0 follower

Relacyjny Rekord Aktywny

Dotychczas zobaczyliśmy jak używać Rekordu Aktywnego (AR) aby wybierać dane z jednej tabeli bazodanowej. W tej sekcji opiszemy jak używać AR aby złączyć kilka powiązanych tabel baz danych i zwrócić połączony zbiór danych.

W celu używania relacyjnego AR, rekomendujemy aby zadeklarować ograniczenia podstawowego klucza obcego dla tabel, które potrzebujemy złączać. Ograniczenia przyczynią się do zachowania spójności i integralności danych relacyjnych.

Dla uproszczenia, będziemy używali schematu bazy danych pokazanego na następnym diagramie zależności encji (ER) celem zilustrowania przykładów w tej sekcji.

Diagram ER

Diagram ER

Info: Wsparcie dla ograniczeń kluczy obcych różni sie dla różnych DBMS. SQLite < 3.6.19 nie wspiera ograniczeń kluczy obcych, lecz wciąż możesz deklarować ograniczenia, podczas tworzenia tabel. Silnik MyISAM w ogóle nie posiada wsparcia dla kluczy obcych.

1. Deklarowanie relacji

Zanim użyjemy AR aby wykonać relacyjne zapytanie, musimy powiedzieć AR jak jedna klasa AR jest powiązana z drugą.

Relacja pomiędzy dwoma klasami AR jest bezpośrednio związana z relacją pomiędzy tabelami bazy danych reprezentowanych przez klasę AR. Z punktu widzenia bazy danych relacja pomiędzy dwoma tabelami A i B może występować w 3 wariantach: jeden-do-wielu (ang. one-to-many; np. tbl_user i tbl_post), jeden-do-jednego (ang. one-to-one; np. tbl_user i tbl_profile) oraz wiele-do-wielu (ang. many-to-many; np. tbl_category i tbl_post). W AR występują cztery rodzaje relacji:

 • BELONGS_TO (należy do): jeśli relacja pomiędzy tabelą A i B to jeden-do-jednego, wtedy B należy do A (np. post tbl_post należy do użytkownika tbl_user);

 • HAS_MANY (posiada wiele): jeśli relacja pomiędzy tabelą A i B to jeden-do-wielu wtedy A ma wiele B (np. użytkownik tbl_user ma wiele postów tbl_post);

 • HAS_ONE (posiada jedną): to jest specjalny przypadek relacji HAS_MANY gdzie A posiada co najwyżej jedno B (np. użytkownik tbl_user ma co najwyżej jeden profil tbl_profile);

 • MANY_MANY (wiele do wielu): odpowiada relacji bazodanowej wiele-do-wielu. Aby rozbić relację wiele-do-wielu na jeden-do-wielu potrzebna jest tablica asocjacyjna, gdyż wiele DBMS nie wspiera bezpośrednio relacji wiele-do-wielu. W naszym przykładzie schemat bazy danych tbl_post_category zostanie użyty w tym celu. W terminologii AR, możemy wytłumaczyć relację wiele-do-wielu jako kombinację BELONGS_TO oraz HAS_MANY. Na przykład, post tbl_post należy do wielu kategorii tbl_category a kategoria tbl_category posiada wiele postów tbl_post.

Deklarowanie relacji w AR wymaga nadpisania metody relations() z CActiveRecord. Metoda zwraca tablicę konfiguracji relacji. Każdy element tablicy reprezentuje pojedynczą relację zapisaną w następującym formacie:

'NazwaZmiennej'=>array('TypRelacji', 'NazwaKlasy', 'KluczObcy', ...dodatkowe opcje)

gdzie NazwaZmiennej jest nazwą relacji; TypRelacji specyfikuje typ relacji i posiada jedną z czterech stałych wartości: self::BELONGS_TO, self::HAS_ONE, self::HAS_MANY oraz self::MANY_MANY; NazwaKlasy jest nazwą klasy AR powiązanej z tą klasą; oraz KluczObcy określa klucz(e) obcy(e) powiązane z tą relacją. Dodatkowe opcje mogą być określone na końcu każdej relacji (więcej szczegółów w dalszej części).

Następujący kod pokazuje jak możemy zadeklarować relację dla klasy użytkownika User oraz postu Post.

class Post extends CActiveRecord
{
  ......
 
  public function relations()
  {
    return array(
      'author'=>array(self::BELONGS_TO, 'User', 'author_id'),
      'categories'=>array(self::MANY_MANY, 'Category',
        'tbl_post_category(post_id, category_id)'),
    );
  }
}
 
class User extends CActiveRecord
{
  ......
 
  public function relations()
  {
    return array(
      'posts'=>array(self::HAS_MANY, 'Post', 'author_id'),
      'profile'=>array(self::HAS_ONE, 'Profile', 'owner_id'),
    );
  }
}

Info: Klucz obcy może być kluczem złożonym, zawierającym dwie lub więcej kolumn. W takim przypadku, powinniśmy złączyć nazwy kolumn dla kluczy obcych rozdzielając przecinkiem lub przekazać je pod postacią tablicy, np. array('klucz1','klucz2'). W przypadku gdy potrzebujesz zdefiniować niestandardowe przypisanie PK->FK, możesz zdefiniować ją jako tablicę array('fk'=>'pk'). Dla kluczy złożonych będzie to tablica array('fk_c1'=>'pk_c1','fk_c2'=>'pk_c2'). Dla relacji typu MANY_MANY, nazwa tablicy asocjacyjnej musi również być określona w kluczu obcym. Na przykład, relacja kategorii categories w tbl_post jest określona przez klucz obcy tbl_post_category(post_id, category_id).

Deklaracja relacji w klasie AR domyślnie dodaje właściwość do klasy dla każdej relacji. Po tym jak zapytanie relacyjne jest wykonywane, odpowiadająca właściwość będzie wypełniona odpowiadającymi instancjami AR. Na przykład, jeśli $author reprezentuje instancję AR User, możemy użyć $author->posts aby dostać się do powiązanych instancji Post.

2. Wykonywanie zapytań relacyjnych

Najprostszym sposobem wykonania relacyjnego zapytania jest odczytanie relacyjnej właściwości instancji AR. Jeśli właściwość nie była wcześniej odczytywana, relacyjne zapytanie zostanie zainicjalizowane za pomocą którego złączymy dwie połączone ze sobą tabele i odfiltrujemy dane przy użyciu klucza głównego aktualnej instancji AR. Wynik zapytania będzie zapisany we właściwości jako instancja(e) powiązanej klasy AR. Jest to znane jako technika opóźnionego ładowania (ang. lazy loading approach), np. zapytanie relacyjne jest wykonywane tylko wtedy, gdy powiązane obiekty są odczytywane po raz pierwszy. Poniższy przykład pokazuje jak używać tej techniki:

// zwróć post, którego ID wynosi 10
$post=Post::model()->findByPk(10);
// zwróć autora posta: tutaj będzie wykonane zapytanie relacyjne
$author=$post->author;

Info: Jeśli nie istnieją żadne powiązane instancje dla relacji, odpowiednie właściwości mogą być pustą tablicą bądź wartością null. Dla relacji BELONGS_TO oraz HAS_ONE wynikiem jest wartość null; dla HAS_MANY oraz MANY_MANY jest to pusta tablica.

Zauważ, że relacje HAS_MANY oraz MANY_MANY zwracają tablicę obiektów, dlatego będziesz musiał przejść w pętli przez zwrócony wynik, jeśli będziesz chciał uzyskać dostęp do jakiejkolwiek właściwości obiektu. W przeciwnym przypadku, możesz uzyskać błąd: "Próbujesz
skorzystać z właściwości elementu nie będącego obiektem" (ang. "Trying to get property of non-object" errors).

Technika opóźnionego ładowania jest bardzo poręczna w użyciu, ale nie zawsze jest wydajna we wszystkich scenariuszach. Dla przykładu, jeśli chcemy uzyskać dostęp do informacji o autorze dla N postów, używając techniki opóźnionego ładowania wykonamy N zapytań z użyciem join. W tych warunkach powinniśmy uciec się do tak zwanej techniki zachłannego ładowania (ang. eager loading approach).

Technika zachłannego ładowania zwraca powiązane instancje AR razem z główną(ymi) instancją(ami) AR. Osiągamy to poprzez użycie metody with() razem z jedną z metod AR find lub findAll. Na przykład,

$posts=Post::model()->with('author')->findAll();

Powyższy kod zwróci tablicę instancji Post. W odróżnieniu od techniki leniwego ładowania właściwość author w każdej instancji Post jest już wypełniona odpowiednią instancją User przed jej pierwszym odczytaniem. Zamiast wywoływania zapytania z join dla każdego posta, technika zachłannego ładowania zwraca wszystkie posty wraz z autorami za pomocą jednego zapytania z join!

Możemy używać jednocześnie wielu nazw relacji w metodzie with() a technika zachłannego łączenia dostarczy nam je z powrotem za jednym razem. Na przykład, następujący kod zwróci posty razem z ich autorami oraz kategoriami:

$posts=Post::model()->with('author','categories')->findAll();

Możemy również korzystać z zagnieżdżonych zachłannych ładowań. Zamiast listy nazw relacji, przekazujemy w postaci hierarchicznej nazwy relacji do metody with() w następujący sposób:

$posts=Post::model()->with(
  'author.profile',
  'author.posts',
  'categories')->findAll();

Powyższy przykład zwróci wszystkie posty razem z ich autorami oraz kategoriami. Zwróci również dla każdego autora profil oraz posty.

Zachłanne ładowanie może zostać również wywołane poprzez określenie właściwości CDbCriteria::with w następujący sposób:

$criteria=new CDbCriteria;
$criteria->with=array(
  'author.profile',
  'author.posts',
  'categories',
);
$posts=Post::model()->findAll($criteria);

lub

$posts=Post::model()->findAll(array(
  'with'=>array(
    'author.profile',
    'author.posts',
    'categories',
  )
));

3. Wykonywanie relacyjnych zapytań bez konieczności zwracania powiązanych modeli

Czasami potrzebujemy wykonać zapytanie relacyjne ale nie potrzebujemy danych z powiązanych modeli. Załóżmy, że mamy użytkowników User, którzy utworzyli wiele postów Post. Posty mogą być zarówno opublikowane jak i zapisane jako szkice. O tym stanie decyduje pole published w modelu postu. Chcielibyśmy więc otrzymać listę wszystkich użytkowników, którzy opublikowali posty ale nie jesteśmy zainteresowani treścią tych postów. Możemy to osiągnąć w następujący sposób:

$users=User::model()->with(array(
  'posts'=>array(
    // nie chcemy wybierać postów
    'select'=>false,
    // lecz chcemy dostać tylko użytkowników, którzy publikowali posty
    'joinType'=>'INNER JOIN',
    'condition'=>'posts.published=1',
  ),
))->findAll();

4. Opcje zapytań relacyjnych

Wspominaliśmy, że dodatkowe opcje mogą być określone w deklaracji relacji. Opcje te zapisane jako pary nazw i wartości używane są w celu dostosowania do własnych potrzeb zapytań relacyjnych. Poniżej znajdziemy ich zestawienie.

 • select: lista kolumn, które będą zwrócone dla powiązanej klasy AR. Domyślną wartością jest '*', oznaczająca wszystkie kolumny. Nazwy kolumn
  do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • condition: klauzula WHERE. Domyślnie pusta. Nazwy kolumn
  do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • params: parametry, które zostaną przypięte do wygenerowanego wyrażenia SQL. Powinny zostać przekazane jako tablica par nazwa-wartość.

 • on: klauzula ON. Warunki określone tutaj będą dołączone do warunków złączenia przy użyciu operatora AND. Nazwy kolumn do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • order: klauzula ORDER BY. Nazwy kolumn do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • with: lista obiektów potomnych, które powinny zostać załadowane wraz z tym obiektem. Należy pamiętać, że niewłaściwe użycie tej opcji może skutkować utworzeniem nigdy niekończącej się pętli.

 • joinType: typ złączenia dla relacji. Domyślna wartość to LEFT OUTER JOIN.

 • alias: alias dla tablicy powiązanej z relacją. Domyślnie posiada wartość null, co oznacza iż alias tablicy jest taki sam jak nazwa relacji.

 • together: używana jeśli tabele powiązane mają zostać zmuszone do połączenia się razem z główną tabelą oraz pozostałymi tabelami. Opcja ta ma znaczenie dla relacji HAS_MANY oraz MANY_MANY. Jeśli opcja ta ma wartość ustawioną jako false, wtedy tabela związana z relacją HAS_MANY lub MANY_MANY zostanie połączona z tabelą główną w osobnym zapytaniu SQL, co może zwiększyć ogólną wydajność zapytania, gdyż zwracana jest mniejsza ilość powtarzających się danych. Jeśli ta opcja posiada wartość true, powiązana tabela będzie zawsze dołączona do pierwszej tabeli za pomocą pojedyńczego zapytania SQL, nawet jeśli pierwsza tabela jest stronicowana. Jeśli ta opcja nie jest ustawiona, powiązana tabela będzie dołączona do pierwszej tabeli za pomocą pojedynczego zapytania SQL tylko wtedy kiedy pierwsza tabela nie jest stronicowana. Aby uzyskać więcej szczegółow, zobacz do działu "Wydajność zapytań relacyjnych".

 • join: dodatkowa klauzula JOIN. Domyślnie pusta. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.1.3.

 • group: klauzula GROUP BY. Domyślnie pusta. Nazwy kolumn
  do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • having: klauzula HAVING. Domyślnie pusta. Nazwy kolumn
  do których się odwołujemy w tej opcji powinny zostać ujednoznacznione.

 • index: nazwa kolumny, której wartość powinna zostać użyta jako klucz tablicy, która zawiera powiązane obiekty. Bez ustawienia tej opcji, tablica obiektów powiązanych będzie używała indeksu całkowitoliczbowego rozpoczynającego się od liczby zero. Opcja ta może zotać ustawiona tylko dla relacji HAS_MANY oraz MANY_MANY.

 • scopes: możliwe do zastosowania zakresy. W przypadku pojedynczego zakresu, należy używać tej opcji następująco 'scopes'=>'nazwaZakresu', zaś w przypadku wielu zakresów 'scopes'=>array('nazwaZakresu1','nazwaZakresu2'). Opcja ta jest dostępna od wersji 1.1.9.

Dodatkowo, następujące opcje są dostępne dla wybranych relacji podczas opóźnionego ładowania:

 • limit: ogranicza ilość zwracanych wierszy. Opcja ta nie ma zastosowania dla relacji BELONGS_TO.

 • offset: offset dla zwracanych wierszy. Opcja ta nie ma zastosowania dla relacji BELONGS_TO.

 • through: nazwa relacji modelu, która będzie używana jako pomost podczas zwracania powiązanych danych. Opcja ta może zostać ustawiona tylko dla relacji HAS_ONE oraz HAS_MANY. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.1.7.

Poniżej zmodyfikujemy deklarację relacji posts w klasie User poprzez wybranie części z powyższych opcji.

class User extends CActiveRecord
{
  public function relations()
  {
    return array(
      'posts'=>array(self::HAS_MANY, 'Post', 'author_id',
              'order'=>'posts.create_time DESC',
              'with'=>'categories'),
      'profile'=>array(self::HAS_ONE, 'Profile', 'owner_id'),
    );
  }
}

Teraz jeśli odczytamy $author->posts, powinniśmy otrzymać autorów postów posortowanych malejąco wg czasu ich utworzenia. Każda instancja postu będzie również posiadała wczytaną odpowiadającą jej kategorię.

5. Ujednoznacznianie nazw kolumn

Kiedy nazwa kolumny pojawia się w dwóch lub więcej tabelach, które będą łączone należy ją ujednoznacznić (rozróżnić). Robi się to poprzedzając nazwę kolumny prefiksem będącym aliasem nazwy tabeli.

Domyślnie, w relacyjnych zapytaniach AR alias nazwy dla głównej tabeli ustalony jest jako t, gdy zaś alias nazwy dla tabeli relacyjnej jest taki sam jak odpowiadająca. Na przykład, w kolejnym wyrażeniu aliasem nazwy dla postu Post oraz komentarza Comment są odpowiednio t oraz comments:

$posts=Post::model()->with('comments')->findAll();

Załóżmy teraz, że zarówno Post oraz Comment posiadają kolumnę czas utworzenia create_time postu lub komentarza i chcemy pobrać posty razem z ich komentarzami, najpierw sortując po czasie utworzenia postów a następnie po czasie utworzenia komentarzy. Potrzebujemy ujednoznacznić kolumnę czasu utworzenia create_time w następujący sposób:

$posts=Post::model()->with('comments')->findAll(array(
  'order'=>'t.create_time, comments.create_time'
));

6. Dynamiczne opcje pytań relacyjnych

Możemy używać dynamicznych opcji zapytań relacyjnych zarówno w metodzie with() jak i opcji with. Dynamiczne opcje nadpiszą istniejące opcje tak jak zostało to określone w metodzie relations(). Na przykład, dla powyższego modelu User, jeśli chcemy używać techniki zachłannego ładowania aby zwrócić posty należące do autora sortujące jest rosnąco (opcja order w specyfikacji relacji jest malejąca), możemy zrobić to następująco:

User::model()->with(array(
  'posts'=>array('order'=>'posts.create_time ASC'),
  'profile',
))->findAll();

Opcje dynamicznych zapytań mogą być również używane dla leniwego ładowania
w celu wykonywania zapytań relacyjnych. Aby to zrobić, powinniśmy wywołać metodę, której nazwa jest identyczna z nazwą relacji oraz przekazać opcje dynamicznego zapytania jako parametr metody. Na przykład, następujący kod zwróci posty użytkownika, których status wynosi 1:

$user=User::model()->findByPk(1);
$posts=$user->posts(array('condition'=>'status=1'));

7. Wydajność relacyjnych zapytań

Jak opisaliśmy powyżej, zachłanne ładowanie jest używane w scenariuszu, gdy potrzebujemy otrzymać
dostęp do wielu powiązanych obiektów. Generuje ono duże, złożone zapytanie SQL poprzez połączenie wszystkich potrzebnych tabel. Duże zapytanie SQL jest preferowane w wielu przypadkach, ponieważ upraszcza filtrowanie oparte na kolumnie w relacyjnych tabelach. Jednakże może ono być nieefektowne w niektórych przypadkach.

Rozważmy przypadek, gdzie potrzebujemy znaleźć ostatnie posty razem z ich komentarzami. Zakładając, że każdy post posiada 10 kometarzy, używanie pojedynczego, dużego zapytania SQL, zwróci wiele powtarzających się danych postów, ze względu na to, że każdy post będzie powtórzony dla każdego posiadanego komentarza. Z nowym podejściem potrzebujemy wywołać dwa zapytanie SQL. Korzyścią z tego płynącą jest brak redundancji w zwróconych rezultatach zapytania.

Zatem, które podejście jest bardziej wydajne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wywołanie pojedynczego, dużego zapytania SQL może być bardziej wydajne ponieważ powoduje mniejsze obciążenie DBMS podczas parsowania i wykonywania zapytania SQL. Z drugiej strony używając pojedynczego zapytania SQL, mamy w końcu więcej redundantnych danych i w ten sposób potrzebujemy więcej czasu by je odczytać i przetworzyć.

Z tego powodu Yii dostarcza opcję zapytania together tak, by można było wybierać pomiędzy oboma podejściami w zależności od potrzeb. Domyślnie Yii używa ładowania zachłannego, np. tworzy jedno zapytanie SQL, z wyłączeniem przypadków, kiedy stosujemy dla głównego modelu LIMIT. Możemy ustawić opcję together na true w deklaracji relacji by wymusić pojedyncze wyrażenie SQL nawet gdy używamy konstrukcji z LIMIT. Ustawienie tej opcji na false spowoduje dla niektórych tabel łączenie ich w oddzielnych wyrażeniach SQL. Na przykład, w celu używania osobnego wyrażenia SQL odpytującego o ostatni post wraz z komentarzem, możemy zadeklarować relację comments w klasie Post następująco:

public function relations()
{
  return array(
    'comments' => array(self::HAS_MANY, 'Comment', 'post_id', 'together'=>false),
  );
}

Możemy również dynamicznie ustawić tą opcję kiedy wykonujemy zachłanne ładowanie:

$posts = Post::model()->with(array('comments'=>array('together'=>false)))->findAll();

8. Zapytania statystyczne (ang. Statistical Query)

Poza zapytaniami relacyjnymi opisanymi powyżej, Yii wspiera również tak zwane zapytania statystyczne (lub zapytania agregacyjne). Odnoszą się one do uzyskiwania agregowanych informacji o powiązanych obiektach, takich jak liczba komentarzy dla każdego postu, średnia ocena dla każdego produktu, itp. Zapytania statystyczne mogą być wykonywane dla obiektów
wskazywanych w relacji HAS_MANY (np. post ma wiele komentarzy) lub MANY_MANY (np. post należy do wielu kategorii a kategoria ma wiele postów).

Wykonywania zapytań statystycznych jest bardzo podobne do wykonywania opisanych wcześniej zapytań relacyjnych. Najpierw musimy zdefiniować zapytanie statystyczne w metodzie relations() klasy CActiveRecord tak jak robimy to dla zapytań relacyjnych.

class Post extends CActiveRecord
{
  public function relations()
  {
    return array(
      'commentCount'=>array(self::STAT, 'Comment', 'post_id'),
      'categoryCount'=>array(self::STAT, 'Category', 'post_category(post_id, category_id)'),
    );
  }
}

Powyżej zadeklarowaliśmy dwa zapytania statystyczne: commentCount oblicza ilość komentarzy należących do postu a categoryCount oblicza ilość kategorii do których należy post. Zauważ, że relacja pomiędzy Post a Comment jest relacją HAS_MANY, podczas gdy relacja pomiędzy Post a Category jest relacją MANY_MANY (wraz z łączącą je tabelą post_category). Jak możemy zauważyć, deklaracja jest bardzo podobna do tych z relacji opisywanych we wcześniejszych podpunktach. Jedyną różnicą jest to, że typem relacji jest tutaj STAT.

Przy użyciu powyższej deklaracji możemy otrzymać ilość komentarzy dla postu przy użyciu wyrażenia $post->commentCount. Jeśli użyjemy tej właściwości po raz pierwszy,
wyrażenie SQL zostanie wywołane w ukryciu w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Jak już wiemy, jest to tak zwane leniwe ładowanie. Możemy również używać zachłannego ładowania jeśli chcemy uzyskać ilość komentarzy dla wielu postów.

$posts=Post::model()->with('commentCount', 'categoryCount')->findAll();

Powyższe wyrażenie wykona trzy zapytania SQL aby zwrócić wszystkie posty razem z policzonymi komentarzami oraz policzonymi kategoriami. Używając podejścia leniwego ładowania skończylibyśmy z 2*N+1 zapytaniami SQL, gdzie N to ilość postów.

Domyślnie zapytanie statystyczne użyje wyrażenia COUNT do obliczeń (i w ten sposób policzymy komentarze oraz kategorie w powyższych przykładach). Możemy je dostosować do własnych potrzeb poprzez określenie dodatkowych opcji podczas deklarowania go w metodzie relations(). Podsumowanie dostępnych opcji znajduje się poniżej.

 • select: wyrażenie statystyczne. Domyślnie COUNT(*), co oznacza liczenie obiektów potomnych.

 • defaultValue: wartość jaka będzie przypisana do tych rekordów, dla których nie zostaną zwrócone rezultaty zapytania statystycznego. Na przykład, jeśli post nie posiada żadnych komentarzy, jego commentCount otrzyma tą wartość. Wartość domyślna dla tej opcji to zero.

 • condition: klauzula WHERE. Domyślnie jest pusta.

 • params: parametry, które mają zostać związane z wygenerowanym zapytaniem SQL. Powinny być one przekazane jako tablica par nazwa-wartość.

 • order: klauzula ORDER BY. Domyślnie jest pusta.

 • group: klauzula GROUP BY. Domyślnie jest pusta.

 • having: klauzula HAVING. Domyślnie jest pusta.

9. Relacyjne zapytania z nazwanymi podzbiorami

Relacyjne zapytania mogą być wykonywane w połączeniu z nazwanymi zbiorami. Rozróżniamy dwa przypadki. W pierwszym, nazwany podzbiór stosowany jest do głównego modelu. W drugim, nazwany podzbiór stosowany jest do powiązanego modelu.

Następujący kod pokazuje, jak zastosować nazwane podzbiory do głównego modelu.

$posts=Post::model()->published()->recently()->with('comments')->findAll();

Przypomina to bardziej nierelacyjne zapytania. Jedyna różnica polega na tym, że mamy wywołanie metody with() po łańcuchu wywołań nazwanych podzbiorów. Zapytanie zwróci ostatnio opublikowane posty wraz z ich komentarzami.

Następujący kod pokazuje, jak zastosować nazwane podzbiory do modelu powiązanego.

$posts=Post::model()->with('comments:recently:approved')->findAll();
// lub od 1.1.7
$posts=Post::model()->with(array(
  'comments'=>array(
    'scopes'=>array('recently','approved')
  ),
))->findAll();
// lub od 1.1.7
$posts=Post::model()->findAll(array(
  'with'=>array(
    'comments'=>array(
      'scopes'=>array('recently','approved')
    ),
  ),
));

Powyższe zapytanie zwróci wszystkie posty wraz z zatwierdzonymi komentarzami. Zauważ, że comments jest referencją do nazwy relacji, a recently oraz approved referuje do dwóch nazwanych podzbiorów w klasie modelu Comment. Nazwa relacji oraz nazwane podzbiory powinny być rozdzielone dwukropkiem.

Nazwane podzbiory mogą również zostać zdefiniowane w opcji with reguły relacyjnej zadeklarowanej w CActiveRecord::relations(). W następnym przykładzie, jeśli odczytamy $user->posts, zwróci nam wszystkie zatwierdzone komentarze (approved) postu.

class User extends CActiveRecord
{
  public function relations()
  {
    return array(
      'posts'=>array(self::HAS_MANY, 'Post', 'author_id',
        'with'=>'comments:approved'),
    );
  }
}
 
// lub od 1.1.7
class User extends CActiveRecord
{
  public function relations()
  {
    return array(
      'posts'=>array(self::HAS_MANY, 'Post', 'author_id',
        'with'=>array(
          'comments'=>array(
            'scopes'=>'approved'
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

Uwaga: W wersjach poniżej 1.1.7 nazwane podzbiory zastosowane do powiązanych modeli muszą być określone w CActiveRecord::scopes. W wyniku tego, nie mogą one zostać sparametryzowane.

Poczynając od wersji 1.1.7 możliwe jest przekazywanie parametrów do ralacyjnych nazwanych podzbiorów. Na przykład, jeśli posiadasz podzbiór o nazwie rated w modelu Post, który określa miminalną ocenę postu, możesz go używać z poziomu klasy użytkownika User w następujący sposób:

$users=User::model()->findAll(array(
  'with'=>array(
    'posts'=>array(
      'scopes'=>array(
        'rated'=>5,
      ),
    ),
  ),
));

10. Zapytania relacyjne z użyciem pomostu (ang. through)

W przypadku korzystania z through, definicja relacji powinna wyglądać w następujący sposób:

'comments'=>array(self::HAS_MANY,'Comment',array('key1'=>'key2'),'through'=>'posts'),

W powyższym przykładzie tablica array('key1'=>'key2')`:

 • key1 jest kluczem zdefiniowanym w relacji określonej w through (w powyższym przykładzie posts).
 • key2 jest kluczem zdefiniowanym w relacji do modelu (w powyższym przykładzie Comment).

Pomost through można używać z relacjami typu HAS_ONE oraz HAS_MANY.

Pomosty w HAS_MANY

Diagram relacji encji dla pomostów w HAS_MANY

Diagram relacji encji dla pomostów w HAS_MANY

Przykładem relacji HAS_MANY z pomostem through jest zwracanie użytkowników danej grupy jeśli są oni przypisani do nich poprzez role.

Trochę bardziej skomplikowanym przykładem jest zwracanie wszyskich komentarzy dla wszystkich użytkowników danej grupy. W takim przypadku musimy użyć kilku relacji z pomostem through w jednym modelu:

class Group extends CActiveRecord
{
  ...
  public function relations()
  {
    return array(
      'roles'=>array(self::HAS_MANY,'Role','group_id'),
      users'=>array(self::HAS_MANY,'User',array('user_id'=>'id'),'through'=>'roles'),
      'comments'=>array(self::HAS_MANY,'Comment',array('id'=>'user_id'),'through'=>'users'),
    );
  }
}

Przykłady użycia

// zwróć wszystkie grupy wraz z odpowiadającymi im użytkownikami
$groups=Group::model()->with('users')->findAll();
 
// zwróć wszystkie grupy wraz z odpowiadającymi im użytkownikami i rolami
$groups=Group::model()->with('roles','users')->findAll();
 
// zwróć wszystkich użytkowników i role gdzie ID grupy to 1
$group=Group::model()->findByPk(1);
$users=$group->users;
$roles=$group->roles;
 
// zwróć wszystkie komentarze gdzie ID grupy to 1
$group=Group::model()->findByPk(1);
$comments=$group->comments;

Pomosty w HAS_ONE

Diagram relacji encji dla pomostów w HAS_ONE

Diagram relacji encji dla pomostów w HAS_ONE

Przykładem relacji HAS_ONE z pomostem through jest zwracanie adresu użytkownika gdy adres jest przypisany do użytkownika poprzez profil. Każdy z tych bytów (użytkownik, profil oraz adres) posiada odpowiadające im modele:

class User extends CActiveRecord
{
  ...
  public function relations()
  {
    return array(
      'profile'=>array(self::HAS_ONE,'Profile','user_id'),
      'address'=>array(self::HAS_ONE,'Address',array('id'=>'profile_id'),'through'=>'profile'),
    );
  }
}

Przykłady użycia

// zwróć adres użytkownika o ID równym 1
$user=User::model()->findByPk(1);
$address=$user->address;

pomost wskazujący na własny model

Pomost through może być używany w modelu wiążącym się z samym sobą za pomocą pomostowego modelu. W naszym przypadku jest to użytkownik będący mentorem innego użytkownika:

Diagram relacji encji dla pomostów wskazujących na własny model

Diagram relacji encji dla pomostów wskazujących na własny model

W takim przypadku możemy określić relacje następująco:

class User extends CActiveRecord
{
  ...
  public function relations()
  {
    return array(
      'mentorships'=>array(self::HAS_MANY,'Mentorship','teacher_id','joinType'=>'INNER JOIN'),
      'students'=>array(self::HAS_MANY,'User',array('student_id'=>'id'),'through'=>'mentorships','joinType'=>'INNER JOIN'),
    );
  }
}

Przykłady użycia

// zwróć wszystkich studentów prowadzonych przez nauczyciela o ID równym 1
$teacher=User::model()->findByPk(1);
$students=$teacher->students;

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !