0 follower

Kontroler

Kontroler jest instancją klasy CController lub klasy, która rozszerza CController. Jest on tworzony przez obiekt aplikacji gdy użytkownik zażąda tego. Kiedy kontroler jest uruchomiony, wykonuje żądaną akcję, która zazwyczaj wprowadza wymagane modele oraz generuje odpowiedni widok. Akcja, w jej najprostszej formie, jest metodą klasy kontrolera, której nazwa rozpoczyna się od słowa action.

Kontroler posiada domyślną akcję. Kiedy żądanie użytkownika nie określa która akcja powinna zostać wykonana, domyślna akcja jest wykonywana. Domyślnie, domyślna akcja nosi nazwę index. Może ona zostać zmieniona poprzez ustawienie publicznej zmiennej instancji kontrolera CController::defaultAction.

Następujący kod definiuje kontroler site a w nim akcje index (akcja domyślna) oraz contact:

class SiteController extends CController
{
  public function actionIndex()
  {
    // ...
  }
 
  public function actionContact()
  {
    // ...
  }
}

1. Trasa (ang. route)

Kontrolery i akcje są definiowane poprzez ich ID. ID kontrolera posiada format ścieżka/do/xyz która odpowiada plikowi klasy kontrolera protected/controllers/path/to/XyzController.php, gdzie ciąg xyz powinien zostać zastąpiony przez aktualną nazwę (np. post odpowiada protected/controllers/PostController.php). ID akcji jest nazwą metody akcji bez prefiksu action. Na przykład, jeśli klasa kontrolera zawiera metodę nazwaną actionEdit, ID odpowiadającej jej akcji to edit.

Użytkownicy żądają poszczególnych kontrolerów oraz akcji za pomocą trasy. Trasę tworzy połączenie ID kontrolera oraz ID akcji rozdzielone za pomocą ukośnika. Na przykład, trasa post/edit odpowiada kontrolerowi PostController oraz jego akcji edit. Domyślnie, adres URL http://hostname/index.php?r=post/edit będzie żądał kontrolera post oraz akcji edit.

Uwaga: Domyślnie, trasy rozróżniają wielkość liter.
Możliwe jest wyłączenie rozróżnienia wielkości liter poprzez ustawienie właściwości CUrlManager::caseSensitive na false w konfiguracji aplikacji. Będąc w trybie rozróżniania wielkości liter, upewnij się, że używasz konwencji mówiącej, że nazwy folderów zawierające pliki klas kontrolerów zapisane są małymi literami a zarówno mapa kontrolerów oraz mapa akcji używają kluczy zapisanych małymi literami.

Aplikacja może posiadać moduły. Trasa dla akcji kontrolera wewnątrz modułu posiada format IDmodułu/IDkontrolera/IDakcji. Aby uzyskać więcej szczegółów zobacz sekcję dotyczącą modułów.

2. Tworzenie instancji kontrolerów (ang. Controller Instantiation)

Instancja kontrolera jest tworzona podczas przetwarzania przez CWebApplication przychodzących żądań. Podając ID kontrolera, aplikacja będzie używała następujących reguł aby zdeterminować, która to klasa kontrolera oraz gdzie plik tej klasy się znajduje.

 • Jeśli CWebApplication::catchAllRequest jest określona, kontroler będzie utworzony bazując na tej właściwości a określone przez użytkownika ID kontrolera będzie ignorowane. Jest to używane głównie do uruchomienia aplikacji w trybie zarządzania i wyświetlania statycznej strony z wiadomością.

 • Jeśli ID zostanie znalezione w CWebApplication::controllerMap odpowiadająca konfiguracja kontrolera będzie użyta do utworzenia instancji kontrolera.

 • Jeśli ID posiada format 'ścieżka/do/xyz', zakłada się, że klasa kontrolera będzie nazywała się XyzController a odpowiadający plik klasy to protected/controllers/path/to/XyzController.php. Na przykład, ID kontrolera admin/user będzie zmapowane do klasy kontrolera UserController i pliku klasy protected/controllers/admin/UserController.php. Jeśli plik klasy nie istnieje wywoła to błąd 404 CHttpException.

Gdy używane są moduły, powyższy proces będzie trochę inny. W szczególności, aplikacja sprawdzi czy ID odpowiada, bądź nie, kontrolerowi wewnątrz modułu, jeśli tak, instancja modułu zostanie utworzona najpierw poprzedzona przez instancję kontrolera.

3. Akcja

Jak wspomniano wyżej akcja może zostać zdefiniowana jako metoda, której nazwa rozpoczyna się słowem action. Bardziej zaawansowaną techniką jest zdefiniowanie klasy akcji i poproszenie kontrolera o utworzenie jej instancji na żądanie. To pozwala akcjom być używanym ponownie a to wprowadza możliwość ponownego użycia.

Aby zdefiniować nową klasę akcji, robimy co następuje:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run()
  {
    // umieść logikę akcji
  }
}

Aby kontroler był świadom istnienia tej akcji, nadpisujemy metodę actions() naszej klasy kontrolera:

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'edit'=>'application.controllers.post.UpdateAction',
    );
  }
}

Powyżej, użyliśmy aliasu ścieżki application.controllers.post.UpdateAction aby określić, że plik klasy akcji to protected/controllers/post/UpdateAction.php.

Tworząc akcje oparte na klasach, możemy zorganizować aplikację w bardziej zmodularyzowany sposób. Na przykład, następująca struktura katalogu może zostać użyta do zorganizowania kodu dla kontrolerów:

protected/
  controllers/
    PostController.php
    UserController.php
    post/
      CreateAction.php
      ReadAction.php
      UpdateAction.php
    user/
      CreateAction.php
      ListAction.php
      ProfileAction.php
      UpdateAction.php

Wiązanie parametrów akcji

Od wersji 1.1.4, Yii dodało wsparcie dla automatycznego wiązania parametrów akcji. Oznacza to, że metoda kontrolera akcji może zdefiniować nazwane parametry, których wartości będą automatycznie pobrane przez Yii ze zmiennej $_GET.

W celu zilustrowania jak to działa, załóżmy, że potrzebujemy napisać akcję tworznia create dla kontrolera wiadomości PostController. Akcja ta wymaga dwóch parametrów:

 • kategoria category: liczba całkowita określająca ID kategorii w której post zostanie utworzony;
 • język language: łańcuch, określający kod języka, w którym wiadomość zostanie napisana.

Możemy dać sobie już spokój z pisaniem następującego, nużącego kodu w celu zwrócenia potrzebnego parametru ze zmiennej $_GET:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate()
  {
    if(isset($_GET['category']))
      $category=(int)$_GET['category'];
    else
      throw new CHttpException(404,'invalid request');
 
    if(isset($_GET['language']))
      $language=$_GET['language'];
    else
      $language='en';
 
    // ... fajniejszy kod zaczyna się tutaj ...
  }
}

Od teraz, używając funkcjonalności parametrów akcji, możemy uczynić nasze zadanie przyjemniejszym:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate($category, $language='en')
  {
    $category=(int)$category;
 
    // ... fajniejszy kod zaczyna się tutaj ...
  }
}

Zauważ, że dodaliśmy dwa parametry do metody akcji actionCreate. Nazwa tych parametrów musi być taka sama jak parametry, których oczekujemy w zmiennej $_GET. Parametr języka $language przyjmie domyślną wartość en w przypadku, gdy żądanie nie zawiera takiego parametru. Ponieważ kategoria $category nie posiada wartości domyślnej jeśli żądanie nie zawiera parametru category, automatycznie zostanie wyrzucony błąd CHttpException (o kodzie 404).

Poczynając od wersji 1.1.5, Yii wspiera również wykrywanie typu tablicowego dla parametrów akcji. Odbywa się to przy użyciu podpowiadania typów PHP o następującej składni:

class PostController extends CController
{
  public function actionCreate(array $categories)
  {
    // Yii upewni się, że zmienna $categories jest tablicą
  }
}

Oznacza to, że dodaliśmy słowo kluczowe array przed $categories w deklaracji parametrów metody. W ten sposób, jeśli $_GET['categories'] jest zwykłym ciągiem znaków, zostanie on przekonwertowany do tablicy zawierającej ten ciąg znaków.

Uwaga: Jeśli parametr został zadeklarowany bez określenia typu tablicowego array, oznacza to, że parametr musi być skalarem (np. nie może być tablicą). W takim przypadku, przekazywanie parametrów poprzez tablicę w $_GET spowoduje błąd HTTP.

Poczynając od wersji 1.1.7 automatyczne wiązanie parametrów działa również dla akcji opartych na klasach. Jeśli metoda run() klasy akcji zdefiniowana jest wraz z parametrami, będą one wypełnione odpowiadającymi im parametrami z żądania. Na przykład:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run($id)
  {
    // $id zostanie uzupełnione wartością $_GET['id']
  }
}

4. Filtry

Filtr jest częścią kodu, który jest skonfigurowany tak, aby być wywołanym przed i/lub po wywołaniu akcji kontrolera. Na przykład, filtr kontroli dostępu może być wywołany przed wywołaniem żądanej akcji aby upewnić się, że użytkownik jest uwierzytelniony; filtr wydajności może zostać użyty do mierzenia czasu wykonania akcji.

Akcja może posiadać wiele filtrów. Filtry są wykonywane w kolejności pojawiania się na liście filtrów. Filtr może zabronić wywołania akcji oraz pozostałych niewykonanych filtrów.

Filtr może zostać zdefiniowany jako metoda kontrolera klasy. Nazwa metody musi rozpoczynać się słowem filter. Na przykład, metoda filterAccessControl definiuje filtr accessControl. Metoda filtra musi posiadać następującą składnię:

public function filterAccessControl($filterChain)
{
  // wywołaj $filterChain->run() aby kontynuować wykonywanie filtra i akcji
}

gdzie $filterChain jest instancją klasy CFilterChain, która reprezentuje listę filtrów powiązanych z żądaną akcją. Wewnątrz metody filtra możemy wywołać $filterChain->run() aby kontynuować wykonywanie filtra i akcji.

Filtr może być instancją klasy CFilter lub jej klas pochodnych. Następujący kod definiuje nową klasę filtra:

class PerformanceFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // logika która zostanie zastosowana zanim akcja zostanie wywołana
    return true; // false jeśli akcja nie powinna zostać wywołana
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // logika, która będzie zastosowana po wywołaniu akcji
  }
}

Aby zastosować filtry do akcji musimy nadpisać metodę CController::filters(). Metoda ta powinna zwrócić tablicę konfiguracji filtrów. Na przykład:

class PostController extends CController
{
  ......
  public function filters()
  {
    return array(
      'postOnly + edit, create',
      array(
        'application.filters.PerformanceFilter - edit, create',
        'unit'=>'second',
      ),
    );
  }
}

Powyższy kod definiuje dwa filtry: postOnly oraz PerformanceFilter. Filtr postOnly jest filtrem opartym na metodzie (odpowiadająca filtrowi metoda jest już zdefiniowana w klasie CController); zaś filtr PerformanceFilter jest filtrem opartym na obiekcie. Alias ścieżki application.filters.PerformanceFilter określa, iż plikiem klasy filtru jest protected/filters/PerformanceFilter. W celu skonfigurowania filtru PerformanceFilter używamy tablicy, tak, że może ona zostać użyta do zainicjalizowania wartości właściwości obiektu filtru. Tutaj właściwość unit klasy PerformanceFilter będzie zainicjowana wartością 'second'.

Używając operatora plusa oraz minusa, możemy określić dla których akcji filtr powinien a dla których nie powinien mieć zastosowania. W powyższym kodzie filtr postOnly zostanie zastosowany dla akcji edit oraz create, zaś filtr PerformanceFilter zostanie zastosowany do wszystkich akcji ZA WYJĄTKIEM edit oraz create. Jeśli żaden z operatorów plus lub minus nie pojawia się w konfiguracji filtra, filtr będzie zastosowany do wszystkich akcji.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !