0 follower

Skapa Action

När en modell finns på plats, vidtar arbetet med att skriva logik som behövs för att manipulera modellen. Vi placerar denna logik i en kontrollers åtgärd (action). I exemplet med login-formuläret erfordras följande kod:

public function actionLogin()
{
  $model=new LoginForm;
  if(isset($_POST['LoginForm']))
  {
    // collects user input data
    $model->attributes=$_POST['LoginForm'];
    // validates user input and redirect to previous page if validated
    if($model->validate())
      $this->redirect(Yii::app()->user->returnUrl);
  }
  // displays the login form
  $this->render('login',array('model'=>$model));
}

I ovanstående exempel skapas först en instans av LoginForm; om inkommen request är av typen POST (underförstått att det ifyllda login-formuläret skickats), förses $model med inskickad data $_POST['LoginForm']; därefter valideras inmatningen och om denna befinns korrekt styrs användarens webbläsare till sidan som tidigare erfordrade autentisering. Om däremot valideringen misslyckas, eller åtgärden körs initialt, renderas login-vyn, vars innehåll kommer att beskrivas i nästa underavsnitt.

Tips: I login-åtgärden används Yii::app()->user->returnUrl för att få tag på URL:en till sidan som tidigare behövde autentisering. Komponenten Yii::app()->user är av typen CWebUser (eller nedärvd klass) vilken representerar information om användarsessionen (t.ex. användarnamn, status). För fler detaljer, se Autentisering och auktorisation.

Låt oss titta närmare på följande PHP-sats som förekommer i login-åtgärden:

$model->attributes=$_POST['LoginForm'];

Som beskrivits i Säkra upp attributtilldelningar, tilldelar denna rad modellen de data användaren skickat in. Propertyn attributes definieras av CModel vilken förväntar sig en array av namn-värdepar och tilldelar varje värde till motsvarande attribut i modellen. Så om $_POST['LoginForm'] ger oss en sådan array, är ovanstående kodrad ekvivalent med följande längre kodavsnitt (förutsatt att varje erforderligt attribut finns med i arrayen):

$model->username=$_POST['LoginForm']['username'];
$model->password=$_POST['LoginForm']['password'];
$model->rememberMe=$_POST['LoginForm']['rememberMe'];

Märk: För att $_POST['LoginForm'] skall ge oss en array i stället för en sträng, håller vi oss till en konvention vid namngivning av vyns inmatningsfält. Mer detaljerat, ett inmatningsfält som motsvarar ett attribut a i modellklassen C, får nammnet C[a]. Till exempel använder vi LoginForm[username] som namn på inmatningsfältet som motsvarar attributet username.

Den återstående uppgiften är nu att skapa login-vyn vilken skall innehålla ett HTML-formulär med de erforderliga inmatningsfälten.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !