0 follower

Konsolapplikationer

Konsolapplikationer används huvudsakligen till att utföra offline-arbete åt uppkopplade (online) webbapplikationer, så som kodgenerering, kompilering av sökindex, skicka mail, etc. Yii erbjuder ett ramverk för framställning av konsolapplikationer på ett objektorienterat och systematiskt sätt. Det ger konsolapplikationer möjlighet att använda sig av resurser (t.ex. DB-anslutningar) som används av en uppkopplad webbapplikation.

1. Översikt

Yii representerar varje konsoluppgift i termer av ett kommando. Ett konsolkommando skrivs i form av en klass som ärver från och utvidgar CConsoleCommand.

När vi använder verktyget yiic webapp till att initialt skapa skelettet till en Yii-applikation, kan vi finna två filer i katalogen protected:

 • yiic: det exekverbara skriptet som används för Linux/Unix;
 • yiic.bat: den exekverbara batchfilen som används för Windows.

I ett kommandoradsfönster kan vi mata in följande kommandon:

cd protected
yiic help

Detta kommer att presentera en lista med tillgängliga konsolkommandon. Som standard, omfattar de tillgängliga kommandona de som Yii-ramverket tillhandahåller (benämnda system commands) samt de som utvecklats av användare för enskilda applikationer (benämnda user commands).

För att se hur ett kommando används kan vi exekvera

yiic help <command-name>

Och för att köra ett kommando kan följande kommandoformat användas:

yiic <command-name> [parameters...]

2. Skapa kommandon

Konsolkommandon lagras som klassfiler under katalogen som specificeras av CConsoleApplication::commandPath. Som standard innebär detta katalogen protected/commands.

En konsolkommandoklass måste ärva från och utvidga CConsoleCommand. Klassnamnet måste ha formatet XyzCommand, där Xyz refererar till kommandots namn, med första bokstaven som versal. Till exempel, ett sitemap-kommando måste använda klassnamnet SitemapCommand. Namn på konsolkommandon är skiftlägesberoende.

Tips: Genom konfigurering av CConsoleApplication::commandMap kan man även ha kommandoklasser med andra namngivningskonventioner och placerade i andra kataloger.

När ett nytt kommando skapas behöver man ofta åsidosätta metoden CConsoleCommand::run() alternativt utveckla en eller flera kommandoåtgärder (actions) (förklaras i nästa avsnitt).

Nör ett konsolkommando exekveras, kommer metoden CConsoleCommand::run() att anropas av konsolapplikationen. Eventuella parametrar till konsolkommandot vidarebefordras även de till metoden, som har följande signatur:

public function run($args) { ... }

där $args refererar till de extra parametrarna givna från kommandoraden.

Inuti ett konsolkommando kan vi använda Yii::app() för tillgång till konsolapplikationens instans och därigenom även få tillgång till resurser så som databasanslutningar (t.ex. Yii::app()->db). Som framgått är användningen mycket snarlik det vi kan göra i en webbapplikation.

Info: Med start från version 1.1.1, är det även möjligt att skapa globala kommandon som delas av alla Yii-applikationer på samma maskin. För att åstadkomma detta, definiera en miljödatavariabel benämnd YII_CONSOLE_COMMANDS som pekar ut en befintlig filkatalog. Därefter kan våra globala kommandons klassfiler lagras i denna katalog.

3. Konsolkommandoåtgärd

Märk: Finessen konsolkommandoåtgärd har varit tillgänglig sedan version 1.1.5.

Ett konsolkommando behöver ofta hantera olika kommandoradsparametrar, vissa obligatoriska, andra frivilliga. Ett konsolkommando kan också behöva tillhandahålla ett flertal underkommandon för hantering olika underordnade uppgifter. Sådant arbete kan förenklas genom användning av konsolkommandoåtgärder.

En konsolkommandoåtgärd (action) är en metod i en konsolkommandoklass. Metodens namn måste ha formatet actionXyz, där Xyz refererar till åtgärdsnamnet med första bokstaven som versal. Till exempel metoden actionIndex definierar en åtgärd med namnet index.

För att exekvera en specifik åtgärd används följande konsolkommandoformat:

yiic <command-name> <action-name> --option1=value --option2=value2 ...

De tillkommande alternativ-värdeparen kommer lämnas med som namngivna parametrar till åtgärdsmetoden. Värdet för ett alternativ xyz propageras som $xyz-parametern i åtgärdsmetoden. Till exempel, om vi definierar följande kommandoklass:

class SitemapCommand extends CConsoleCommand
{
  public function actionIndex($type, $limit=5) { ... }
  public function actionInit() { ... }
}

Följande konsolkommandon kommer alla att leda till metodanropet actionIndex('News', 5):

php entryScript.php sitemap index --type=News --limit=5

// $limit erhåller standardvärde
yiic sitemap index --type=News

// $limit erhåller standardvärde
// eftersom 'index' är standardåtgärd kan åtgärdsnamnet utelämnas
yiic sitemap --type=News

// alternativens ordning saknar betydelse
yiic sitemap index --limit=5 --type=News

Om ett alternativ ges utan värde (t.ex. --type i stället för --type=News),
förmodas att motsvarande åtgärdsparameter skall ges värdet boolean true.

Märk: Variationer i alternativens format så som --type News, -t News stöds inte.

En parameters värde kan vara av typen array om den deklareras med typledtråd:

public function actionIndex(array $types) { ... }

Faktiskt arrayinnehåll levereras genom att samma alternativ upprepas på kommandoraden:

yiic sitemap index --types=News --types=Article

Ovanstående kommando leder till metodanropet actionIndex(array('News', 'Article')).

Med start från version 1.1.6, stöder Yii även användning av anonyma åtgärdsparametrar och globala alternativ.

Anonyma parametrar refererar till de kommandoradsparametrar som inte har formen av alternativ. Till exempel, i ett kommando yiic sitemap index --limit=5 News, har vi en anonym parameter vars värde är News medan den namngivna parametern limit erhåller värdet 5.

För att kunna använda anonyma parametrar måste en kommmandoåtgärd deklarera en parameter med namnet $args. Till exempel,

public function actionIndex($limit=10, $args=array()) {...}

Vektorn $args kommer att innehålla alla tillgängliga värden av anonyma parametrar.

Globala alternativ (options) refererar till de kommandoradsalternativ som delas av alla åtgärder i ett kommando. Till exempel, kan vi önska att samtliga åtgärder i ett kommando som innehåller flera åtgärder får del av alternativet verbose. Även om vi skulle kunna deklarera parametern $verbose i varje åtgärdsmetod, är det bättre att deklarera den som en 'public' medlemsvariabel i kommandoklassen, vilket förvandlar verbose till ett globalt alternativ:

class SitemapCommand extends CConsoleCommand
{
  public $verbose=false;
  public function actionIndex($type) {...}
}

Ovanstående kod tillåter oss att exekvera ett kommando med ett verbose-alternativ:

yiic sitemap index --verbose=1 --type=News

4. Anpassa konsolapplikation

I en applikation som skapats med hjälp av verktyget yiic webapp tool, kommer konfigurationsfilen för konsolapplikation att vara protected/config/console.php. Precis som konfigurationsfilen för en webbapplikation, är denna fil ett PHP-skript vilken returnerar en vektor som utgör initialvärden för propertyn i en konsolapplikations instans. Resultatet är att varje publik propertymedlem i CConsoleApplication kan konfigureras i denna fil.

Eftersom konsolkommandon ofta skapas för att betjäna en webbaplikation, behöver de ha tillgång till resurser (så som DB-anslutningar) vilka används av den senare. Detta kan vi åstadkomma i konsolapplikationens konfigurationsfil på följande sätt:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    'db'=>array(
      ......
    ),
  ),
);

Som synes är konfigurationsformatet mycket likt det vi använder i en webbapplikations konfiguration. Detta beror på att både CConsoleApplication och CWebApplication delar samma basklass.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !