw jest także dużo szybsze niż include_once czy też require_once.

Wskazówka: Kiedy odnosimy się do klasy zdefiniowanej we frameworku Yii, nie musimy jej importować lub dołączać. Wszystkie klasy Yii są preimportowane.

Używanie map klas

Poczynając od wersji 1.1.5, Yii umożliwia preimportowanie klas poprzez mechanizm mapowania klas, który jest również używany przez klasy bazowe Yii. Preimportowane klasy mogą być używane w dowolnym miejsu w aplikacji Yii bez potrzeby jawnego importu czy też dołączania. Funkcjonalność ta jest najczęściej używana przez frameworki lub też biblioteki, które zostały zbudowane w oparciu o Yii.

Aby preimportować zestaw klasy, następujący kod musi zostać wykonany, zanim metoda CWebApplication::run() zostanie wywołana:

Yii::$classMap=array(
    'NazwaKlasy1' => 'ścieżka/do/Klasy1.php',
    'NazwaKlasy2' => 'ścieżka/do/Klasy2.php',
    ......
);

3. Importowanie katalogów

Możemy również użyć następującej składni do importowania całego katalogu, tak, że wszystkie pliki klas w katalogu będą automatycznie dołączone gdy zajdzie taka potrzeba.

Yii::import('system.web.*');

Poza metodą import aliasy są używane w wielu innych miejscach odnoszących się do klasy. Na przykład, alias może zostać przekazany do metody Yii::createComponent() w celu utworzenia instancji klasy komponentu, nawet jeśli plik klasy nie był dołączony wcześniej.

4. Przestrzeń nazw (ang. namespace)

Przestrzeń nazw wskazuje na logiczne grupowanie pewnych nazw klas, w celu rozróżnienia ich od innych klas, nawet gdy te mają te same nazwy. Nie należy mylić aliasów do ścieżek z przestrzeniami nazw. Alias jest jedynie wygodnym sposobem nazwania pliku lub katalogu. Nie ma to nic wspólnego z przestrzenią nazw.

Wskazówka: Ponieważ wersje PHP wcześniejsze niż 5.3.0 nie wspierały przestrzeni nazw, nie możesz stworzyć instancji dwóch klas, które posiadają tą samą nazwę ale różnią się definicjami. Z tego powodu, Wszystkie klasy frameworku poprzedzone są prefiksem zawierającym literę 'C' (od ang. 'class' - klasa), tak, by móc je rozróżnić od klas zdefiniowanych przez użytkownika. Zaleca się, aby prefix 'C' był zarezerwowany wyłącznie dla frameworku Yii a klasy użytkownika były poprzedzone prefiksem składającym się z innej litery.

5. Klasy w przestrzeni nazw

Klasy w przestrzeni nazw są klasami zadeklarowanymi w nieglobalnej przestrzeni nazw. Na przykład, klasa application\components\GoogleMap zadeklarowana jest w przestrzeni nazw application\components. Używanie klas w przestrzeni nazw wymaga PHP w wersji 5.3.0 lub wyższej.

Poczynając od wersji 1.1.5, istnieje możliwość używania klas w przestrzeni nazw bez konieczności ich dołączania w sposób jawny. Na przykład, możemy utworzyć nową instancję application\components\GoogleMap bez dołączania odpowiadającego jej pliku w sposób jawny. Jest to możliwe, dzięki rozszerzeniu zaimplementowanego w Yii mechanizmu autoładowania klas.

W celu umożliwienia autoładowania klas w przestrzeni nazw, przestrzeń nazw musi być nazwana w podobny sposób do nazw aliasów ścieżek. Na przykład, klasa application\components\GoogleMap musi być zapisana w pliku, którego aliasem jest application.components.GoogleMap.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !