0 follower

Testning

Testning är en nödvändig process vid mjukvaruutveckling. Vare sig vi är medvetna om det eller inte, genomför vi testning hela tiden medan vi utvecklar en webbapplikation. Till exempel när vi skriver en klass i PHP, kan det hända att vi använder några echo- eller die-satser för att visa att vi implementerar en metod korrekt; när vi implementerar en webbsida innehållande ett komplext HTML-formulär, kan vi prova att mata in testdata för att garantera att sidan interagerar med oss som tänkt. Mer avancerade utvecklare kanske skriver kod för att automatisera denna testningsprocess så att vi varje gång vi behöver testa något, endast behöver hämta fram koden och låta datorn göra testningen åt oss. Detta är känt som automatiserad testning, vilket är huvudämnet för detta kapitel.

Testningsstödet som erbjuds av Yii omfattar enhetstestning och funktionell testning.

Ett enhetstest verifierar att en enskild kodenhet fungerar som tänkt. Inom objektorienterad programmering är den grundläggande kodenheten en klass. Ett enhetstest behöver därför huvudsakligen verifiera att var och en av metoderna i klassens gränssnitt (interface) fungerar korrekt. Dvs, med givna inparametrar, verifierar testet att metoden returnerar förväntat resultat. Enhetstester utvecklas vanligen av samma personer som skriver de klasser som testas.

Ett funktionellt test verifierar att en finess (t.ex. hantering av postningar i ett bloggsystem) fungerar som väntat. I jämförelse med ett enhetstest hör ett funktionellt test till en högre nivå eftersom en finess som testas ofta omfattar flera klasser. Funktionella tester är vanligen utvecklade av personer som är mycket väl insatta i systemkraven (de kan vara antingen utvecklare eller kvalitetssäkringsingenjörer).

1. Testdriven utveckling

Nedan visas utvecklingscykeln inom så kallad testdriven utveckling (TDD):

 1. Skapa ett nytt test som täcker en finess som skall implementeras. Testet förväntas gå fel vid dess första körning eftersom finessen ännu inte implementerats.
 2. Kör alla test och kontrollera att det nytillkomna testet går fel.
 3. Skriv kod som skall få det nya testet att passera felfritt.
 4. Kör alla test och kontrollera att alla passerar.
 5. Refaktorisera den nyskrivna koden och kontrollera att testerna fortfarande passerar.

Upprepa steg 1 till 5 för att driva implementeringen av funktionalitet framåt.

2. Sätta upp testomgivning

Stödet för testning som Yii erbjuder kräver PHPUnit 3.5+ samt Selenium Remote Control 1.0+. Se deras respektive dokumentation angående installation av PHPUnit och Selenium Remote Control.

När vi använder konsolkommandot yiic webapp till att skapa en ny Yii- applikation, kommer det att generera följande filer och kataloger åt oss med ändamålet att skriva och köra nya test:

testdrive/
  protected/        containing protected application files
   tests/         containing tests for the application
     fixtures/      containing database fixtures
     functional/     containing functional tests
     unit/        containing unit tests
     report/       containing coverage reports
     bootstrap.php    the script executed at the very beginning
     phpunit.xml     the PHPUnit configuration file
     WebTestCase.php   the base class for Web-based functional tests

Som framgår ovan, kommer våra test att huvudsakligen placeras i tre kataloger: fixtures, functional och unitoch katalogen report kommer att användas för lagring av genererade kodtäckningsrapporter.

För att köra test (enhetstest eller funktionella test), kan vi köra följande kommandon i ett konsolfönster:

% cd testdrive/protected/tests
% phpunit functional/PostTest.php  // kör ett enstaka test
% phpunit --verbose functional    // kör alla test under 'functional'
% phpunit --coverage-html ./report unit

I ovanstående exempel kör det sista kommandot alla tester under katalogen unit och skapar en kodtäckningsrapport i katalogen report. Märk att xdebug-tillägget måste vara installerat och aktiverat för att kodtäckningsrapport skall kunna genereras.

3. Bootstrap-skript för test

Låt oss titta på vad som kan finnas i filen bootstrap.php. Denna fil är speciell eftersom den motsvarar startskriptet och utgör startpunkt vid exekvering av en uppsättning tester.

$yiit='path/to/yii/framework/yiit.php';
$config=dirname(__FILE__).'/../config/test.php';
require_once($yiit);
require_once(dirname(__FILE__).'/WebTestCase.php');
Yii::createWebApplication($config);

Ovan inkluderas först filen yiit.php från Yii-ramverket, genom vilken några globala konstanter initialiseras samt erforderliga basklasser för test inkluderas. Därefter skapas en instans av webbapplikation med hjälp av konfigurationsfilen test.php. Om vi tittar närmare på test.php, kommer vi att finna att den ärver från konfigurationen i main.php och lägger till applikationskomponenten fixture som är av klassen CDbFixtureManager. I nästa avsnitt kommer fixturer att beskrivas detaljerat.

return CMap::mergeArray(
  require(dirname(__FILE__).'/main.php'),
  array(
    'components'=>array(
      'fixture'=>array(
        'class'=>'system.test.CDbFixtureManager',
      ),
      /* uncomment the following to provide test database connection
      'db'=>array(
        'connectionString'=>'DSN for test database',
      ),
      */
    ),
  )
);

När vi kör tester som involverar en databas bör vi använda en testdatabas så att exekvering av tester inte påverkar normala utvecklings- eller produktionsaktiviteter. För att åstadkomma detta behöver vi bara ta bort kommentaren kring db-konfigurationen ovan och fylla i propertyn connectionString med DSN:et (namnet på datakällan) för testdatabasen.

Med ett sådant här bootstrap-skript förfogar vi vid körning av enhetstester över en applikationsinstans som är nästan likadan som den som servar request från webbanvändare. Den huvudsakliga skillnaden är att den innehåller fixturhanteraren samt använder testdatabasen.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !