0 follower

Tworzenie formularza

Stworzenie widoku login jest bardzo proste. Rozpoczynamy od tagu form, którego atrybut akcji powinien być adresem URL poprzednio opisanej akcji login. Następnie wstawiamy etykiety oraz pola wejściowe dla atrybutów zadeklarowanych w klasie LoginForm. Na końcu wstawiamy przycisk wysyłający, który może zostać kliknięty przez użytkownika celem przesłania formularza. Wszystko to może zostać zrobione za pomocą czystego kody HTML.

Yii dostarcza kilka klas helperów, aby ułatwić komponowanie widoku. Na przykład, aby stworzyć pole tekstowe, możemy wywołać metodę CHtml::textField(); aby utworzyć listę rozwijaną (ang. drop-down) wywołujemy metodę CHtml::dropDownList().

Info: Można się zastanawiać, jaka jest korzyść płynąca z używania helperów jeśli wymagają podobnej ilości kodu w porównaniu do zwykłego kodu HTML. Odpowiedź jest prosta, helpery potrafią więcej niż kod HTML. Na przykład, następujący kod wygeneruje pole tekstowe, które może wywołać przesłanie formularza jeśli jego wartość zostanie zmieniona przez użytkownika.

CHtml::textField($name,$value,array('submit'=>''));

W przeciwnym razie będzie to wymagało pisania wszędzie pokracznego kodu JavaScript.

W następnym przykładzie używamy klasy CHtml aby utworzyć formularz logowania. Zakładamy, że zmienna $model reprezentuje instancje LoginForm.

<div class="yiiForm">
<?php echo CHtml::beginForm(); ?>
 
<?php echo CHtml::errorSummary($user); ?>
 
<div class="simple">
<?php echo CHtml::activeLabel($user,'username'); ?>
<?php echo CHtml::activeTextField($user,'username'); ?>
</div>
 
<div class="simple">
<?php echo CHtml::activeLabel($user,'password'); ?>
<?php echo CHtml::activePasswordField($user,'password');
?>
</div>
 
<div class="action">
<?php echo CHtml::activeCheckBox($user,'rememberMe'); ?>
Remember me next time<br/>
<?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
</div>
 
<?php echo CHtml::endForm(); ?>
</div><!-- yiiForm -->

Powyższy kod generuje bardziej dynamiczny formularz. Na przykład, metoda CHtml::activeLabel() generuje etykietę powiązaną z określonym atrybutem modelu. Jeśli atrybut posiada błąd w danych wejściowych, klasa CSS etykiety będzie zmieniona na error, co zmieni wygląd etykiety odpowiednio do stylu CSS. Podobnie metoda CHtml::activeTextField() wygeneruje pole wejściowe dla określonego atrybutu modelu oraz zmieni jego klasę CSS w momencie wystąpienia błędów we wprowadzanych danych.

Jeśli używamy pliku stylu CSS form.css dostarczonego przez skrypt yiic wygenerowany formularz będzie podobny do następującego:

Strona logowania

Strona logowania

Logowania wraz ze stroną błędów

Logowania wraz ze stroną błędów

Podczynając od wersji 1.1.1 został dostarczony nowy widżet CActiveForm aby ułatwić tworzenie formularzy. Widżet jest w stanie wspierać spójne i nierozróżnialne sprawdzanie poprawności zarówno po stronie klienta jak i serwera. Przy użyciu CActiveForm powyższy kod widoku moze zostać przepisany na:

<div class="form">
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm'); ?>
 
  <?php echo $form->errorSummary($model); ?>
 
  <div class="row">
    <?php echo $form->label($model,'username'); ?>
    <?php echo $form->textField($model,'username') ?>
  </div>
 
  <div class="row">
    <?php echo $form->label($model,'password'); ?>
    <?php echo $form->passwordField($model,'password') ?>
  </div>
 
  <div class="row rememberMe">
    <?php echo $form->checkBox($model,'rememberMe'); ?>
    <?php echo $form->label($model,'rememberMe'); ?>
  </div>
 
  <div class="row submit">
    <?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
  </div>
 
<?php $this->endWidget(); ?>
</div><!-- form -->

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !