0 follower

Praca z bazami danych

Yii dostarcza silnego wsparcia dla baz danych.

Stworzone w oparciu o PDO (PHP Data Objects) rozszerzenie Yii Data Access Objects (DAO) umożliwia dostęp do różnych systemów zarządzania bazami danych (DBMS) za pomocą jednego ujednoliconego interfejsu. Aplikacje stworzone z użyciem Yii DAO można w łatwy sposób zastąpić innym systemem zarządzania bazami danych (DBMS) bez potrzeby modyfikowania kodu.

Konstruktor zapytań Yii daje możliwość budowania zapytań SQL w sposób zorientowany obiektowo, bo pozwala zredukować ryzyko ataków typu "SQL injection".

Wzorzec Yii Aktywny Rekord (AR), został zaimplementowany przy użyciu powszechnie przyjętego mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM - Object-Relational Mapping), które upraszcza oprogramowywanie dostępu do baz danych. Poprzez reprezentację tabeli jako definicję klasy a wiersza danych jako instancji klasy, Yii AR eliminuje powtarzające się zadania, polegające na pisaniu tych zapytań SQL, które służą wykonywaniu operacji CRUD (create - tworzenie, read - czytanie, update - aktualizacja oraz delete - usuwanie).

Pomimo iż udostępnione w Yii funkcjonalności bazodanowe mogą poradzić sobie niemal z wszystkimi zadaniami związanymi z bazami danych, wciąż możesz używać własnych bibliotek do obsługi baz danych w twoich aplikacjach napisanych z użyciem Yii. Jest faktem, iż framework Yii został przemyślanie zaprojektowany, tak by można było używać innych zewnętrznych bibliotek.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !