0 follower

Component

Yii-applikationer är uppbyggda av komponenter, objekt framtagna efter en specifikation. En komponent är en instans av CComponent eller en nedärvd klass. Användning av en komponent involverar huvudsakligen att sätta/läsa dess propertyn samt signalera/hantera dess event. Basklassen CComponent specificerar hur hur man definierar property och event.

1. Component Property

En komponents property är snarlik en publik medlemsvariabel i ett objekt. Vi kan läsa dess värde eller tilldela den ett värde. Till exempel,

$width=$component->textWidth;   // get the textWidth property
$component->enableCaching=true;  // set the enableCaching property

För att definiera en property kan vi helt enkelt definiera en publik medlemsvariabel i komponentklassen. Ett mer flexibelt sätt är att definiera getter- och setter-metoder i komponentklassen på följande sätt:

public function getTextWidth()
{
  return $this->_textWidth;
}
 
public function setTextWidth($value)
{
  $this->_textWidth=$value;
}

Ovanstående kodexempel definierar en skrivbar property textWidth (namnet är inte skiftlägeskänsligt). Vid läsning av propertyn kommer getTextWidth() att anropas och dess returvärde bildar propertyns värde. Likaledes, vid skrivning till propertyn kommer setTextWidth() att köras. Propertyn kan bara läsas om en settermetod inte definierats, försök att skriva leder till en exception. Användande av getter- och settermetoder för att definiera en property ger den extra fördelen att ytterligare logik (t.ex. för att genomföra validering, signalera event) kan exekveras i samband med läsning/skrivning av propertyn.

Märk: Det finns en liten skillnad mellan en property definierad genom getter- /settermetoder resp. som en medlemsvariabel i klassen. I det förra fallet är namnet skiftlägesokänsligt (case-insensitive), i det senare skiftlägeskänsligt.

2. Component Event

Komponenthändelser är speciella property som tar metoder (s.k. event handlers) som värde. Anslutning (tilldelning) av en metod till en event-property leder till att metoden automatiskt kommer att genomlöpas på de ställen där händelsen signaleras. Av denna anledning kan beteendet hos en komponent anpassas på sätt som inte var möjliga att förutse vid utvecklingen av komponenten.

En komponents händelse definieras genom att en metod definieras vars namn börjar med on. Precis som propertyn definierade med getter-/settermetoder är händelsers namn okänsliga för skiftläge (case-insensitive). Följande kodexempel definierar en onClicked-händelse:

public function onClicked($event)
{
  $this->raiseEvent('onClicked', $event);
}

där $event är en instans av CEvent eller en nedärvd klass, representerande parametern event.

Vi kan ansluta en metod till denna händelse som nedan:

$component->onClicked=$callback;

där $callback refererar till en giltig PHP callback i form av en global funktion eller en klassmetod. I det senare fallet måste denna callback ges i form av en array: array($object,'methodName').

Signaturen för en händelsehanterare (event handler) måste se ut så här:

function methodName($event)
{
  ......
}

där $event är parametern som beskriver händelsen (med ursprung i raiseEvent()-anropet). $event-parametern är en instans av CEvent eller nedärvd klass. Som ett minimum innehåller den information om vem som signalerat händelsen.

En händelsehanterare kan även ha formen av en anonym funktion, vilket stöds av PHP 5.3 eller senare. Till exempel,

$component->onClicked=function($event) {
  ......
}

Om vi nu anropar onClicked() kommer onClicked-händelsen att signaleras (inuti onClicked()), vilket leder till att den anslutna händelsehanteraren anropas automatiskt.

En händelse kan bli ansluten till flera händelsehanterare. Då händelsen signaleras kommer hanterarna att anropas i den ordning de anslutits till händelsen. En hanterare kan förhindra att de följande hanterarna körs genom att sätta $event->handled till true.

3. Komponents "Behavior"

Komponenter stöder designmönstret mixin och kan sammankopplas med en eller flera behavior. En behavior är ett objekt vars metoder kan ärvas 'inherited' av dess sammankopplade komponent genom att aggregera funktionalitet i stället för specialisering (dvs normalt klassarv). En komponent kan sammankopplas med flera behavior och på så sätt åstadkomma 'multipelt arv'.

Behavior-klasser måste implementera gränssnittet IBehavior. De flesta behavior kan utvidga basklassen CBehavior. Om en behavior behöver sammankoplas med en modell kan den även utgå från dvs utvidga CModelBehavior eller CActiveRecordBehavior, vilka implementerar tillkommande finesser specifika för modeller.

För att använda en behavior, måste den först - genom anrop till dess attach()-metod - sammankopplas med en komponent. Därefter kan vi anropa en behavior-metod via komponenten.

// $name uniquely identifies the behavior in the component
$component->attachBehavior($name,$behavior);
// test() is a method of $behavior
$component->test();

En sammankopplad behavior kan adresseras precis som en normal property i komponenten. Till exempel, om en behavior med namnet tree är sammankopplad med en komponent, kan en referens till denna behavior erhållas på följande sätt:

$behavior=$component->tree;
// equivalent to the following:
// $behavior=$component->asa('tree');

En behavior kan tillfälligt stängas av så att dess metoder ej är tillgängliga via komponenten. Till exempel,

$component->disableBehavior($name);
// the following statement will throw an exception
$component->test();
$component->enableBehavior($name);
// it works now
$component->test();

Det är möjligt att två behavior sammankopplade med en och samma komponent har metoder med likadant namn. I så fall kommer metoden i den först sammankopplade behavior att ges prioritet.

När de används tillsammans med händelser är behavior ännu mer kraftfulla. En behavior kan, när den är sammankopplad med en komponent, koppla någon/några av sina metoder till komponentens händelser (events). En behavior kan, genom att göra detta, ges en chans att observera eller ändra komponentens normala exekveringsflöde.

En behavior:s propertyn kan även nås via komponenten den är knuten till. Dessa propertyn omfattar såväl publika medlemsvariabler som propertyn definierade via get- och/eller set-metoder i denna behavior. Till exempel, om en behavior har en property xyz och behaviorn kopplas till komponenten $a kan uttrycket $a->xyz användas för tillgång till behaviorns property.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !