0 follower

Widok

Widok jest skryptem PHP zawierającym przede wszystkim elementy interfejsu użytkownika. Może on zawierać wyrażenia PHP, ale rekomendowane jest, aby te wyrażenia nie zmieniały danych modelu oraz były w miarę proste. W duchu rozdzielania logiki i prezentacji, duże porcje logiki powinny zostać umieszczone w kontrolerach lub modelach zamiast w widokach.

Widok posiada nazwę, która jest używana do zidentyfikowania pliku skryptu widoku podczas generowania. Nazwa widoku to ta sama nazwa co nazwa pliku skryptu zawierającego widok. Na przykład, widok edit odnosi się do pliku skryptu widoku nazwanego edit.php. Aby wygenerować widok wywołaj metodę CController::render() wraz z nazwą widoku. Metoda ta będzie szukała odpowiadającego widokowi pliku w katalogu protected/views/ControllerID.

Wewnątrz skryptu widoku mamy dostęp do instancji kontrolera poprzez $this. Możemy w ten sposób przeciągnąć każdą właściwość kontrolera do widoku poprzez wywołanie $this->nazwaWłaściwości.

Możemy również użyć podejścia pchnij do przekazania danych do wyświetlenia:

$this->render('edit', array(
  'var1'=>$value1,
  'var2'=>$value2,
));

W powyższym kodzie, metoda render() rozkoduje drugi parametr tablicy do zmiennych. W rezultacie, w skrypcie widoku uzyskamy dostęp do zmiennych lokalnych $var1 oraz $var2.

1. Układ (ang. Layout)

Układ jest specjalnym widokiem, który jest używany do dekorowania widoku. Zazwyczaj zawiera części interfejsu użytkownika, które są wspólne dla różnych widoków. Na przykład, widok może zawierać część nagłówkową i stopkę oraz osadzać widok pomiędzy nimi, jak w poniższym kodzie:

......nagłówek......
<?php echo $content; ?>
......stopka......

gdzie $content przechowuje wynik generowania widoku.

Widok jest domyślnie stosowany podczas wołania metody render(). Domyślnie, skrypt widoku protected/views/layouts/main.php jest używany jako widok. Można to zmienić poprzez zmianę wartości CWebApplication::layout lub CController::layout. Aby wygenerować widok bez korzystania z żadnego widoku wywołaj w zamian metodę renderPartial().

2. Widżety (ang. Widget)

Widżet jest instancją klasy CWidget lub klas pochodnych CWidget. Jest komponentem stosowanym dla celów prezentacji. Widżet jest zazwyczaj osadzany w skrypcie w celu generowania pewnych skomplikowanych, samowystarczalnych (niezależnych) interfejsów użytkownika. Na przykład, widżet kalendarza może być używany do wygenerowania skomplikowanego interfejsu użytkownika dla kalendarza. Widżety ułatwiają lepsze ponowne wykorzystanie kodu w interfejsie użytkownika.

Aby użyć widżetu w skrypcie widoku, zrób co następuje:

<?php $this->beginWidget('path.to.WidgetClass'); ?>
...zawartość, która może zostać uwzględniona przez widżet...
<?php $this->endWidget(); ?>

lub

<?php $this->widget('ścieżka.do.klasy.widżetu'); ?>

Drugie podejście jest używane kiedy widżet nie potrzebuje żadnej zawartości.

Widżety można skonfigurować, tak by zmienić ich zachowanie. Można to zrobić poprzez ustawienie wartości ich początkowych właściwości podczas wywołania CBaseController::beginWidget lub CBaseController::widget. Na przykład, używając widżetu CMaskedTextField, chcielibyśmy określić używaną maskę. Możemy to zrobić przez przekazywanie tablicy
początkowych wartości właściwości, w której kluczami są nazwy właściwości a wartościami inicjalne wartości tych właściwości, w następujący sposób:

<?php
$this->widget('CMaskedTextField',array(
  'mask'=>'99/99/9999'
));
?>

Aby zdefiniować nowy widżet, rozszerz klasę CWidget oraz nadpisz jej metody init() oraz run():

class MyWidget extends CWidget
{
  public function init()
  {
   // jest to metoda wołana przez CController::beginWidget()
  }
 
  public function run()
  {
   // jest to metoda wołana przez CController::endWidget()
  }
}

Tak jak w kontrolerze, widżet może mieć swój własny widok. Domyślnie, pliki widoku widżetu są umieszczone w podkatalogu views katalogu zawierającego klasę widżetu. Widoki te mogą być renderowane poprzez wywołanie CWidget::render(), w sposób podobny do tego w kontrolerze. Jedyną różnicą jest to, że żaden układ nie będzie używany dla widoku widżetu. Ponadto, $this w widoku, wskazuje na instancję widżetu zamiast na instancję kontrolera.

3. Widok systemowy (ang. System View)

Widok systemowy odpowiada widokowi używanemu w Yii do wyświetlania błędów oraz logowania informacji. Na przykład, kiedy użytkownik żąda dostępu do nieistniejącego kontrolera lub akcji, Yii rzuci wyjątkiem wyjaśniającym błąd. Wyświetli ten wyjątek przy użyciu określonego widoku systemowego.

Nazywanie widoków systemowych podlega pewnym regułom. Nazwy takie jak errorXXX odpowiadają widokom do wyświetlania wyjątków CHttpException dla kodu błędu XXX. Na przykład, jeśli wywołany jest wyjątek CHttpException o kodzie błędu 404, wtedy błąd error404 będzie wyświetlony.

Yii dostarcza zestawu domyślnych widoków systemowych umieszczonych w folderze framework/views. Mogą one zostać zmienione poprzez utworzenie tak samo nazwanych plików widoku w folderze protected/views/system.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !