0 follower

Tematy

Tematy są usystematyzowanym sposobem personalizacji wyglądu stron aplikacji webowej. Poprzez zastosowanie nowego tematu cały wygląd aplikacji może być jednocześnie i znacząco zmieniony.

W ramach Yii każdy temat reprezentowany jest przez katalog zawierający pliki widoków, pliki układów (ang. layout) i powiązane z nimi pliki zasobów, takie jak obrazy, pliki CSS, Javascript, itp. Nazwa tematu jest też nazwą jego katalogu. Wszystkie tematy znajdują się we wspólnym katalogu WebRoot/themes. W dowolnej chwili tylko jeden z nich może być aktywny.

Wskazówka: Domyślny katalog tematów WebRoot/themes może być zastąpiony innym. Po prostu skonfiguruj odpowiednio atrybuty basePath oraz baseUrl komponentu aplikacji themeManager.

1. Używanie tematów

Aby aktywować jakiś temat ustaw atrybut theme aplikacji webowej na nazwę tematu, który chcesz użyć. Czynność tą możesz wykonać zarówno w konfiguracji aplikacji, jak i w trakcie uruchamiania, poprzez akcję kontrolera.

Uwaga: Nazwa tematu jest wrażliwa na wielkość liter. Jeżeli próbujesz aktywować temat, który nie istnieje Yii::app()->theme zwróci null.

2. Tworzenie tematów

Zawartość katalogu tematu powinna być zorganizowana w taką samą strukturę jak ta w ścieżce głównej aplikacji. Przykładowo, wszystkie pliki widoków muszą być umieszczone w views, pliki układów (ang. layout) widoku w views/layouts, a pliki widoków systemowych w views/system. Na przykład gdy będziemy chcieli zamienić widok create kontrolera PostController z widokiem tematu classic powinniśmy zapisać nowy plik jako WebRoot/themes/classic/views/post/create.php.

Dla widoków należących do kontrolera w module, odpowiadający mu plik widoku tematu powinien być również umieszczony w katalogu views. Na przykład, uprzednio omawiany kontroler PostController jest w module nazwanym forum, powinniśmy więc zapisać plik widoku create jako WebRoot/themes/classic/views/forum/post/create.php. W module forum zagnieżdżony jest inny moduł nazwany support, w tym wypadku plikiem widoku powinien być WebRoot/themes/classic/views/support/forum/post/create.php.

Uwaga: Ponieważ katalog views może zawierać wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa dane, powinien być zabezpieczony przed dostępem użytkowników internetu.

Gdy wywołujemy metodę render lub renderPartial aby wyświetlić widok, odpowiadające temu widokowi pliki, jak również pliki układu (layout) szukane będą w katalogu aktywnego tematu. Jeżeli zostaną odnalezione, będą renderowane. W przeciwnym razie aplikacja powraca do domyślnej lokalizacji określonej przez atrybuty viewPath i layoutPath.

Wskazówka: Wewnątrz widoku tematu musimy często dołączać pliki zasobów innych tematów. Np. możemy chcieć wyświetlić plik obrazu znajdujący się w katalogu images tematu. Korzystając z właściwości baseUrl aktualnie aktywnego tematu możemy wygenerować adres URL dla tego obrazka w sposób następujący:

Yii::app()->theme->baseUrl . '/images/FileName.gif'

Poniżej znajduje się przykład organizacji katalogów dla aplikacji, która posiada dwa tematy podstawowy basic oraz fantazyjny fancy.

WebRoot/
 assets
 protected/
  .htaccess
  components/
  controllers/
  models/
  views/
   layouts/
    main.php
   site/
    index.php
 themes/
  basic/
   views/
    .htaccess
    layouts/
     main.php
    site/
     index.php
  fancy/
   views/
    .htaccess
    layouts/
     main.php
    site/
     index.php

W konfiguracji aplikacji, jeśli użyć następującej skonfiguracji

return array(
 'theme'=>'basic',
 ......
);

to będzie obowiązywać temat podstawowy basic, co oznacza iż aplikacja będzie używać tego tematu z katalogu themes/basic/views/layouts, natomiast indeks strony będzie używał tego z katalogu themes/basic/views/site. W przypadku gdy plik widoku nie zostanie znaleziony w temacie, to wykorzystamy będzie plik znajdujący się w katalogu protected/views.

3. Motywy dla widżetów

Poczynając od wersji 1.1.5, widoki używane w widżetach mogą również używać motywów. W szczególności, jesli wywołujemy CWidget::render() w celu wygenerowania widoku widżetu, Yii spróbuje poszukać w katalogu z motywami, tak samo jak to czyni z katalogiem z widokami, żądanego pliku widoku.

Aby nadać motyw dla widoku xyz dla widżetu, którego nazwa klasy to Foo, powinniśmy najpierw utworzyć katalog o nazwie Foo (taki sam jak nazwa klasy widżetu) w folderze motywu aktualnie aktywnego. Jeśli nazwa klasy widżetu posiada przestrzeń nazw (dostępne w wersjach 5.3.0 lub wyższych), taką jak \app\widgets\Foo, powinniśmy utworzyć folder o nazwie app_widgets_Foo. Oznacza to, że zastąpiliśmy separatory w przestrzeni nazw poprzez znak podkreślenia.

Następnie tworzymy plik widoku o nazwie xyz.php w nowo utworzonym katalogu. Na koniec, powinniśmy mieć plik themes/basic/views/Foo/xyz.php, który zostanie użyty przez widżet i zastąpi oryginalny widok, jesli aktualnie aktywnym tematem jest basic.

4. Globalne dostosowanywanie widżetów do własnych potrzeb

Uwaga: funkcjonalność ta dostępna jest od wersji 1.1.3.

W trakcie używania widżetów dostarczonych przez osoby trzecie czy też Yii, często potrzebujemy dostosować je do konkretnych potrzeb. Na przykład, możemy chcieć zmienić wartość CLinkPager::maxButtonCount z 10 (domyślnie) na 5. Możemy zrobić to poprzez przekazanie inicjalnych wartości gdy wywołujemy metodę CBaseController::widget w celu utworzenia widżetu. Jednakże staje się to uciążliwe, jeśli musimy powtarzać tę samą operację dostosowywania w każdym miejscu gdzie używany CLinkPager.

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>5,
  'cssFile'=>false,
));

Uzywając funkcjonalności globalnego dostosowywania właściwości widżetów, musimy okreslić tą wartość inicjalną tylko w jednym miejscu, np. w konfiguracji aplikacji. Dzięki temu łatwiej nam zapanować nad dostosowywaniem właściwości widżetów.

Aby używać tę funkcjonalność potrzebujemy skonfigurować widgetFactory w następujące sposób:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'widgets'=>array(
        'CLinkPager'=>array(
          'maxButtonCount'=>5,
          'cssFile'=>false,
        ),
        'CJuiDatePicker'=>array(
          'language'=>'ru',
        ),
      ),
    ),
  ),
);

W powyższym kodzie, dostosowaliśmy globalnie właściwości dla dwóch widżetów CLinkPager oraz CJuiDatePicker poprzez skonfigurowanie właściwości CWidgetFactory::widgets. Zauważ, że globalne konfiguracja dla każdego z widżetów reprezetnowana jest przez pary klucz-wartość w tablicy, gdzie klucz odpowiada nazwie klasy widżetu zaś wartością jest tablica inicjalnych wartości właściwości widżetu.

Od teraz, za każdym razem, gdy tworzymy widżet CLinkPager w widoku, powyższe wartości właściwości będą przypisywane do widżetu a my musimy jedynie napisać następujący kod w widoku w celu utworzenia widżetu:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
));

Wciąż możemy nadpisać wartości inicjalne jeśli jest taka potrzeba. Na przykład, jeśli w niektórych widokach chcemy ustawić właściwość maxButtonCount na 2, możemy zrobić to następująco:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>2,
));

5. Skórki

Używając tematów możemy szybko zmieniać wygląd widoków. Możemy używać skórek do systematycznego dostosowywania wyglądu widżetów używanych w widoku.

Skórka jest tablicą par nazwa-wartość, która może zostać użyta do zainicjalizowania właściwości widżetu. Skórka należy do klasy widżetu, a klasa widżetu może posiadać wiele skórek identyfikowanych przez ich nazwę. Na przykład, możemy mieć skórkę dla widżetu CLinkPager nazwanej classic.

Aby móc skorzystać z funkcjonalności skórek musimy najpierw zmodyfikować konfigurację aplikacji poprzez zainstalowanie komponentu widgetFactory:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'enableSkin'=>true,
    ),
  ),
);

Zauważ, że w wersjach wcześniejszych niż 1.1.3, musisz użyć następującej konfiguracji aby móc korzystać w widżetach ze skórek:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'class'=>'CWidgetFactory',
    ),
  ),
);

Następnie tworzymy potrzebne skórki. Skórki należące do tej samej klasy widżetu są przechowywane w pojedynczym skrypcie pliku, którego nazwa jest taka jak nazwa klasy widżetu. Wszystkie pliki skórek przechowywane są domyślnie w katalogu protected/views/skins. Jeśli chcesz zmienić go na inny katalog, możesz skonfigurować właściwość skinPath komponentu widgetFactory. Na przykład możemy stworzyć w katalogu protected/views/skins plik o nazwie CLinkPager.php, którego zawartość jest następująca:

<?php
return array(
  'default'=>array(
    'nextPageLabel'=>'&gt;&gt;',
    'prevPageLabel'=>'&lt;&lt;',
  ),
  'classic'=>array(
    'header'=>'',
    'maxButtonCount'=>5,
  ),
);

W powyższym przykładzie, utworzyliśmy skórki dla widżetu CLinkPager: domyślną default oraz klasyczną classic. Pierwsza skórka stosowana jest do wszystkich widżetów CLinkPager dla których nie określiliśmy bezpośrednio ich właściwości skin, gdy zaś druga jest skórką stosowaną do widżetu CLinkPager, którego właściwość skin jest określona jako classic. Na przykład, w następującym kodzie widoku, pierwszy pager będzie używał skórki default gdy zaś drugi użyje skórki classic:

<?php $this->widget('CLinkPager'); ?>
 
<?php $this->widget('CLinkPager', array('skin'=>'classic')); ?>

Jeśli utworzymy widżet wraz z zestawem inicjalnych wartości właściwości, będą one miały pierwszeństwo oraz zostaną złączone z każdą zastosowaną skórką. Na przykład, następujący kod widoku utworzy pager, którego inicjalne wartości będą tablicą array('header'=>'', 'maxButtonCount'=>6, 'cssFile'=>false), która jest wynikiem połączenia inicjalnych wartości właściwości określonych w widoku oraz skórki classic.

<?php $this->widget('CLinkPager', array(
  'skin'=>'classic',
  'maxButtonCount'=>6,
  'cssFile'=>false,
)); ?>

Zauważ, że funkcjonalność skórek nie wymaga stosowanie tematów. Jednakże, jeśli temat jest aktywny, Yii również będzie poszukiwało skórek w katalogu skins dla katalogu tematu widoku (np. WebRoot/themes/classic/views/skins). W przypadku gdy skórka o tej samej nazwie istnieje zarówno w temacie jak i w katalogach widoków głównej aplikacji, skórka tematu będzie miała pierwszeństwo.

Jeśli widżet używa skórki, która nie istnieje, Yii pomimo tego faktu utwoży widżet tak jak to czyni zazwyczaj, bez zgłaszani błędu.

Info: Używanie skórek może zmiejszyć wydajność, ponieważ Yii musi znaleźć
plik skórki gdy widżet jest tworzony po raz pierwszy.

Skórka jest bardzo podobna do funkcjonalności globalnego dostosowywania właściwości. Podstawowa różnice są nastepujące:

 • skórka wiąże się raczej z dostosowywaniem wartości właściwości związanych z warstwą prezentacji;
 • widżet może posiadać wiele skórek;
 • dla skórek można stosowac motywy (ang. theme);
 • używanie skórek jest bardziej kosztowne niż używanie funkcjonalności globalnego dostosowywania właściwości widżetu;

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !