0 follower

Skapa utvidgning

Då en utvidgning är tänkt att användas av tredjepartsutvecklare, krävs lite extra ansträngning när den skapas. Följande är några generella riktlinjer:

 • En utvidgning skall vara komplett och oberoende. Det innebär att dess externa beroenden måste vara minimala. Det skulle vara en pina för dess användare om en utvidgning skulle kräva installation av ytterligare programpaket, klasser eller resursfiler.

 • Filer som tillhör en utvidgning bör organiseras under en katalog med samma namn som utvidgningen.

 • Klasser i en utvidgning bör ges ett (alfabetiskt) namnprefix för undvikande av namnkonflikt med klasser i andra utvidgningar.

 • En utvidgning bör åtföljas av detaljerad installations- och API-dokumentation. Detta håller nere den tid och möda som krävs av andra utvecklare när de använder sig av utvidgningen.

 • En utvidgning bör använda sig av en relevant licensmodell. Om utvidgningen är tänkt att kunna användas i projekt med öppen källkod såväl som sådana med proprietär kod, bör licenser som BSD, MIT etc. men inte GPL, övervägas, då den senare kräver att även resulterande arbeten där den ingår måste göras tillgänglig som öppen källkod.

I det följande beskrivs hur en ny utvidgning skapas, enligt respektive kategorier, beskrivna i översikt. Dessa beskrivningar är även applicerbara på komponenter som skapas huvudsakligen för användning i egna projekt.

1. Applikationskomponent

En applikationskomponent skall implementera gränssnittet IApplicationComponent eller ärva från och utvidga CApplicationComponent. Den viktigaste metoden att implementera är IApplicationComponent::init i vilken komponenten utför sina initialiseringar. Denna metod anropas när komponenten skapats och initiala propertyvärden (specificerade i applikationskonfiguration) har applicerats.

Som standard skapas och initialiseras en applikationskomponent endast när den anropas för första gången i samband med hantering av användarens request. Om en applikationskomponent behöver skapas direkt efter instansiering av applikationen, bör den ställa kravet på användaren att dess ID listas i propertyn CApplication::preload.

2. Behavior

För att skapa en behavior, måste man implementera ett IBehavior interface. För bekvämlighets skull innehåller Yii en basklass CBehavior som redan implementerar detta interface och dessutom tillhandahåller fler passande metoder. Ärvda klasser behöver i huvudsak implementera de extra metoder som de avser att göra tillgängliga för komponenterna de skall kopplas till.

Vid utveckling av behavior för CModel och CActiveRecord kan man även utöka CModelBehavior respektive CActiveRecordBehavior. Dessa basklasser erbjuder ytterligare finesser speciellt ämnade för CModel och CActiveRecord. Till exempel, klassen CActiveRecordBehavior implementerar en uppsättning metoder som svarar på händelser som ett ActiveRecord-objekt signalerar under sin livscykel. En ärvd klass kan därmed åsidosätta dessa metoder och tillföra anpassad kod som kommer att utgöra en del av AR-objektets livscykel.

Följande kod visar ett exempel på en ActiveRecord behavior. När denna behavior har kopplats till ett AR-objekt och AR-objektet sparas genom anrop till save(), förser den automatiskt create_time- och update_time-attributen med en aktuell tidstämpel.

class TimestampBehavior extends CActiveRecordBehavior
{
  public function beforeSave($event)
  {
    if($this->owner->isNewRecord)
      $this->owner->create_time=time();
    else
      $this->owner->update_time=time();
  }
}

3. Widget

En widget skall ärva och utvidga CWidget eller nedärvd klass.

Det enklaste sättet att skapa en ny widget är genom arv och utvidgning av en existerande widget med åsidosättande av dess metoder eller ändring av dess standardpropertyvärden. Till exempel, om en mer estetiskt tilltalande CSS-style önskas för CTabView, kan dess CTabView::cssFile-property konfigureras när denna widget används. Det går även att ärva från och utvidga CTabView enligt följande så att propertyn inte behöver konfigureras.

class MyTabView extends CTabView
{
  public function init()
  {
    if($this->cssFile===null)
    {
      $file=dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'tabview.css';
      $this->cssFile=Yii::app()->getAssetManager()->publish($file);
    }
    parent::init();
  }
}

I ovanstående, ärvs och utvidgas metoden CWidget::init så att den tilldelar CTabView::cssFile URL:en till vår nya standard CSS-style, förutsatt att propertyn inte getts ett värde. Den nya filen som innehåller CSS-style placeras under samma katalog som innehåller klassfilen för MyTabView, så att de kan paketeras som en utvidgning. Då filen med CSS-style inte är tillgänglig för webbanvändare behöver den publiceras som en asset.

För att skapa en ny widget från grunden, behöver i huvudsak två metoder implementeras: CWidget::init och CWidget::run. Den första metoden anropas när $this->beginWidget används för att sätta in en widget i en vy, den andra metoden anropas som en följd av anrop till $this->endWidget. Om det presentationsinnehåll som genereras mellan anropen till dessa två metoder behöver fångas upp, kan buffring av utmatning startas i CWidget::init och resultatet hämtas tillbaka i CWidget::run för fortsatt bearbetning.

En widget involverar ofta CSS, JavaScript eller andra resursfiler i sidan som använder nämnda widget. Dessa filer kallas assets eftersom de förblir placerade tillsammans med widgetens klassfil och vanligtvis inte är tillgängliga för webbanvändare. För att dessa filer skall bli tillgängliga från webben behöver de publiceras med hjälp av CWebApplication::assetManager, så som framgår av ovanstående kodsnutt. Vidare, om en CSS- eller JavaScriptfil behöver inkluderas i den aktuella sidan, behöver den registreras med hjälp av CClientScript:

class MyWidget extends CWidget
{
  protected function registerClientScript()
  {
    // ...publish CSS or JavaScript file here...
    $cs=Yii::app()->clientScript;
    $cs->registerCssFile($cssFile);
    $cs->registerScriptFile($jsFile);
  }
}

En widget kan även ha sina egna vyfiler. Om så är fallet, skapa en katalog views under katalogen som innehåller widgetens klassfil och placera alla vyfiler där. För att rendera en widgetvy, använd $this->render('ViewName'), snarlikt hur det görs i en kontroller.

4. Åtgärd

En åtgärd skall ärva från och utvidga CAction eller nedärvd klass. Huvudsaklig metod att implementera för en åtgärd är IAction::run.

5. Filter

Ett filter skall ärva från och utvidga CFilter eller nedärvd klass. Huvudsakliga metoder som behöver implementeras för ett filter är CFilter::preFilter och CFilter::postFilter. Den förra anropas innan åtgärden körs, den senare efter.

class MyFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied before the action is executed
    return true; // false if the action should not be executed
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied after the action is executed
  }
}

Parametern $filterChain är av typen CFilterChain vilken innehåller information om den åtgärd som är föremål för pågående filtrering.

6. Kontroller

En kontroller distribuerad i form av en utvidgning skall ärva från och utvidga CExtController istället för CController. Det huvudsakliga skälet är att CController antar att kontrollerns vyfiler är placerade under application.views.ControllerID, medan CExtController antar att vyfilerna är placerade i katalogen views, en underkatalog till katalogen innehållande kontrollerns klassfil. På det sättet blir det lättare att vidaredistribuera kontrollern eftersom dess vyfiler förblir placerade i anslutning till kontrollerns klassfil.

7. Validator

En validator skall ärva från och utvidga CValidator och implementera dess metod CValidator::validateAttribute.

class MyValidator extends CValidator
{
  protected function validateAttribute($model,$attribute)
  {
    $value=$model->$attribute;
    if($value has error)
      $model->addError($attribute,$errorMessage);
  }
}

8. Konsolkommando

Ett konsolkommando skall ärva från och utvidga CConsoleCommand och implementera dess metod CConsoleCommand::run. Som frivillig komplettering kan CConsoleCommand::getHelp åsidosättas för att tillhandahålla användbar hjälpinformation om kommandot.

class MyCommand extends CConsoleCommand
{
  public function run($args)
  {
    // $args gives an array of the command-line arguments for this command
  }
 
  public function getHelp()
  {
    return 'Usage: how to use this command';
  }
}

9. Modul

Se avsnittet om moduler för information om hur man skapar en modul.

En generell riktlinje för utveckling av en modul är att den skall vara komplett i sig, samt oberoende. Resursfiler (så som CSS, JavaScript, bilder) som modulen använder sig av, skall distribueras tillsammans med modulen. Modulen skall även publicera dessa så att de blir åtkomliga för webbanvändare.

10. Generell komponent

Utveckling av en generell utvidgningskomponent är som att skriva en klass. Återigen, komponenten skall även vara komplett och oberoende så att den med lätthet kan användas av andra utvecklare.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !