0 follower

Använda Utvidgning

Användning av en utvidgning involverar vanligtvis följande tre steg:

 1. Ladda ned utvidgningen från Yii:s förråd av utvidgningar.

 2. Packa upp utvidgningen i underkatalogen extensions/xyz till applikationens rotkatalog, där xyz står för utvidgningens namn.

 3. Importera, konfigurera och använd utvidgningen.

Varje utvidgning har ett namn som unikt identifierar den bland alla utvidgningar. Givet en utvidgning med namnet xyz, kan alltid aliassökvägen ext.xyz användas för att lokalisera dess rotkatalog, vilken innehåller alla filer som tillhör xyz.

Olika utvidgningar har varierande krav kring import av konfiguration samt användning. I det följande sammanfattas vanliga användningsfall för utvidgningar, enligt respektive kategorier, beskrivna i översikt.

1. Zii-utvidgningar

Innan vi börjar beskriva användning av tredjepartstillägg vill vi introducera utvidgningsbiblioteket Zii, vilket består av en uppsättning tillägg framtagna av Yii:s team av utvecklare och kommer att följa med i varje release.

För att använda Zii-tillägg måste man referera till motsvarande klass med hjälp av ett sökvägsalias på formen zii.path.to.ClassName. Rotalias zii är fördefinierat av Yii. Det refererar till Zii-biblioteks rotkatalog. Till exempel, i fråga om CGridView skulle vi använda följande kod i ett vyskript för att referera till tillägget:

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
  'dataProvider'=>$dataProvider,
));

2. Applikationskomponent

För att använda en applikationskomponent, behöver först ett nytt värde läggas till i applikationskonfigurationen, närmare bestämt i dess components-property, enligt följande:

return array(
  // 'preload'=>array('xyz',...),
  'components'=>array(
    'xyz'=>array(
      'class'=>'ext.xyz.XyzClass',
      'property1'=>'value1',
      'property2'=>'value2',
    ),
    // other component configurations
  ),
);

Därefter kan komponenten kommas åt från valfri plats i koden med hjälp av Yii::app()->xyz. Komponenten kommer att skapas enligt tillvägagångssättet lazy (vilket innebär att den skapas när den refereras till för första gången), såvida den inte listas i propertyn preload.

3. Behavior

Behavior kan användas i alla slags komponenter. Dess användning omfattas av två steg. I det första steget kopplas en behavior till en målkomponent. I det andra steget anropas en behaviormetod via målkomponenten. Till exempel:

// $name uniquely identifies the behavior in the component
$component->attachBehavior($name,$behavior);
// test() is a method of $behavior
$component->test();

Mer vanligt är att koppla en behavior till en komponent genom konfiguration, istället för anrop till metoden attachBehavior. Till exempel, för att koppla en behavior till en applikationskomponent kan följande applikationskonfiguration användas:

return array(
  'components'=>array(
    'db'=>array(
      'class'=>'CDbConnection',
      'behaviors'=>array(
        'xyz'=>array(
          'class'=>'ext.xyz.XyzBehavior',
          'property1'=>'value1',
          'property2'=>'value2',
        ),
      ),
    ),
    //....
  ),
);

Ovanstående kod kopplar behavior:n xyz till applikationskomponenten db. Detta låter sig göras eftersom CApplicationComponent definierar propertyn behaviors. Genom att sätta denna property till en lista med behaviorkonfigurationer kommer komponenten, när den initialiseras, att koppla alla motsvarande behavior.

För klasserna CController, CFormModel och CActiveRecord, vilka vanligtvis behöver utökas, sker koppling av behavior genom att deras respektive metod behaviors() åsidosätts och omdefinieras. I samband med initialiseringen kommer klasserna att automatiskt bindas till varje behavior som deklarerats i nämnda metod. Till exempel,

public function behaviors()
{
  return array(
    'xyz'=>array(
      'class'=>'ext.xyz.XyzBehavior',
      'property1'=>'value1',
      'property2'=>'value2',
    ),
  );
}

4. Widget

Widgetar används huvudsakligen i vyer. Givet en widgetklass XyzClass tillhörande utvidgningen xyz, kan denna användas i en vy på följande sätt,

// widget that does not need body content
<?php $this->widget('ext.xyz.XyzClass', array(
  'property1'=>'value1',
  'property2'=>'value2')); ?>
 
// widget that can contain body content
<?php $this->beginWidget('ext.xyz.XyzClass', array(
  'property1'=>'value1',
  'property2'=>'value2')); ?>
 
...body content of the widget...
 
<?php $this->endWidget(); ?>

5. Åtgärd

Åtgärder används av en kontroller till att agera till följd av en specifik request från användare. Givet en åtgärdsklass XyzClass tillhörande utvidgningen xyz, kan denna användas genom åsidosättande av kontrollerklassens metod CController::actions:

class TestController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'xyz'=>array(
        'class'=>'ext.xyz.XyzClass',
        'property1'=>'value1',
        'property2'=>'value2',
      ),
      // other actions
    );
  }
}

Därefter blir åtgärden tillgänglig via route test/xyz.

6. Filter

Filter används även de av en kontroller. De för- och efterbearbetar en request från användare i samband med att den hanteras av en åtgärd. Givet en filterklass XyzClass tillhörande utvidgningen xyz, kan denna användas genom åsidosättande av kontrollerklassens metod CController::filters:

class TestController extends CController
{
  public function filters()
  {
    return array(
      array(
        'ext.xyz.XyzClass',
        'property1'=>'value1',
        'property2'=>'value2',
      ),
      // other filters
    );
  }
}

I ovanstående kan plus- och minusoperatorer i det första arrayelementet användas för att applicera filtret på endast en delmängd av åtgärder. För fler detaljer, se dokumentationen för CController.

7. Kontroller

En kontroller tillhandahåller en uppsättning åtgärder som kan begäras av användare. För att använda en kontrollerutvidgning, behöver propertyn CWebApplication::controllerMap konfigureras i applikationskonfigurationen:

return array(
  'controllerMap'=>array(
    'xyz'=>array(
      'class'=>'ext.xyz.XyzClass',
      'property1'=>'value1',
      'property2'=>'value2',
    ),
    // other controllers
  ),
);

Därefter kan en åtgärd a i kontrollern kommas åt via en route xyz/a.

8. Validator

En validator används huvudsakligen i en modell-klass (en som ärver från och utvidgar antingen CFormModel eller CActiveRecord). Givet en validatorklass XyzClass tillhörande utvidgningen xyz, kan denna användas genom åsidosättande av modellklassens metod CModel::rules:

class MyModel extends CActiveRecord // or CFormModel
{
  public function rules()
  {
    return array(
      array(
        'attr1, attr2',
        'ext.xyz.XyzClass',
        'property1'=>'value1',
        'property2'=>'value2',
      ),
      // other validation rules
    );
  }
}

9. Konsolkommando

En konsolkommando-utvidgning berikar vanligtvis verktyget yiic med ytterligare ett kommando. Givet ett konsolkommando XyzClass tillhörande utvidgningen xyz, kan detta användas genom att konfigurera konfigurationen för en konsolapplikation:

return array(
  'commandMap'=>array(
    'xyz'=>array(
      'class'=>'ext.xyz.XyzClass',
      'property1'=>'value1',
      'property2'=>'value2',
    ),
    // other commands
  ),
);

Därefter är verktyget yiic försett med ytterligare ett kommando xyz.

Märk: En konsolapplikation använder vanligen en konfigurationsfil som skiljer sig från den som används för en webbapplikation. Om en applikation skapas med hjälp av kommandot yiic webapp, blir konfigurationsfilen för konsolapplikationen protected/yiic protected/config/console.php, medan konfigurationsfilen för webbapplikationen blir protected/config/main.php.

10. Modul

Se avsnittet om moduler för information om hur man använder en modul.

11. Generell komponent

För att använda en generell komponent, behöver först dess klassfil inkluderas genom:

Yii::import('ext.xyz.XyzClass');

Sedan kan en instans av klassen skapas, dess propertyn konfigureras och dess metoder anropas. Man kan även ärva och utvidga komponentens klass.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !