0 follower

Loggning

Yii erbjuder en flexibel och utbyggbar loggningsmöjlighet. Meddelanden som loggas kan klassificeras efter loggningsnivå och meddelandekategori. Med hjälp av nivå- och kategorifilter kan utvalda meddelanden styras vidare till varierande destinationer, så som filer, mail, webbläsarfönster, etc.

1. Meddelandeloggning

Meddelanden kan loggas genom anrop till antingen Yii::log eller Yii::trace. Skillnaden mellan dess två metoder är att den senare loggar ett meddelande endast när applikationen är i debugläge.

Yii::log($message, $level, $category);
Yii::trace($message, $category);

När ett meddelande loggas, behöver dess kategori och nivå level anges. Kategori är en sträng på formatet xxx.yyy.zzz har likheter med sökvägsalias. Till exempel, om ett meddelande loggas i CController, kan vi använda kategorin system.web.CController. Meddelandenivå skall vara något av följande värden:

 • trace: detta är nivån som Yii::trace använder. Den är till för att följa exekveringsflödet i applikationen när den utvecklas.

 • info: denna nivå är för loggning av generell information.

 • profile: denna nivå är för prestandaprofilering som beskrivs längre ned.

 • warning: denna nivå är för varningsmeddelanden.

 • error: denna nivå är för meddelanden om oåterkallerliga fel.

2. Meddelandestyrning

Meddelanden som loggas med hjälp av Yii::log eller Yii::trace förvaras i primärminne. Vanligtvis vill vi presentera dem i webbläsarens fönster, eller spara dem till något icke-flyktigt minne såsom filer, email. Detta kallas för meddelandestyrning (message routing), dvs att skicka meddelanden till varierande destinationer.

I Yii hanteras meddelandestyrning av en applikationskomponent, CLogRouter. Den hanterar en uppsättning av så kallade loggningsvägar (log routes). Varje loggningsväg representerar en distinkt loggdestination. Meddelanden som skickas längs en loggningsväg kan filtreras med avseende på deras nivåer och kategorier.

För att använda meddelandestyrning, behöver en applikationskomponent, CLogRouter, installeras och förhandsladdas. Dessutom behöver dess property routes konfigureras med de loggvägar vi vill ha. Följande visar ett exempel på den erforderliga applikationskonfigurationen:

array(
  ......
  'preload'=>array('log'),
  'components'=>array(
    ......
    'log'=>array(
      'class'=>'CLogRouter',
      'routes'=>array(
        array(
          'class'=>'CFileLogRoute',
          'levels'=>'trace, info',
          'categories'=>'system.*',
        ),
        array(
          'class'=>'CEmailLogRoute',
          'levels'=>'error, warning',
          'emails'=>'admin@example.com',
        ),
      ),
    ),
  ),
)

I ovanstående exempel har vi två loggningsvägar. Den första är CFileLogRoute, vilken sparar loggmedelanden till en fil i applikationens runtime-katalog. Enbart meddelanden vars nivå är trace eller info och vars kategori börjar med system. sparas. Den andra loggningsvägen är CEmailLogRoute som skickar meddelanden till den angivna mailadressen. Enbart meddelanden vars nivå är error eller warning skickas.

Följande loggningsvägar finns tillgängliga i Yii:

 • CDbLogRoute: sparar meddelanden i en databastabell.
 • CEmailLogRoute: Skickar meddelanden till en angiven mailadress.
 • CFileLogRoute: sparar meddelanden till en fil i applikationens runtime-katalog.
 • CWebLogRoute: presenterar meddelanden i slutet av den aktuella webbsidan.
 • CProfileLogRoute: visar profileringsmeddelanden i slutet av den aktuella webbsidan.

Info: Meddelandestyrning sker i slutet av den pågående request-cykeln, när onEndRequest-händelsen signaleras. För att uttryckligen stoppa bearbetningen av pågående request, anropa CApplication::end() i stället för die() eller exit(), eftersom CApplication::end() signalerar onEndRequest- händelsen så att meddelanden kan loggas korrekt.

3. Meddelandefiltrering

Som tidigare nämnts kan meddelanden filtreras enligt deras nivåer och kategorier innan de skickas längs en loggningsväg. Detta utförs genom att sätta propertyna levels och categories för motsvarande loggningsväg. Multipla nivåer eller kategorier läggs till varandra separerade av kommatecken.

Eftersom meddelandekategorierna är på formatet xxx.yyy.zzz, kan de betraktas som en kategorihierkarki. Närmare bestämt, säger vi att xxx är förälder till xxx.yyy, som i sin tur är förälder till xxx.yyy.zzz. Därför kan xxx.* användas för att representera kategori xxx samt alla dess barn- och barnbarnskategorier.

4. Loggning av kontextinformation

Det är möjligt att specificera loggning av ytterligare kontextinformation, såsom fördefinierade PHP-variabler (t.ex. $_GET, $_SERVER), sessions-ID, användarnamn, etc. Detta åstadkommmes genom att propertyn CLogRoute::filter för en loggningsväg specificeras till ett passande loggningsfilter.

Yii-ramverket innehåller det praktiska CLogFilter som i de flesta fall kan användas när ett loggningsfilter erfordras. Som standard loggar CLogFilter ett meddelande tillsammans med variabler som $_GET, $_SERVER, vilka ofta innehåller värdefull information om systemkontext. CLogFilter kan även konfigureras att föregå varje loggat meddelande med sessions-ID, användarnamn, etc., vilket i stor utsträckning kan förenkla global sökning i en större mängd loggade meddelanden.

Följande konfiguration visar hur man aktiverar loggning av kontextinformation. Lägg märke till att varje loggningsväg kan ha sitt eget loggningsfilter. Som standard har en loggningsväg inget filter.

array(
  ......
  'preload'=>array('log'),
  'components'=>array(
    ......
    'log'=>array(
      'class'=>'CLogRouter',
      'routes'=>array(
        array(
          'class'=>'CFileLogRoute',
          'levels'=>'error',
          'filter'=>'CLogFilter',
        ),
        ...other log routes...
      ),
    ),
  ),
)

Yii stöder loggning av anropsstacken i meddelanden som loggas genom anrop till Yii::trace. Denna finess är som standard inte aktiverad, eftersom den sätter ned prestanda. För att använda denna finess, definiera helt enkelt konstanten YII_TRACE_LEVEL placerad i början av startskriptet (före inkludering av yii.php) till ett heltal större än 0. Yii kommer då att komplettera varje trace-meddelande med filnamn och radnummer för anrop som tillhör applikationskod. Värdet av YII_TRACE_LEVEL avgör hur många nivåer av anropsstacken som skall registreras. Denna information är i synnerhet användbar i utvecklingsfasen, eftersom den kan hjälpa till att identifiera ställen som triggar trace-meddelanden.

5. Prestandaprofilering

Prestandaprofilering är en speciell typ av meddelandeloggning. Prestandaprofilering kan användas till att mäta tidåtgången för att exekvera specificerade kodblock och lokalisera vilka prestandasänkorna är.

För att använda prestandaprofilering, behöver vi identifiera vilka kodblock som behöver profileras. Början och slutet av dessa kodblock markeras genom insättning av följande metoder:

Yii::beginProfile('blockID');
...code block being profiled...
Yii::endProfile('blockID');

där blockID är ett ID som oförväxelbart identifierar kodblocket.

Märk att kodblock måste vara korrrekt nästlade. Det vill säga, kodblock kan inte korsa varandras blockgränser. De måste antingen befinna sig parallellt på samma nivå eller inneslutas helt i ett omgivande kodblock.

För att presentera resultatet av profileringen behöver en applikationskomponent, CLogRouter installeras, med en CProfileLogRoute loggningsväg. Detta är detsamma som vi gör vid vanlig meddelandestyrning. CProfileLogRoute-loggningsvägen kommer att presentera prestandaresultaten vid slutet av den aktuella sidan.

6. Profilering av SQL-exekvering

Profilering är speciellt användbar vid arbete med databaser eftersom SQL-exekvering ofta står för den huvudsakliga prestandaförlusten i en applikation. Utöver att vi manuellt kan sätta in beginProfile- och endProfile-satser på lämpliga ställen, för att mäta tidåtgången i varje SQL-exekvering, tillhandahåller Yii ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att lösa detta problem.

Genom att sätta CDbConnection::enableProfiling till true i applikationskonfigurationen, kommer exekveringen av varje SQL-sats att profileras. Resultatet kan med lätthet presenteras genom användning av nämnda CProfileLogRoute, som kan visa oss hur lång tid som spenderas för exekvering av respektive SQL-sats. Vi kan även anropa CDbConnection::getStats() för att erhålla det totala antalet exekverade SQL-satser samt total exekveringstid.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !