0 follower

Sidcachning

Sidcachning refererar till cachning av innehållet för en hel sida. Sidcachning kan inträffa på olika ställen. Till exempel kan klienten/webbläsaren, genom val av en lämplig page header, fås att cachelagra sidan som presenteras, under en begränsasd tid. Själva webbapplikationen kan också cachelagra sidinnehållet. I detta delavsnitt, fokuserar vi på det senare tillvägagångssättet.

Sidcachning kan betraktas som ett specialfall av fragmentcachning. Eftersom innehållet i en sida ofta genereras genom applicering av en layout på en vy, kommer det inte att fungera med endast anrop till beginCache() och endCache() i layoutfilen. Detta beror på att layouten appliceras inuti CController::render()-metoden EFTER utvärderingen av innehållsvyn.

För cachning av en hel sida skall åtgärden som genererar sidinnehållet hoppas över. COutputCache kan användas som ett filter för att åstadkomma detta. Följande kod visar hur cachefiltret kan konfigureras:

public function filters()
{
  return array(
    array(
      'COutputCache',
      'duration'=>100,
      'varyByParam'=>array('id'),
    ),
  );
}

Ovanstående filterkonfiguration skulle applicera filtret på alla åtgärder i kontrollern. Detta kan begränsas till en eller ett fåtal åtgärder genom användning av plus-operatorn. Fler detaljer finns i filter.

Tips: Klassen COutputCache kan användas som ett filter eftersom den är en utvidgning av CFilterWidget, vilket innebär att den är både en widget och ett filter. Faktum är att sättet en widget arbetar på är mycket likt ett filter: en widget (filter) börjar innan något omslutet innehåll (åtgärd) utvärderas, och denna widget (filter) slutar efter utvärdering av omslutet innehåll (åtgärd).

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !