0 follower

Aplikacja

Obiekt aplikacji obudowuje kontekst wywołania, w którym przetwarzane jest żądanie. Jego głównym zadaniem jest zbieranie pewnych podstawowych informacji o żądaniu i wysyłania ich do odpowiedniego kontrolera w celu późniejszego ich przetworzenia.

Służy on również jako główne miejsce przechowujące ustawienia konfiguracji na poziomie aplikacji. Z tego powodu, obiekt aplikacji jest również nazywany front-controller'em.

Obiekt aplikacji jest tworzony jako singleton przez skrypt wejściowy. Jest on dostępny w każdym miejscu poprzez wywołanie Yii::app().

1. Konfiguracja aplikacji

Domyślnie, obiekt aplikacji jest instancją klasy CWebApplication. Aby dostosować go do własnych potrzeb, zazwyczaj dostarczamy mu plik ustawień konfiguracyjnych (lub tablicę) podczas tworzenia jego instancji w celu zainicjalizowania wartości jego właściwości. Alternatywnym sposobem dostosowywania go do własnych potrzeb jest rozszerzenie klasy CWebApplication.

Konfigurację stanowi tablica par klucz-wartość. Każdy klucz reprezentuje nazwę właściwości instancji aplikacji a każda odpowiadająca jej wartość reprezentuje odpowiadającą tej właściwości wartość początkową. Na przykład, następująca tablica konfiguracyjna, ustawia właściwości name oraz defaultController aplikacji.

array(
  'name'=>'Yii Framework',
  'defaultController'=>'site',
)

Zazwyczaj przechowujemy konfigurację w osobnym skrypcie PHP (np. protected/config/main.php). Wewnątrz skryptu zwracamy tablicę konfiguracyjną w następujący sposób:

return array(...);

Aby zastosować konfigurację, przekazujemy nazwę pliku konfiguracyjnego jako parametr do konstruktora aplikacji lub do metody Yii::createWebApplication() w następujący sposób, zazwyczaj w skrypcie wejściowym:

$app=Yii::createWebApplication($configFile);

Wskazówka: Jeśli konfiguracja aplikacji jest bardzo złożona, możemy podzielić ją na kilka plików, każdy będzie zwracał wtedy część tablicy konfiguracyjnej. Następnie w głównym pliku konfiguracyjnym, możemy wywołać funkcję PHP include() w celu załadowania pozostałych plików konfiguracyjnych oraz złączenia ich w jedną, kompletną tablicę konfiguracyjną.

2. Katalog główny aplikacji (ang. Application Base Directory)

Katalog główny aplikacji to katalog główny, w którym zawierają się wszystkie wrażliwe na bezpieczeństwo skrypty PHP oraz dane. Domyślnie, jest to podkatalog nazwany protected, który znajduje się w katalogu zawierającym skrypt wejściowy. Można go dostosować do własnych potrzeb poprzez ustawienie właściwości
basePath w konfiguracji aplikacji.

Dostęp do zawartości w katalogu głównym aplikacji powinien być chroniony, tak by żaden użytkownik webowy nie miał do niego dostępu. Dla serwera HTTP Apache można to uczynić prosto poprzez umieszczenie pliku .htaccess w katalogu głównym. Zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

deny from all

3. Komponenty aplikacji

Funkcjonalności oferowane przez obiekt aplikacji mogą zostać łatwo dostosowane oraz wzbogacone poprzez użycie jego elastycznej komponentowej architektury. Obiekt zarządza zestawem komponentów aplikacji, każdy z nich implementuje określoną funkcjonalność. Na przykład, obiekt przetwarza wstępnie żądanie użytkownika przy pomocy komponentów CUrlManager oraz CHttpRequest.

Poprzez skonfigurowanie właściwości komponentów aplikacji, możemy dostosować do swoich potrzeb klasy oraz wartości właściwości każdego komponentu aplikacji używanego w aplikacji. Na przykład, możemy skonfigurować komponent CMemCache w taki sposób, że będzie używał wielu serwerów memcache do buforowania (ang. caching).

array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'cache'=>array(
      'class'=>'CMemCache',
      'servers'=>array(
        array('host'=>'server1', 'port'=>11211, 'weight'=>60),
        array('host'=>'server2', 'port'=>11211, 'weight'=>40),
      ),
    ),
  ),
)

W powyższym przykładzie, dodaliśmy element cache do tablicy komponentów components. Element cache mówi, iż klasą komponentu jest CMemCache a jej właściwość servers powinna być w taki i taki sposób zainicjalizowana.

Aby dostać się do komponentu aplikacji używamy Yii::app()->ComponentID, gdzie ComponentID odnosi się do ID komponentu (np. Yii::app()->cache).

Komponent aplikacji może zostać dezaktywowany poprzez ustawienie enabled na false w jego konfiguracji. Wartość null jest zwracana, jeśli chcemy uzyskać dostęp do dezaktywowanego komponentu.

Wskazówka: Domyślnie, komponenty aplikacji tworzone są na żądanie. Oznacza to, że komponent aplikacji nie zostanie tak długo utworzony, dopóki nie będzie żądania dostępu do niego ze strony użytkownika. W rezultacie, ogólna wydajność nie będzie zmniejszona nawet jeśli aplikacja posiada skonfigurowanych wiele komponentów. Część komponentów aplikacji (np. CLogRouter) musi być utworzona niezależnie od tego, czy żądanie dostępu do nich wystąpiło, czy też nie. Aby to umożliwić, należy wypisać ich numery ID we właściwości preload aplikacji.

4. Rdzenne komponenty aplikacji (ang. Core Application Components)

Yii predefiniuje zestaw podstawowych komponentów aplikacji aby dostarczyć funkcjonalność wspólną dla prawie wszystkich aplikacji webowych. Na przykład, komponent request jest używany do zbierania informacji o żądaniu użytkownika i dostarczania informacji takich jak żądany URL, ciasteczka. Poprzez skonfigurowanie właściwości rdzennych komponentów, możemy zmienić domyślne zachowanie Yii prawie w każdym jego aspekcie.

Poniżej znajduje się lista rdzennych komponentów, które są predeklarowane w CWebApplication.

5. Cykl życia aplikacji

Podczas przetwarzania żądania użytkownika aplikacja podlega następującemu cyklowi życia:

 1. Inicjalizacja początkowa aplikacji za pomocą CApplication::preinit();

 2. Utworzenie klasy autoloader oraz klasy zarządzania błędami;

 3. Zarejestrowanie rdzennych komponentów aplikacji;

 4. Wczytanie konfiguracji aplikacji;

 5. Zainicjalizowanie aplikacji przy użyciu metody CApplication::init()

  • rejestruje zachowania aplikacji;
   • załadowanie statycznych komponentów aplikacji;
 6. Zgłoszenie zdarzenia onBeginRequest;

 7. Przetwarzanie żądania użytkownika:

  • zbieranie informacji o żądaniu;
  • utworzenie kontrolera;
  • uruchomienie kontrolera;
 8. Zgłoszenie zdarzenia onEndRequest;

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !