0 follower

Applikationsobjekt

Application omger exekveringsomgivningen inom vilken en inkommande request behandlas. Dess huvudsakliga uppgift är att samla in information ur en request från användare och skicka denna vidare till relevant kontroller för fortsatt bearbetning. Den tjänar också som central plats för konfigurationsinställningar på applikationsnivå. Av denna anledning kallas Application även front-controller.

Application instantieras av startskriptet som en singleton vilken alltid kan nås via Yii::app().

1. Applikationens konfiguration

Som standard är applikationsobjektet en instans av CWebApplication. En anpassad version erhålls normalt genom att en konfigureringsfil (eller array) bifogas för initialisering av propertyvärden i samband med instantieringen. Ett alternativt sätt är att ärva från och utöka CWebApplication.

Konfigurationen är en array bestående av nyckel-värdepar. Varje nyckel representerar namnet på en property i applikationsinstansen, det tillhörande värdet blir propertyns initialvärde. Exempel: följande konfiguration sätter applikationens namn och propertyn standardcontroller.

array(
  'name'=>'Yii Framework',
  'defaultController'=>'site',
)

Normalt lagras konfigurationen i ett separat PHP-skript (t.ex. protected/config/main.php). I skriptet bildar konfigurationens array returvärde som följer:

return array(...);

Konfigurationen träder i kraft genom att dess filnamn lämnas som parameter till applikationens konstruktor, eller till Yii::createWebApplication(), på nedanstående sätt, vilket vanligtvis sker i startskriptet:

$app=Yii::createWebApplication($configFile);

Tips: Om applikationens konfiguration är mycket omfattande kan den delas upp på flera filer, var och en bidragande med ett avsnitt av konfigurationsarrayen. De separata filerna kombineras därefter med hjälp av PHP include() till en komplett konfigurationsarray i konfigurationens huvudfil.

2. Applikationens rotkatalog

Application base directory är rotkatalogen som innehåller alla säkerhetskänsliga PHP-skript och data. Som standard är den en underkatalog med namnet protected, placerad under katalogen som innehåller startskriptet. Placeringen kan anpassas via propertyn basePath i applikationens konfiguration.

Innehåll i applikationens rotkatalog med underkataloger skall inte vara tillgängliga för webbanvändare. Med Apache HTTP-server kan detta lätt ordnas genom att en fil med namnet .htaccess placeras i rotkatalogen. Innehållet i .htaccess är som följer:

deny from all

3. Applikationskomponent

Funktionaliteten hos applikationsobjektet kan lätt anpassas och berikas genom dess flexibla komponentarkitektur. Objektet handhar en uppsättning applikationskomponenter som var och en implementerar specifika finesser. Exempelvis tar det hand om en inkommen request från användare med hjälp av komponenterna CUrlManager och CHttpRequest.

Genom att konfigurera applikationsinstansens components-property, kan class- och propertyvärden sättas för varje komponent i applikationen. Exempel: CMemCache-komponenten kan konfigureras att använda multipla memcache-servrar för cachelagring, på följande sätt:

array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'cache'=>array(
      'class'=>'CMemCache',
      'servers'=>array(
        array('host'=>'server1', 'port'=>11211, 'weight'=>60),
        array('host'=>'server2', 'port'=>11211, 'weight'=>40),
      ),
    ),
  ),
)

I ovanstående exempel lades elementet cache till i arrayen components. Av elementet cache framgår att komponentens klass är CMemCache samt hur dess servers-property skall initialiseras.

För tillgång till en applikationskomponent, använd Yii::app()->ComponentID, där ComponentID refererar till komponentens ID (t.ex. Yii::app()->cache).

En applikationskomponent kan avaktiveras genom att enabled sätts till false i dess konfiguration. För en avaktiverad komponent erhålls null som returvärde.

Tips: Som standard skapas applikationskomponenter på begäran. Detta innebär att en applikationskomponent inte alls behöver instansieras om den inte kommer till användning under en request från användare. Därav följer att totalprestanda inte behöver ta skada av att en applikation konfigureras med många komponenter. Vissa applikationskomponenter (t.ex. CLogRouter) kan behöva instansieras vare sig de används eller inte. För att åstadkomma detta, räkna upp deras ID:n i applikationens preload-property.

4. Applikationens kärnkomponenter

Yii definierar en kärna av applikationskomponenter som tillhandahåller i webbapplikationer allmänt förekommande finesser. Exempelvis används komponenten request till att samla in information ur inkommande request från användare och leverera information såsom URL, cookies. Genom konfigurering av kärnkomponenternas propertyn kan de flesta av Yii:s standardbeteenden ändras.

Nedan listas kärnkomponenterna som fördeklareras av CWebApplication.

5. Livscykel för applikationsobjekt

Vid behandling av en inkommen request från användare genomgår en applikation följande livscykel:

 1. Förinitialisera applikationen med hjälp av CApplication::preinit();

 2. Sätt upp autoladdaren för klasser och felhantering;

 3. Registrera applikationens kärnkomponenter;

 4. Ladda applikationens konfiguration;

 5. Initialisera applikationen med CApplication::init()

  • Registrera applikationens behaviors;
  • Ladda statiska (static) applikationskomponenter;
 6. Signalera en händelse onBeginRequest;

 7. Bearbeta användarens request:

  • Samla in information ur inkommen request från användare;
  • Skapa kontroller;
  • Exekvera kontroller;
 8. Signalera en händelse onEndRequest;

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !