0 follower

Kodgenerering med kommandoradsverktyg (under utfasning)

Märk: Kodgeneratorerna i yiic shell fasas ut från och med version 1.1.2. Istället rekommenderas de mer kapabla och utbyggbara webbaserade kodgeneratorer som finns tillgängliga i Gii.

Öppna ett kommandoradsfönster och kör nedanstående kommandon,

% cd WebRoot/testdrive
% protected/yiic shell
Yii Interactive Tool v1.1
Please type 'help' for help. Type 'exit' to quit.
>> model User tbl_user
  generate models/User.php
  generate fixtures/tbl_user.php
  generate unit/UserTest.php

The following model classes are successfully generated:
  User

If you have a 'db' database connection, you can test these models now with:
  $model=User::model()->find();
  print_r($model);

>> crud User
  generate UserController.php
  generate UserTest.php
  mkdir D:/testdrive/protected/views/user
  generate create.php
  generate update.php
  generate index.php
  generate view.php
  generate admin.php
  generate _form.php
  generate _view.php

Crud 'user' has been successfully created. You may access it via:
http://hostname/path/to/index.php?r=user

Ovan används shell-kommandot i yiic till att interagera med mallapplikationen. Vid kommandoprompten kör vi två underkommandon: model User tbl_user och crud User. Den förra skapar en modellklass User för tabellen tbl_user, medan den senare
analyserar User-modellen och genererar koden som implementerar motsvarande CRUD-operationer.

Märk: Det kan hända att felmeddelanden i stil med "...could not find driver" uppstår, även om systemkravskontrollen visar att PDO och motsvarande databasdrivrutin redan är aktiva. Om detta inträffar kan man försöka med att köra yiic-verktyget på följande sätt,

% php -c path/to/php.ini protected/yiic.php shell

där path/to/php.ini representerar den rätta ini-filen för PHP.

Resultatet kan nu beskådas genom inmatning av URL:en:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user

Detta kommer att presentera en lista med poster från tabellen tbl_user.

Klicka på knappen Create User på sidan. Inloggningssidan kommer att visas (såvida vi inte loggat in tidigare). Efter inloggningen presenteras ett inmatningsformulär där en ny user-post kan läggas till. Fyll i formuläret och klicka på knappen Create. Om det förekommer något inmatningsfel kommer en trevlig felmeddelanderuta visas, vilken förhindrar att felaktig inmatning sparas. Tillbaka i listsidan skall den nyligen tillagda user-posten dyka upp i listan.

Upprepa ovanstående för att lägga till fler användare. Lägg märke till att listsidan automatiskt kommer att paginera user-posterna om de är för många för att visas på en sida.

Genom inloggning som administratör med admin/admin, kan user:s administrationssida visas via följande URL:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user/admin

Detta presenterar user-posterna i ett trevligt tabulärt format. Sorteringskolumn kan väljas genom klick på respektive kolumnrubrik. Genom klick på knapparna i varje rad kan vi visa i formulär, uppdatera eller ta bort den motsvarande raden med data. Vi kan översiktligt se olika sidor samt filtrera och söka efter data av intresse.

Allt detta uppnåddes utan att skriva en enda rad kod!

User-administreringssida

User-administreringssida

Skapa ny user-sida

Skapa ny user-sida

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !