0 follower

Felhantering

Yii tillhandahåller ett komplett felhanteringsramverk baserat på exception-mekanismen i PHP 5. När en applikation skapas för att hantera en inkommen request från användare, registrerar den sin metod handleError för hantering av PHP:s varningar och påpekanden; och den registrerar sin metod handleException för hantering av icke-uppfångade PHP-exception. Därför, om en varning eller ett påpekande från PHP eller en icke- uppfångad exception uppstår när applikationen körs, kommer en av felhanterarna att ta över kontrollen och starta den nödvändiga felhanteringsproceduren.

Tips: Registreringen av felhanterare sker i applikationens konstruktor genom anrop till PHP-funktionerna set_exception_handler och set_error_handler. Om det inte skulle vara önskvärt att Yii hanterar fel och exception, kan konstanterna YII_ENABLE_ERROR_HANDLER respektive YII_ENABLE_EXCEPTION_HANDLER sättas till false i startskriptet.

Som standard, signalerar handleError (eller handleException) en onError-händelse (eller onException-händelse). Om fel (eller exception respektive) inte fångas upp av någon händelsehanterare, kommer applikationskomponenten errorHandler att konsulteras.

1. Signalera exception

Att signalera en exception i Yii avviker inte från att signalera en normal PHP-exception. Man använder följande syntax för att signalera en exception när så erfordras:

throw new ExceptionClass('ExceptionMessage');

Yii definierar tre exception-klasser: CException, CDbException och CHttpException. CException är en generell exception-klass. CDbException representerar en exception som orsakas av databasrelaterade operationer. CHttpException representerar en exception som skall presenteras för slutanvändare. Den bär också med sig en statusCode-property representerande en HTTP-statuskod. En exceptions klasstyp avgör hur den skall presenteras, vilket förklaras nedan.

Tips: Att signalera en CHttpException är ett enkelt sätt att rapportera handhavandefel av användare. Till exempel, om användaren levererar ett ogiltigt post-ID i URL:en, kan vi helt enkelt göra följande för att presentera ett 404-felmedelande (sidan hittades inte):

// if post ID is invalid 
throw new CHttpException(404,'The specified post cannot be found.');

2. Presentera felmeddelanden

När ett fel skickas vidare till applikationskomponenten CErrorHandler, väljer denna en passande vy för presentation av felmeddelandet. Om det är meningen att felmeddelandet skall visas för slutanvändare, som en CHttpException, kommer vyn errorXXX att användas, där XXX står för HTTP-statuskoden (t.ex. 400, 404, 500). Om felet är ett internt sådant och bara skall presenteras för utvecklare, kommer vyn exception att användas. I det senare fallet presenteras en komplett anropsstack såväl som information om raden där felet uppstod.

Info: När applikationen körs i produktionsläge, kommer alla fel, inklusive de interna att presenteras med hjälp av vyn errorXXX. Detta beror på att anropsstacken vid ett fel kan innehålla känslig information. I detta fall, kan utvecklare ta hjälp av felloggar för att avgöra vad som är den verkliga anledningen till problemet.

CErrorHandler söker efter en vyfil till motsvarande vy i följande ordning:

 1. WebRoot/themes/ThemeName/views/system: detta är katalogen för system-vyer under det för närvarande aktiva temat.

 2. WebRoot/protected/views/system: detta är standardkatalogen för system-vyer i en applikation.

 3. yii/framework/views: detta är standardkatalogen för systemvyer som Yii-ramverket tillhandahåller.

Vi kan därför. om vi vill använda anpassade felmeddelanden, helt enkelt skapa vyfiler med felmeddelanden i applikationens alternativt temats katalog med systemvyer. Varje vyfil är ett vanligt PHP-skript, huvudsakligen innehållande HTML-kod. För fler detaljer, studera standardvyfilerna under ramverkets view- katalog.

3. Felhantering med hjälp av en Åtgärd

Yii tillåter att man använder en kontrolleråtgärd för att hantera uppgiften felpresentation. För att åstadkomma detta skall felhanteringskomponenten i applikationskonfigurationen konfigureras på följande sätt:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    'errorHandler'=>array(
      'errorAction'=>'site/error',
    ),
  ),
);

Ovan konfigureras propertyn CErrorHandler::errorAction att vara vägen site/error som refererar till åtgärden error i SiteController. En annan väg kan användas allt efter behov.

Åtgärden error kan skrivas i stil med följande:

public function actionError()
{
  if($error=Yii::app()->errorHandler->error)
    $this->render('error', $error);
}

I åtgärden hämtas först detaljerad information om felet från CErrorHandler::error. Förutsatt att något returnerades renderas error-vyn tillsammans med den hämtade informationen. Informationen som returneras från CErrorHandler::error utgörs av en array med följande fält:

 • code: HTTP statuskod (t.ex. 403, 500);
 • type: Typ av fel (t.ex. CHttpException, PHP-fel);
 • message: felmeddelande;
 • file: namn på PHP-skriptet där felet uppträdde;
 • line: radnummer där felet uppträdde;
 • trace: anropsstacken;
 • source: källkodskontext där felet uppträdde.

Tips: Anledningen till att vi testar om något returneras från CErrorHandler::error är att åtgärden error skulle kunna anropas direkt av en användare, i vilket fall det inte finns någon felinformation. Eftersom vyn erhåller arrayen $error, kommer den senare att automatiskt expanderas till individuella variabler. Därmed kan vi i vyn direkt använda variablerna ex. $code, $type.

4. Meddelandeloggning

Ett meddelande med nivån error kommer alltid att loggas när ett fel uppstår. Om felet orsakas av en PHP-varning eller d:o påpekande, kommer meddelandet att loggas med katergorin php; om felet orsakas av en icke-uppfångad exception, kommer kategorin att vara exception.ExceptionClassName (för CHttpException kommer dess statusCode också att läggas till dess kategori). Man kan därför dra fördel av finessen loggning till att monitorera fel som inträffat när applikationen kördes.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !