0 follower

Prestandaoptimering

Prestanda i webbapplikationer kan påverkas av många faktorer. Databas- och filsystemoperationer samt nätverksbandbredd är alla potentiellt påverkande faktorer. Yii har på alla sätt försökt minimera prestandaförluster orsakade av själva ramverket. Men det finns ändå flera ställen i en användarpplikation som kan trimmas för att öka prestanda.

1. Slå på APC-tillägget

Att slå på PHP:s APC-tillägg är kanske det lättaste sättet att förbättra totalprestanda för en applikation. Tillägget cachelagrar och optimerar PHP:s partiellt kompilerade kod (bytecode), vilket undviker tidåtgång för parsning av PHP-skript för varje inkommande request.

2. Stäng av debugläget

Att stänga av debugläget är ett annat enkelt sätt att öka prestanda. En Yii- applikation körs i debugläge om konstanten YII_DEBUG är definierad till true. Debugläge är användbart under utvecklingsfasen, men det försämrar prestanda eftersom vissa komponenter orsakar extra arbete i debugläge. Till exempel meddelandeloggaren kan behöva registrera tillkommande debuginformation för varje meddelande som loggas.

3. Använd yiilite.php

När PHP:s APC-tillägg är påslaget, kan vi ersätta yii.php med en annan bootstrapfil för Yii, yiilite.php, för att ytterligare förbättra prestanda i en Yii-driven applikation.

Filen yiilite.php kommer med i varje Yii-release. Den är resultatet av en sammanslagning av några vanligen använda Yii-klassfiler. Både kommentarer och trace-satser tas bort ur den sammanslagna filen. Därför reducerar man genom att använda yiilite.php antalet filer som behöver inkluderas, samt undviker exekvering av trace-satser.

Lägg märke till att användning av yiilite.php utan APC faktiskt kan försämra prestanda, eftersom yiilite.php innehåller klasser som inte nödvändigtvis används i varje request men som tar upp extra parsningstid. Det har också observerats att användning av yiilite.php är långsammare i vissa serverkonfigurationer, även när APC är påslagen. Bästa sättet att avgöra huruvida yiilite.php skall användas eller inte, är att köra en benchmark med den medföljande hello world- demoapplikationen.

4. Använda cachningsmetoder

Som beskrivs i avsnittet Cachning, erbjuder Yii ett antal cachningslösningar som signifikant kan förbättra prestandan för en webbapplikation. Om det tar lång tid att generera en viss sorts data, kan tillvägagångssättet datacachning reducera frekvensen data behöver genereras; Om en del av en sida förblir relativt statisk, kan tillvägagångssättet fragmentcachning reducera renderingsfrekvensen; Om en hel sida förblir relativt statisk kan tillvägagångssättet sidcachning användas för att spara hela sidan.

Om applikationen använder Active Record, bör vi slå på schemacachning för att spara in tiden som annars går åt för parsning av databasschema. Detta kan göras genom att konfigurera propertyn CDbConnection::schemaCachingDuration till ett värde större än 0.

Förutom dessa cachningsmetoder på applikationsnivå, kan även cachningslösningar på servernivå användas för att förbättra applikationsprestanda. Faktum är att, APC-cachning som beskrevs tidigare, hör till denna kategori. Det finns andra serverbaserade metoder, som Zend Optimizer, eAccelerator, Squid, för att nämna några.

5. Databasoptimering

Hämtning av data från en databas är ofta den huvudsakliga prestandasänkan i en webbapplikation. Även om cachning kan lindra prestandaförlusten, löser den inte helt problemet. Om databasen innehåller enorma mängder data och cachelagrad data är ogiltig, kan det, utan rätt databas- och frågedesign, bli oacceptabelt dyrt att hämta in senaste data.

Utforma index genomtänkt i en databas. Indexering kan göra SELECT-frågor mycket snabbare, men de kan göra INSERT-, UPDATE- och DELETE-frågor långsammare.

För komplexa frågor rekommenderas att en databasvy (view) skapas för dessa istället för att repetitivt ge ut frågan i PHP-koden och få databashanteraren att parsa den.

Överanvänd inte Active Record. Även om Active Record är bra för att modellera data på ett objektorienterat sätt, reducerar den faktiskt prestanda på grund av att den behöver skapa ett eller flera objekt för att representera varje rad i ett frågeresultat. För dataintensiva applikationer kan det vara ett bättre val att använda DAO eller databas-API:er på lägre nivå.

Sist men inte minst, använd om möjligt LIMIT i SELECT-frågor. Detta undviker inhämtning av överväldigande mängder data från databasen med risk att förbruka allt minne som allokerats för PHP.

6. Minimering av skriptfiler

Komplexa sidor behöver ofta inkludera många externa JavaScript- och CSS-filer. Eftersom varje skriptfil kräver en extra fråga till och svar från servern bör vi minimera antalet skriptfiler genom att kombinera dem till ett mindre antal. Vi bör också överväga att reducera storleken på varje skriptfil så att överföringstiden i nätverket reduceras. Det finns ett flertal verktyg att tillgå för hjälp ur dessa aspekter.

För en sida som genererats av Yii, är det stor risk att en del skriptfiler har renderats av komponenter som vi inte vill ändra (t.ex. Yii:s kärnkomponenter, tredjepartskomponenter). För att minimera dessa skriptfiler behöver vi göra det i två steg.

Först deklarerar vi att skripten skall minimeras genom att konfigurera propertyn scriptMap i applikationskomponenten clientScript. Detta kan ske antingen i applikationskonfigurationen eller i kod. Till exempel,

$cs=Yii::app()->clientScript;
$cs->scriptMap=array(
  'jquery.js'=>'/js/all.js',
  'jquery.ajaxqueue.js'=>'/js/all.js',
  'jquery.metadata.js'=>'/js/all.js',
  ......
);

Det ovanstående kod gör, är att mappa dessa JavaScript-filer till URL:en /js/all.js. Om någon av dessa JavaScript-filer behöver inkluderas av någon komponent, kommer Yii att inkludera URL:en (en gång), i stället för de individuella skriptfilerna.

I det andra steget behöver vi använda några verktyg för att slå samman (och kanske komprimera) JavaScript-filerna till en enda fil samt spara den som js/all.js.

Samma förfarande används för CSS-filer.

Vi kan också öka sidladdningshastigheten med hjäp av Google AJAX Libraries API. Till exempel kan jquery.js inkluderas från Google:s servrar i stället för från egen server. För att åstadkomma det konfigurerar vi först scriptMap på följande sätt,

$cs=Yii::app()->clientScript;
$cs->scriptMap=array(
  'jquery.js'=>false,
  'jquery.ajaxqueue.js'=>false,
  'jquery.metadata.js'=>false,
  ......
);

Genom mappningen av dessa skriptfiler till false, förhindrar vi Yii att generera kod för att inkludera dessa filer. I stället lägger vi in följande kod i våra sidor för att uttryckligen inkludera skriptfilerna från Google,

<head>
<?php echo CGoogleApi::init(); ?>
 
<?php echo CHtml::script(
  CGoogleApi::load('jquery','1.3.2') . "\n" .
  CGoogleApi::load('jquery.ajaxqueue.js') . "\n" .
  CGoogleApi::load('jquery.metadata.js')
); ?>
......
</head>

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !