0 follower

Tworzenie modelu

Zanim rozpoczniemy pisanie kodu HTML wymaganego przez formularze, powinniśmy przemyśleć jakich danych oczekujemy od użytkownika końcowego oraz do jakich reguł dane te powinny się stosować. Klasa modelu może być używana do zapisania tych informacji. Model, tak jak to opisano w podpunkcie model, jest centralnym miejscem do przechowywania danych wejściowych od użytkownika oraz do sprawdzania ich poprawności.

W zależności od tego w jaki sposób używamy danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika, możemy stworzyć dwa typy modelów. Jeśli dane wejściowe są zbierane, używane a na końcu wyrzucane, powinniśmy stworzyć model formularza; jeśli dane wejściowe są zbierane a następnie zapisywane w bazie danych, powinniśmy w zamian używać rekordu aktywnego. Oba typy modeli dziedziczą tą samą klasę bazową CModel, która definiuje wspólny interfejs wymagany dla formularzy.

Uwaga: W tej sekcji używamy głównie modeli formularza jako przykładów. Jednakże ma to również zastosowanie do modeli rekordu aktywnego.

1. Definiowanie klasy modelu.

Poniżej utworzymy klasę modelu LoginForm używaną do zbierania danych wejściowych od użytkownika na stronie logowania. Ponieważ informacje pozwalające się zalogować używane są tylko do uwierzytelnienia użytkownika i nie muszą być zapisywane, utworzymy LoginForm jako model formularza.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
}

W modelu LoginForm zadeklarowaliśmy 3 atrybuty: $username (nazwa użytkownika), $password (hasło) oraz $rememberMe (zapamiętaj mnie). Są one używane do zapamiętywania wprowadzonych przez użytkownika informacji o jego nazwie, haśle oraz opcji pozwalającej określić, czy użytkownik chce zapamiętać swoje dane logowania. Ponieważ pole $rememberMe posiada domyślną wartość ustawioną na false, odpowiadająca mu opcja jest wyświetlana inicjalnie w formularzu jako odznaczona.

Info: Zamiast nazywać te zmienne właściwościami, będziemy używali nazwy atrybuty aby odróżnić jest od zwykłych właściwości. Atrybut jest właściwością, która jest głównie używana do przechowywania danych pochodzących od danych wejściowych użytkownika lub z bazy danych.

2. Tworzenie reguł sprawdzania poprawności (ang. Declaring Validation Rules)

Kiedy użytkownik wyśle dane wejściowe a model zostanie nimi wypełniony, zanim ich użyjemy, musimy się upewnić, że dane wejściowe są poprawne. Robi się to poprzez wywołanie sprawdzania poprawności danych wejściowych względem zestawu reguł. Definiujemy je w metodzie rules(), która powinna zwracać tablicę zawierającą konfiguracje reguł.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
 
  private $_identity;
 
  public function rules()
  {
    return array(
      array('username, password', 'required'),
      array('rememberMe', 'boolean'),
      array('password', 'authenticate'),
    );
  }
 
  public function authenticate($attribute,$params)
  {
    $this->_identity=new UserIdentity($this->username,$this->password);
    if(!$this->_identity->authenticate())
      $this->addError('password','Incorrect username or password.');
  }
}

Powyższy kod mówi, iż zarówno użytkownik username jak i hasło password są wymagane, hasło password powinno zostać uwierzytelnione a zapamiętaj mnie rememberMe powinno przyjąc wartośc typu boolean.

Każda regułą zwrócona przez metodę rules() musi posiadać następujący format:

array('AttributeList', 'Validator', 'on'=>'ScenarioList', ...dodatkowe opcje)

gdzie AttributeList jest łańcuchem znaków, zawierającym oddzielone przecinkami nazwy atrybutów, które powinny zostać sprawdzone z regułą; Validator określa jaki rodzaj porównywania powinien zostać użyty; parametr on jest opcjonalny i określa listę scenariuszy, gdzie reguła powinna mieć zastosowanie; dodatkowe opcje są parami nazwa-wartość i są używane do zainicjalizowania wartości odpowiadających im właściwości walidatora.

Istnieją trzy sposoby aby określić walidator (ang. Validator) w regułach sprawdzania.
W pierwszym walidator może być nazwą metody w klasie modelu, jak authenticate w przykładzie powyżej. Metoda walidatora musi posiadać następującą składnię:

/**
 * @param string $attribute nazwa atrybutu sprawdzanego
 * @param array $params opcje określone w regule walidacji
 */
public function ValidatorName($attribute,$params) { ... }

W drugim, walidator może być nazwą klasy walidacji. Kiedy reguła ma zastosowanie, instancja walidatora zostanie stworzona w celu dokonania sprawdzenia danych. Dodatkowe opcje w regule są używane do zainicjalizowania wartości instancji atrybutu. Klasa walidatora musi rozszerzać klasę CValidator.

W trzecim, walidator może być predefiniowanym aliasem do klasy walidatora. W powyższym przykładzie, nazwa required (wymagany) jest aliasem do klasy CRequiredValidator, która sprawdza czy wartość atrybutu sprawdzanego nie jest pusta. Poniżej znajduje się pełna lista predefiniowanych aliasów walidatorów:

- `boolean`: alias klasy [CBooleanValidator], sprawdza czy atrybut posiada wartość
zarówno [CBooleanValidator::trueValue] czy też [CBooleanValidator::falseValue].
 • captcha: alias klasy CCaptchaValidator, sprawdza czy atrybut zgadza się z kodem weryfikującym wyświetlanym przy użyciu CAPTCHA.

 • compare: alias klasy CCompareValidator, sprawdza czy atrybut jest równy innemu atrybutowi bądź stałej.

 • email: alias klasy CEmailValidator, sprawdza czy atrybut jest poprawnym adresem email.

 • date: alias klasy CDateValidator, sprawdza czy atrybut jest poprawną datą, czasem lub datą z czasem (ang. datetime value).

 • default: alias klasy CDefaultValueValidator, przypisuje domyślną wartość do danego atrybutu.

 • exist: alias klasy CExistValidator, sprawdza czy wartość atrybutu znajduje się w określonej kolumnie tabeli.

 • file: alias klasy CFileValidator, sprawdza czy atrybut zawiera nazwę wczytywanego pliku.

 • filter: alias klasy CFilterValidator, transformuje atrybut przy użyciu filtra.

 • in: alias klasy CRangeValidator, sprawdza czy dana zawiera się określonej wcześniej liście wartości.

 • length: alias klasy CStringValidator, sprawdza czy długość danych zgadza się z pewną wartością.

 • match: alias klasy CRegularExpressionValidator, sprawdza czy dane pasują do wyrażenia regularnego.

 • numerical: alias klasy CNumberValidator, sprawdza czy dane są poprawnym numerem.

 • required: alias klasy CRequiredValidator, sprawdza czy atrybut nie jest pusty.

 • type: alias klasy CTypeValidator, sprawdza czy atrybut jest określonego typu.

 • unique: alias klasy CUniqueValidator, sprawdza czy dana jest unikalna w kolumnie tabeli bazy danych.

 • url: alias klasy CUrlValidator, sprawdza czy dana jest poprawnym adresem URL.

Poniżej pokazujemy przykłady pokazujące sposób użycia predefiniowanych walidatorów:

// nazwa użytkownika jest wymagana
array('username', 'required'),
// nazwa użytkownika musi zawierać się pomiędzy 3 a 12 znakami
array('username', 'length', 'min'=>3, 'max'=>12),
// dla scenariusza rejestracji register, hasło z atrybutu password musi zgadzać się z tym
// z atrybutu password2
array('password', 'compare', 'compareAttribute'=>'password2', 'on'=>'register'),
// dla scenariusza logowania login, atrybut zawierający hasło musi by uwierzytelniony
array('password', 'authenticate', 'on'=>'login'),

3. Zabezpieczanie przypisywania atrybutów (ang. Securing Attribute Assignments)

Po utworzeniu instancji modelu, często potrzebujemy wypełnić jej atrybuty danymi dostarczonymi przez użytkowników końcowych. Można to zrobić wygodnie przy użyciu następującego grupowego przypisania:

$model=new LoginForm;
if(isset($_POST['LoginForm']))
 $model->attributes=$_POST['LoginForm'];

Ostatnia linia jest grupowym przypisaniem, które przypisuje każdy wpis w $_POST['LoginForm'] do odpowiadającego mu atrybutu w modelu dla scenariusza logowania login. Jest to równoznaczne z następującym przypisaniem:

foreach($_POST['LoginForm'] as $name=>$value)
{
  if($name is a safe attribute)
    $model->$name=$value;
}

Kluczową sprawą jest, aby określić, które atrybuty są bezpieczne. Na przykład, jeśli uwidocznimy klucz główny tablicy jako bezpieczny, wtedy osoba atakująca dostanie szanse do zmodyfikowania klucza głównego danego rekordu i tym samym manipulację danych, do których nie jest on upoważniony.

Deklarowanie bbezpiecznych atrybutów

Atrybut traktowany jest jako bezpieczny jeśli pojawia się on w regule sprawdzania poprawności, posaidającej zastosowanie w danym scenariuszu. Na przykład,

array('username, password', 'required', 'on'=>'login, register'),
array('email', 'required', 'on'=>'register'),

W powyższym kodzie, atrybuty username oraz password są wymaganymi atrybutami
w scenariuszu register. W rezultacie, jesli dokonamy masowego przypisania
w scenariuszu login, tylko username oraz password będą masowo przypiane, gdyż tylko one są atrybutami, które pojawiły się w regule sprawdzania poprawności dla scenariusza login. Z drugiej strony, jeśli będzie to scenariusz register, wszystkie trzy atrybuty będą masowo przypisane.

// scenariusz login
$model=new User('login');
if(isset($_POST['User']))
 $model->attributes=$_POST['User'];
 
// scenariusz register 
$model=new User('register');
if(isset($_POST['User']))
 $model->attributes=$_POST['User'];

Dlaczego więc korzystać z takiej polityki w celu określenia czy atrybut jest bezpieczny czy też nie? Uzasadnieniem tego jest to, że jeśli atrybut posiada już jedną lub kilka reguł sprawdzania poprawności nie musimy się o nic więcej martwić.

Należy pamiętać, co ważne, iż reguły sprawdzania poprawności są używane do sprawdzania danych wprowadzanych przez użytkownika, rzadziej do danych, które generujemy w kodzie (np. stempel czasu, automatycznie generowany klucz główny). Dlatego też NIE NALEŻY DODAWAĆ reguł walidacji dla tych atrybutów, które nie są oczekiwane jako dane wejściowe od użytkownika. Czasami, chcemy zadeklarować atrybut jako bezpieczny, pomimo tego, że nie mamy dla niego żadnej określonej reguły. Dobryn przykładem jest atrybut reprezentujący zawartość aartykułu. który może zawierać dowolne dane wprowadzone przez użytkownika. W tym celu możemy użyć specjalnej reguły safe aby osiągnąc ten cel:

array('content', 'safe')

Dla komplementarności, istnieje również reguła unsafe, które używana jest do zadeklarowania wprost, iż atrybut jest niebezpieczny:

array('permission', 'unsafe')

Atrybut unsafe jest używany rzadko i jest wyjątkiem do naszego wcześniej zdefiniowanego atrybutu safe.

Dla danych wejściowych, które nie są bezpieczne, musimy je przypisać do odpowiadających mu atrybutów przy użyciu indywidualnych wyrażeń przypisujących wartość, jak w kolejnym przykładzie:

$model->permission='admin';
$model->id=1;

4. Wyzwalanie sprawdzania poprawności (ang. Triggering Validation)

Kiedy model jest wypełniony danymi pochodzącymi od użytkownika, możemy wywołać metodę CModel::validate() w celu rozpoczęcia procesu sprawdzania poprawności danych. Metoda ta zwraca wartość na podstawie której podejmowana jest decyzja, czy sprawdzanie wartości zakończyło się sukcesem czy też nie. Dla modeli CActiveRecord sprawdzanie poprawności może być również automatycznie wyzwolone, podczas wywołania metody CActiveRecord::save().

Scenariusz możemy ustawić za pomocą właściwości scenario i w ten sposób wskazać, który zestaw reguł sprawdzania poprawności powinien zostać zastosowany.

Sprawdzanie poprawności jest wykonywane na podstawie scenariusza. Właściwość scenario określa, który scenariusz modelu jest wykorzystywany oraz który zestaw reguł sprawdzania poprawności powinien zostać użyty. Na przykład, w scenariuszu logowania login chcemy sprawdzić jedynie nazwę użytkownika username oraz hasło password dla modelu użytkownika. Natomiast w scenariuszu rejestracji register potrzebujemy sprawdzić większą ilość danych, takich jak email email, adres address, itp. Następujący przykład pokazuje jak wykonać sprawdzanie poprawności w scenariuszu rejestracji register:

// tworzenie modelu użytkownika User w scenariuszu rejestracji. Równoznaczne z:
// $model=new User;
// $model->scenario='register';
$model=new User('register');
 
// wypełnianie modelu wartościami wejściowymi
$model->attributes=$_POST['User'];
 
// wykonanie sprawdzania poprawności
if($model->validate())  // jeśli dane wejściowe są poprawne
  ...
else
  ...

Odpowiedni scanariusz z którym powiązana jest reguła może zostać określony poprzez opcję on w regule. Jeśli opcja on nie została ustawiona, oznacza to że reguła będzie używana we wszystkich scenariuszach. Na przykład,

public function rules()
{
  return array(
    array('username, password', 'required'),
    array('password_repeat', 'required', 'on'=>'register'),
    array('password', 'compare', 'on'=>'register'),
  );
}

Pierwsza reguła będzie miała zastosowanie do wszystkich scenariuszy, zaś następne dwie będą używane dla scenariusza rejestracji register.

5. Zwracanie błędów sprawdzania poprawności (ang. Retrieving Validation Errors)

Po sprawdzaniu poprawności, ewentualne błędy będą zachowane w obiekcie modelu. Możemy je zwrócić poprzez wywołanie metody CModel::getErrors() oraz CModel::getError(). Obie metody różnią od siebie się tym, iż pierwsza zwróci wszystkie błędy dla określonego atrybutu modelu, gdy druga zwróci jedynie pierwszy błąd.

6. Etykiety atrybutów (ang. Attribute Labels)

Podczas projektowania formularza często potrzebujemy wyświetlić etykietę (tekst) dla każdego pola wejściowego. Etykieta mówi użytkownikowi jakiego rodzaju informacji oczekujemy podczas wprowadzania danych do pola. Chociaż możemy zapisać na sztywno etykietę w widoku, dostarczy nam to większej elastyczności i będzie bardziej wygodne, jeśli zapiszemy je w odpowiednim modelu.

Domyślnie CModel zwróci nazwę atrybutu jako etykietę. Można to dostosować do swoich potrzeb poprzez nadpisanie metody attributeLabels(). Jak zobaczymy w następnych punktach, zdefiniowanie etykiet w modelu umożliwia nam tworzenie formularzy szybciej i lepiej.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !