0 follower

Skapa en första Yii-applikation

För att ge en inledande erfarenhet av Yii beskrivs i detta avsnitt hur man kan skapa en första Yii-applikation. Vi kommer att använda yiic (kommandoradsverktyg) till att skapa en ny Yii-applikation samt Gii (kraftfull webbaserad kodgenerator) till att automatisera kodgenerering för bestämda ändamål. Vi antar att YiiRoot är katalogen där Yii är installerat, samt att WebRoot är webbserverns rotkatalog för dokument.

Kör yiic från en kommandorad enligt följande:

% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive

Märk: Om yiic körs under Mac OS, Linux eller Unix, kan rättigheterna för filen yiic behöva kompletteras så att den blir körbar (executable). Alternativt kan verktyget köras på följande sätt,

% cd WebRoot
% php YiiRoot/framework/yiic.php webapp testdrive

Detta kommer att skapa en mall till Yii-applikation under katalogen WebRoot/testdrive. Applikationen har en katalogstruktur som kommer till användning i de flesta Yii-applikationer.

Utan att skriva en enda rad kod kan den första Yii-applikationen nu testköras genom att mata in följande URL i webbläsarens adressfält:

http://hostname/testdrive/index.php

Som nu framgår består applikationen av fyra sidor: startsidan, "om"-sidan, kontaktsidan och inloggningssidan. Kontaktsidan presenterar ett kontaktformulär som användare kan fylla i för att skicka sina förfrågningar till webbadministratören och inloggningssidan ger användare möjlighet att bli autentiserade för åtkomst till priviligierat innehåll. Se nedanstående skärmdumpar för närmare detaljer.

Startsida

Startsida

Kontaktsida

Kontaktsida

Kontaktsida med inmatningsfel

Kontaktsida med inmatningsfel

Kontaktsida vid korrekt inmatning

Kontaktsida vid korrekt inmatning

Inloggningssida

Inloggningssida

Följande diagram visar applikationens katalogstruktur. Se Konventioner för en detaljerad förklaring.

testdrive/
  index.php         webbapplikationens startskript
  index-test.php      startskript för funktionell testning
  assets/          innehåller publicerade resursfiler
  css/           innehåller CSS-filer
  images/          innehåller bildfiler
  themes/          innehåller applikationsteman
  protected/        innehåller åtkomstskyddade applikationsfiler
   yiic          yiic kommandoradsskript för Unix/Linux
   yiic.bat        yiic kommandoradsskript för Windows
   yiic.php        yiic PHP-kommandoradsskript
   commands/       innehåller egna/anpassade 'yiic'-kommandon
     shell/       innehåller egna/anpassade 'yiic shell'-kommandon
   components/      innehåller (egna) återanvändningsbara komponenter
     Controller.php   basklass för alla kontrollerklasser
     UserIdentity.php  klassen 'UserIdentity' som används för autenticering
   config/        innehåller konfigurationsfiler
     console.php     konfiguration för konsolapplikationer
     main.php      konfiguration för webbapplikationer
     test.php      konfiguration för funktionell testning
   controllers/      innehåller filer med kontrollerklasser
     SiteController.php standardkontrollerklassen
   data/         innehåller SQLite-databas för exempel
     schema.mysql.sql  DB-schema för MySQL-exempeldatabas
     schema.sqlite.sql  DB-schema för SQLite-exempeldatabas
     testdrive.db    SQLite-databasfil, exempeldatabas
   extensions/      innehåller tredjepartstillägg
   messages/       innehåller översatta systemmeddelanden
   models/        innehåller modellklassfiler
     LoginForm.php    modellen (av formtyp) för 'login'-åtgärden
     ContactForm.php   modellen (av formtyp) för 'contact'-åtgärden
   runtime/        innehåller tillfälliga genererade filer
   tests/         innehåller testskript
   views/         innehåller kontrollervy- och layoutfiler
     layouts/      innehåller layoutfiler
      main.php     standardlayout för alla vyer
      column1.php   layout för sidor som använder en kolumn
      column2.php   layout for sidor som använder två kolumner
     site/        innehåller vyfiler för 'site'-kontrollern
      pages/      innehåller "statiska" sidor
        about.php   vyn för "about"-sidan
      contact.php   vyn för 'contact'-åtgärden
      error.php    vyn för 'error'-åtgärden (presenterar externa felmeddelanden)
      index.php    vyn för 'index'-åtgärden
      login.php    vyn för 'login'-åtgärden

1. Anslutning till databas

De flesta webbapplikationer backas upp av databaser. Vår testkörningsapplikation utgör inget undantag. För att använda en databas måste vi visa applikationen hur den skall göra för att ansluta. Detta gör man i applikationens konfigurationsfil WebRoot/testdrive/protected/config/main.php, så som visas nedan:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'db'=>array(
      'connectionString'=>'sqlite:protected/data/testdrive.db',
    ),
  ),
  ......
);

Ovanstående kod instruerar Yii om att applikationen skall ansluta till SQLite-databasen WebRoot/testdrive/protected/data/testdrive.db när så erfordras. Notera att SQLite-databasen redan är inkluderad i skelettet till applikation vi just genererat. Databasen innehåller endast en enda tabell med namnet tbl_user:

CREATE TABLE tbl_user (
  id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username VARCHAR(128) NOT NULL,
  password VARCHAR(128) NOT NULL,
  email VARCHAR(128) NOT NULL
);

Den som vill prova en MySQL-databas istället kan använda den medföljande MySQL-schemafilen WebRoot/testdrive/protected/data/schema.mysql.sql för att skapa databasen.

Märk: För att Yii:s databasfiness skall gå att använda måste PHP:s PDO-tillägg samt det drivrutinspecifika PDO-tillägget aktiveras. För prova på-applikationen innebär detta att tilläggen php_pdo och php_pdo_sqlite skall vara igång.

2. Implementering av CRUD-operationer

Nu till den roliga biten. Vi vill implementera CRUD-operationerna (create, read, update och delete) för tabellen tbl_user vi just skapat. Detta är även ett vanligt förekommande krav i skarpa webbapplikationer. I stället för omaket att skriva kod manuellt, använder vi Gii -- en kraftfull webbaserad kodgenerator.

Info: Gii har varit tillgänglig sedan version 1.1.2. Innan dess kunde det tidigare nämnda verktyget yiic användas för samma ändamål. För ytterligare detaljer, hänvisas till Implementering av CRUD-operationer med yiic shell.

Konfigurera Gii

För att Gii skall kunna användas, behöver vi först redigera filen WebRoot/testdrive/protected/config/main.php, även känd som applikationens konfigurationsfil:

return array(
  ......
  'import'=>array(
    'application.models.*',
    'application.components.*',
  ),
 
  'modules'=>array(
    'gii'=>array(
      'class'=>'system.gii.GiiModule',
      'password'=>'pick up a password here',
    ),
  ),
);

Gå därefter till URL:en http://hostname/testdrive/index.php?r=gii. Vid frågan om lösenord skall det i applikationens konfigurationsfil angivna lösenordet matas in.

Generera modellen User

Efter inloggning, klicka på länken Model Generator. Detta förflyttar oss till följande modellgenereringssida,

Model Generator

Model Generator

Mata in tbl_user i fältet Table Name. Mata in User i fältet Model Class. Klicka på Preview-knappen. Detta presenterar kodfilen som kommer att genereras. Klicka på Generate-knappen. En ny fil med namnet User.php kommer att genereras i katalogen protected/models. Som vi kommer att beskriva senare i denna guide, tillåter denna User-modell oss att, i en objektorienterad stil, kommunicera med den underliggande databasens tabell tbl_user.

Generera CRUD-kod

När modellens klassfil har genererats skall vi generera kod som implementerar CRUD-operationer för user-data. Vi väljer Crud Generator i Gii, så som följer,

CRUD Generator

CRUD Generator

Mata in User i fältet Model Class. Mata in user (med gemena) i fältet Controller ID. Klicka på Preview-knappen följt av Generate-knappen. Genereringen av CRUD-kod är nu klar.

Åtkomst till CRUD-sidor

Resultatet kan nu beskådas genom inmatning av URL:en:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user

Detta kommer att presentera en lista med poster från tabellen tbl_user.

Klicka på knappen Create User på sidan. Inloggningssidan kommer att visas (såvida vi inte loggat in tidigare). Efter inloggningen presenteras ett inmatningsformulär där en ny user-post kan läggas till. Fyll i formuläret och klicka på knappen Create. Om det förekommer något inmatningsfel kommer en trevlig felmeddelanderuta visas, vilken förhindrar att felaktig inmatning sparas. Tillbaka i listsidan skall den nyligen tillagda user-posten dyka upp i listan.

Upprepa ovanstående för att lägga till fler användare. Lägg märke till att listsidan automatiskt kommer att paginera user-posterna om de är för många för att visas på en sida.

Genom inloggning som administratör med admin/admin, kan user:s administrationssida visas via följande URL:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user/admin

Detta presenterar user-posterna i ett trevligt tabulärt format. Sorteringskolumn kan väljas genom klick på respektive kolumnrubrik. Genom klick på knapparna i varje rad kan vi visa i formulär, uppdatera eller ta bort den motsvarande raden med data. Vi kan översiktligt se olika sidor samt filtrera och söka efter data av intresse.

Allt detta uppnåddes utan att skriva en enda rad kod!

User-administreringssida

User-administreringssida

Skapa ny user-sida

Skapa ny user-sida

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !