0 follower

Używanie generatora formularzy

Podczas tworzenia formularzy HTML często mamy do czynienia z pisaniem dużej ilość powtarzającego się kodu widoków, który trudno jest użyć ponownie w innych projektach. Na przykład, potrzebujemy skojarzyć każde pole wejściowe z etykietą tekstową i wyświetlić możliwe błędy pochodzące ze sprawdzania poprawności wprowadzonych danych. Aby dać większą możliwość ponownego wykorzystania tego kodu, możemy używać funkcjonalności generatora formularzy.

1. Założenia początkowe

Generator formularzy w Yii używa obiektu CForm do reprezentowania specyfikacji potrzebnych do
opisania formularza HTML, właczając informację o tym, które dane modelu powiązane są z formularzem, jaki rodzaj pól wejściowych znajdziemy w formularzy oraz jak wygenerować cały formularz. Programista potrzebuje głównie utworzyć obiekt CForm a następnie wywołuje swoje metody generujące zawartość aby wyświetlić ją w formularzu.

Specyfikacje danych wejściowych formualrza zorganizowane są w formie hierarchii elementów. Na szczycie hierarcii znajduje się obiekt CForm. Ten formularz będący rdzeniem hierarchii zarządza swoimi potomkami za pomocą dwóch kolekcji: CForm::buttons oraz CForm::elements. Pierwsza zawiera elementy będace przyciskami (takie jak przycisk wysyłania, czy też resetowania danych formularza), druga zaś składa się z elementów wejściowych, statycznych tekstów oraz podformularzy. Podformularzem nazywamy obiekt CForm zawierający się w kolekcji CForm::elements innego formularza. Może on posiadać swój własny model danych oraz kolekcje CForm::buttons i CForm::elements.

Gdy użytkownik wysyła formularz, wprowadzone dane do pól wejściowych całej hierarchii formularza są przesyłane, włączając te, które należą do podformularzy. CForm dostarcza wygodnych metod, które automatycznie przypisują dane wejściowe do odpowiadających im atrybutów modelu i dokonuje sprawdzania poprawności danych.

2. Tworzenie prostego formularza

W dalszej części pokażemy jak używać generatora formularzy w celu utworzenia formularza logowania.

Najpierw napiszemy następujący kod dla akcji login:

public function actionLogin()
{
  $model = new LoginForm;
  $form = new CForm('application.views.site.loginForm', $model);
  if($form->submitted('login') && $form->validate())
    $this->redirect(array('site/index'));
  else
    $this->render('login', array('form'=>$form));
}

W powyższym kodzie utworzyliśmy obiekt CForm używając specyfikacji wskazanej poprzez alias ścieżki application.views.site.loginForm (co zostanie później krótko wyjaśnione). Obiekt CForm jest powiązany z modelem LoginForm tak jak to opisywaliśmy w Tworzeniu modelu.

Jak zapisano w kodzie, jeśli formularz został przesłany i nie wystąpił żaden błąd podczas sprawdzania poprawności, przekierujemy użytkownika przeglądarki do strony site/index. W przeciwnym przypadku wygenerujemy widok login z formularzem.

Alias ścieżki application.views.site.loginForm aktualnie wskazuje na plik PHP protected/views/site/loginForm.php. Plik powinien zwracać tablicę PHP reprezentującą konfigurację potrzebną przez CForm, tak jak to pokazano poniżej:

return array(
  'title'=>'Please provide your login credential',
 
  'elements'=>array(
    'username'=>array(
      'type'=>'text',
      'maxlength'=>32,
    ),
    'password'=>array(
      'type'=>'password',
      'maxlength'=>32,
    ),
    'rememberMe'=>array(
      'type'=>'checkbox',
    )
  ),
 
  'buttons'=>array(
    'login'=>array(
      'type'=>'submit',
      'label'=>'Login',
    ),
  ),
);

Konfiguracja to tablica asocjacyjna zawierająca pary nazwa-wartość, które są uzywane do zainicjalizowania odpowiednich właściwości CForm. Taj jak już wspominialiśmy, najważniejszymi właściwościami, które należy skonfigurować są CForm::elements oraz CForm::buttons. Każdy z nich posiada tablicę określająca liste elementów formularza. Więcej informacji o tym w jaki sposób skonfigurować elementy podamy w w dalszych akapitach.

Na koniec napiszemy skrypt widoku login, który może być tak prosty jak ten poniżej:

<h1>Login</h1>
 
<div class="form">
<?php echo $form; ?>
</div>

Wskazówka: Powyższy kod echo $form; jest równoważny do echo $form->render();. Dzieje się tak, ponieważ CForm implementuje magiczną metodę __toString, która wywołuje metodę render() i zwraca jej rezultat w postaci łańcucha będącego reprezentacją formularza obiektu.

3. Definiowanie elementów formularza

Uzywając generatora formularzy, większość nakładu pracy przeniesiona jest z pisania kodu widoku skryptu na określanie elementów formularza. W tym podrozdziale opiszemy jak zdefiniować właściwość CForm::elements. Nie będziemy opisywać kolekcji CForm::buttons ze względu na to, że jej konfiguracja jest prawie taka sama jak CForm::elements.

Właściwość CForm::elements przyjmuje jako swoją wartość tablicę. Każdy element tablicy określa pojedynczy element formularza, który może być polem wejściowym, statycznym tekstem lub też podformularzem.

Definiowanie elementów wejściowych

Element wejściowy składa się głównie z etykiety, pola wejściowego, tekstu podpowiedzi oraz "wyświetlacza" błędu. Musi on być powiązany z atrybutem modelu. Opis elementu wejśiowego reprezentowany jest poprzez instancję CFormInputElement. Następujący kod w tablicy CForm::elements określa pojedynczy element wejśiowy:

'username'=>array(
  'type'=>'text',
  'maxlength'=>32,
),

Określa on, iż atrybut modelu posiada nazwę username a pole wejściowe jest typu tekstowego text, którego atrybut maksymalnej długości maxlength wynosi 32. Każda właściwość do zapisu CFormInputElement może zostać skonfigurowana w powyższy sposób. Na przykład, możemy określić opcję podpowiedzi hint w celu wyświetlenia tekstu podpowiedzi jak również opcję items jeśli pole wejściowe powinno być listą (ang. list box), listą rozwijaną (ang. drop-down box list), listą pól wyboru (ang. check-box list) czy też listą opcji (ang. radio-button list). Jeśli nazwa opcji nie jest właściwością CFormInputElement, zostanie potraktowana jako atrybut odpowiadającego mu pola wejściowego HTML. Przykładowo, maxlength z powyższego przykładu nie jest właściwością CFormInputElement, więc zostanie wyświetlony jako atrybut maxlength pola wejściowego HTML.

Opcja typ zasługuje na dodatkową uwagę. Określa ona typ pól wejściowych, które zostaną wygenerowane. Na przykład, text oznacza, iż zwykłe pole tekstowe powinno zostać wygenerowane; password oznacza, iż pole wejściowe hasła powinno zostać wygenerowane. CFormInputElement rozpoznaje następujące wbudowane typy:

 • text
 • hidden
 • password
 • textarea
 • file
 • radio
 • checkbox
 • listbox
 • dropdownlist
 • checkboxlist
 • radiolist

Poza powyższymi, wbudowanymi typami, chcielibyśmy opisać trochę bardziej szczegółowo używanie tych typów list, do kórych należą dropdownlist, checkboxlist oraz radiolist. Typy te, wymagają ustawienia właściwości items odpowiadających im elemetnów wejściowych. Można to zrobić w następujący sposób:

'gender'=>array(
  'type'=>'dropdownlist',
  'items'=>User::model()->getGenderOptions(),
  'prompt'=>'Wybierz jedną z opcji:',
),
 
...
 
class User extends CActiveRecord
{
  public function getGenderOptions()
  {
    return array(
      0 => 'Mężczyzna',
      1 => 'Kobieta',
    );
  }
}

Powyższy kod wygeneruje listę drop rozwijaną, z tekstem podpowiedzi " The above code will generate a drop-down list selector with prompt text "wybierz jedną z opcji:". Opcje wyboru to odpowiednio "Mężczyzna" i "Kobieta", które są zwracane przez metodę getGenderOptions klasy modelu użytkownika User.

Poza tymi wbudowanymi typami, opcja typ może również zawierać nazwę klasy widżetu lub też alias ścieżki do niej. Klasa widżetu musi dziedziczyć z klasy CInputWidget lub CJuiInputWidget. Podczas wyświetlania
elementów wejściowych instancja podanej klasy widżetu zostanie utworzona i wygenerowana. Widżet będzie konfigurowany przy użyciu specyfikacji, tak jak to się dzieje w przyapdku elementu wejściowego.

Definiowanie tekstu statycznego

W wielu przypadkach, formularz może zawierać, poza polami wejściowymi, pewien dekorujący kod HTML. Na przykład, możemy potrzebować linii poziomej w celu oddzielenia różnych części formualrza czy też obrazka, które będzie potrzebmy w pewnych miejsach aby polepszyć wizualną stronę formularza. Możemy zdefiniować ten kod HTML jako statyczny tekst w kolekcji CForm::elements. Aby to uczynić, po prostu opiszemy statyczny tekst jako tablicę elementów znajdujących się w odpowiedniej kolejności w CForm::elements. Na przykład:

return array(
  'elements'=>array(
    ......
    'password'=>array(
      'type'=>'password',
      'maxlength'=>32,
    ),
 
    '<hr />',
 
    'rememberMe'=>array(
      'type'=>'checkbox',
    )
  ),
  ......
);

W powyższym przykładzie wstawiliśmy poziomą linię pomiędzy polami hasła password a zapamiętaj mnie rememberMe.

Stayczny tekst najlepiej jest używać, kiedy zawartość tekstu oraz jego pozycja nie są regularne. Jeśli każdy element wejściowy w formularzu potrzebuje być udekorowany w podobny sposób, powinniśmy urozmaicić sposób wyświetlania formularza, tak jak to zostało pokrótce wyjaśnione w tej sekcji.

Definiowanie podformularzy

Podformualrze używane są do dzielenia długich formularzy na kilka, logicznie połączonych części. Na przykład, możemy podzielić formularz rejestracyjny użytkownika na dwa podformularze: informacje logowania oraz informacje o profilu. Każdy z podformularzy może lub nie być powiązany z modelem danych. W przypadku formularza rejestracji, jeśli dane logowania oraz profilu użytkownika zapisujemy w dwóch oddzielnych tabelach bazodanowych (a zatem przy użyciu dóch modeli), wtedy każdy podformularz będzie powiązany z odpowiadającym im modelem danych. Jeśli zapisujemy wszystko w jednej tabeli bazy danych, wtedy żaden podformularz nie zawiera modelu danych, ponieważ
dzielą ten sam model z formularzem głównym (ang. root form). Podformularz jest również reprezentowany jako obiekt CForm. W celu opisania podformularza, powinniśmy skonfigurować właściwość CForm::elements z elementem, którego typem jest form:

return array(
  'elements'=>array(
    ......
    'user'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Login Credential',
      'elements'=>array(
        'username'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'password'=>array(
          'type'=>'password',
        ),
        'email'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
      ),
    ),
 
    'profile'=>array(
      'type'=>'form',
      ......
    ),
    ......
  ),
  ......
);

Tak jak w przypadku formualrza głównego (ang. root form), musimy przede wszystkim określić właściwość CForm::elements dla podformularza. Jeśli podformularz ma być powiązany z medelem danych, możemy także skonfigurować jego właściwość CForm::model.

Czasami, możem chcieć reprezentować formularz przy użyciu klasy inna niż domyślna CForm. Na przykład, co zostanie pokrótce przedstawione w tej sekcji, możemy chcieć rozszerzyć CForm w celu zmienienia logiki generowania formularzy. Poprzez określenie typu elementu wejściowwego jako form, podformularz będzie automatycznie reprezentowany jako obiekt, którego klasa jest taka sama jak jego formularz nadrzędny. Jeśli zatem określimy element type elementu wejściowego jako coś takiego XyzForm (łańcuch znaków kończący się Form), wtedy podformularz będzie reprezentowany poprzez obiekt XyzForm.

4. Dostęp do elementów formularza

Dostęp do elementów dormualrza jest tak prosty jak dostęp do elementów tablicy. Właściwość CForm::elements zwraca obiekt CFormElementCollection, który rozszerza klasę CMap i pozwala na dostęp do swoich elementów tak jak zwykła tablica. Na przykład, w celu uzyskania dostępu do elementu username w przykładzie formularza logowania, możemy użyć następującego kodu:

$username = $form->elements['username'];

Aby uzyskać dostęp do elementu email w przykładzie formularza rejestracji, możemy użyć

$email = $form->elements['user']->elements['email'];

Ponieważ CForm implementuje dostęp jak do tablicy dla swoich właściwości CForm::elements, powyższy kod może zostać uproszczony do:

$username = $form['username'];
$email = $form['user']['email'];

5. Tworzenie zagnieżdżonych formularzy

Opisaliśmy już podformualrze. Fromularze zawierające podformularze nazywamy formularzami zagnieżdżonymi. W części tej użyjemy formularz rejestracji użytkownika jako przykład do pokazania jak utworzyć zagnieżdżony formualrz powiązany z wieloma modelami danych. Założymy, że dane poswiadczające tożsamość użytkownika przechowywane są w modelu User, gdy zaś informacje z profilu przechowywane są w modelu Profile.

najpier utworzymy akcję rejestracji register w następujący sposób:

public function actionRegister()
{
  $form = new CForm('application.views.user.registerForm');
  $form['user']->model = new User;
  $form['profile']->model = new Profile;
  if($form->submitted('register') && $form->validate())
  {
    $user = $form['user']->model;
    $profile = $form['profile']->model;
    if($user->save(false))
    {
      $profile->userID = $user->id;
      $profile->save(false);
      $this->redirect(array('site/index'));
    }
  }
 
  $this->render('register', array('form'=>$form));
}

W powyższym kodzie utworzliśmy formularz używając konfiguracji określownej w application.views.user.registerForm. Po tym jak formularz jest przesłany a sprawdzenie poprawności zakończyło się sukcesem, staramy się zapisać modele użytkonika oraz profilu. Zwracamy model użytkownika i profilu poprzez dostęp do właściwości model odpowiadającego im obiektu podformularza. Ponieważ sprawdzanie poprawności zostało już wykonane, wołamy metodę $user->save(false) aby pominąć walidację. Dokłanie tak samo robimy w przyapdku modelu profilu.

Następnie tworzymy plik konfiguracji formularza protected/views/user/registerForm.php:

return array(
  'elements'=>array(
    'user'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Login information',
      'elements'=>array(
        'username'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'password'=>array(
          'type'=>'password',
        ),
        'email'=>array(
          'type'=>'text',
        )
      ),
    ),
 
    'profile'=>array(
      'type'=>'form',
      'title'=>'Profile information',
      'elements'=>array(
        'firstName'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
        'lastName'=>array(
          'type'=>'text',
        ),
      ),
    ),
  ),
 
  'buttons'=>array(
    'register'=>array(
      'type'=>'submit',
      'label'=>'Register',
    ),
  ),
);

W powyższym kodzie, gdy określiliśmy każdy podformularz, również zdefiniowaliśmy jego właściwość tytułu CForm::title. Domyślnie logika generowania formularzy zamknie każdy podformularz w elemencie field-set, który użyje tej właściwości jako jego tytułu.

Na koniec, utworzymy prosty skrypt widoku rejestracji register:

<h1>Register</h1>
 
<div class="form">
<?php echo $form; ?>
</div>

6. Dostosowywanie wyświetlania formularza

Największą korzyścia z używanie generatora formularzy jest separacja warstwy logiki (konfiguracja formularza zapisana jest w oddzielnym pliku) i warstwy prezentacji (metoda CForm::render). W rezultacie, możemy dostosowywać wyświetlanie formularza zarówno przez nadpisywanie CForm::render jak i dostarczanie częściowych widoków do generowania formularzy. Oba sposoby mogą zachować konfigurację formualrza nietkniętą i być w łatwy sposób ponownie użyte.

Podczas nadpisywania metody CForm::render należy głównie przejrzeć kolekcje CForm::elements oraz CForm::buttons i wywołać metodę CFormElement::render dla każdego z elementów formularzy. Na przykład:

class MyForm extends CForm
{
  public function render()
  {
    $output = $this->renderBegin();
 
    foreach($this->getElements() as $element)
      $output .= $element->render();
 
    $output .= $this->renderEnd();
 
    return $output;
  }
}

Możemy również napisać skrypt _form do wygenerowania formualrza:

<?php
echo $form->renderBegin();
 
foreach($form->getElements() as $element)
  echo $element->render();
 
echo $form->renderEnd();

Aby użyć tego skryptu widoku, po prostu wywołujemy:

<div class="form">
$this->renderPartial('_form', array('form'=>$form));
</div>

Jeśli ogólne generowanie elementów nie sprawdza się dla danego formularza (na przykład, formularz potrzebuje pewnych niestandardowych dekoracji dla pewnych elementów), możemy w pliku widoku zrobić co następuje:

tutaj: kilka złożonych elementy UI
 
<?php echo $form['username']; ?>
 
tutaj: kilka złożonych elementy UI
 
<?php echo $form['password']; ?>
 
tutaj: kilka złożonych elementy UI

Chociaż wygląda na to, że w ostatnim podejściu generator formularzy nie przynosi zbyt wiele korzyści,
gdyż nadal porzebujemy pisać podobną ilość kodu formularza. Mimo to, jest to sposób wciąż przynoszący korzyści, gdyż formularz jest opisywany za pomocą oddzielnego pliku konfiguracyjnego, co pomaga programistom lepiej skupić się na logice.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !