0 follower

Konventioner

Yii föredrar konventioner före konfigurationer. Genom att följa konventioner kan man med Yii skapa sofistikerade applikationer utan att skriva och administrera komplicerade konfigurationer. Självklart kan Yii vid behov, med hjälp av konfigurationer, fortfarande anpassas på nästan varje tänkbart sätt.

Nedan beskrivs de konventioner som rekommenderas för programmering med Yii. För enkelhets skull antar vi att WebRoot är den katalog i vilken Yii-applikationen är installerad.

1. URL

Som standard, känner Yii igen URL:er på följande format:

http://hostname/index.php?r=ControllerID/ActionID

GET-variabeln r refererar till route som kan fördelas av Yii till controller och action. Om ActionID utelämnas kommer kontrollern utföra sin standard-action (definierad via CController::defaultAction); om även ControllerID utelämnas (eller r- variabeln saknas), kommer applikationen att använda standardkontrollern (definierad via CWebApplication::defaultController).

Med hjälp av CUrlManager går det att skapa och känna igen mer SEO-vänliga URL:er, som t ex http://hostname/ControllerID/ActionID.html. Denna finess beskrivs detaljerat i URL-hantering.

2. Kod

Yii rekommenderar att namn på variabler, funktioner och klasstyper ges i kamelnotation dvs varje ord i namnet har inledande versal och orden skrivs ihop utan blanksteg. Variabel- och funktionsnamn skall ha sitt första ord helt i gemener för att skilja dem från klassnamn (t.ex. $basePath, runController(), LinkPager). För privata medlemsvariabler i klasser rekommenderas ett inledande understreck i namnet (t.ex. $_actionList).

Eftersom namespace inte stöds i PHP före version 5.3.0 rekommenderas att klasser namnges på något unikt sätt för att undvika namnkonflikt med tredjepartsklasser Av denna anledning namnges alla Yii-klasser med ett inledande "C"-tecken.

En speciell regel för namn på kontrollerklasser är att de måste ges suffixet Controller. En kontrollers ID definieras sedan som klassnamnet med första bokstaven gemen (lower case) och ordet Controller bortklippt. Till exempel, klassen PageController får ID:t page. Den här regeln gör applikationen säkrare. Den gör också att URL:er relaterade till kontroller får ett renare format (t.ex. /index.php?r=page/index i stället för /index.php?r=PageController/index).

3. Konfiguration

En konfiguration är en array bestående av nyckel-värdepar. Varje nyckel representerar namnet på en egenskap (property) hos objektet som skall konfigureras och varje värde motsvarar egenskapens initialvärde. Till exempel array('name'=>'My application', 'basePath'=>'./protected') initialiserar egenskaperna name och basePath med deras respektive värden av arraytyp.

Varje skrivbar egenskap hos ett objekt kan konfigureras. Utan konfiguration antar egenskaperna sina standardvärden. Vid konfigurering av en egenskap är det värt att läsa motsvarande dokumentation så att korrekt initialvärde kan sättas.

4. File

Konventioner för namnsättning och användning av filer beror på filtyp.

Klassfiler bör ges namn efter den publika klass de innehåller. Till exempel, klassen CController återfinns i filen CController.php file. En publik klass är en klass som kan användas av varje annan klass. Varje klassfil bör innehålla högst en publik klass. Privata klasser (klasser som bara används av en enda publik klass) kan placeras i samma fil som den publika klassen.

Filer med vyer (view files) namnges efter vyns namn. Till exempel, vyn index finns i filen index.php. En vyfil är ett PHP-skript innehållande HTML- och PHP-kod huvudsakligen ämnad för presentation.

Konfigurationsfiler kan ges valfria namn. En konfigurationsfil är ett PHP-skript vars enda uppgift är att returnera en associativ array representerande konfigurationen.

5. Filkatalog

Yii förväntar sig en standarduppsättning kataloger för olika ändamål. Var och en av dem kan anpassas om så önskas.

 • WebRoot/protected: detta är applikationens baskatalog innehållande alla ur säkerhetssynpunkt känsliga PHP-skript och datafiler. Yii har ett standardalias application förknippat med denna sökväg. Denna katalog och allting därunder bör skyddas från tillgång för vanliga webbanvändare. Anpassning kan ske via CWebApplication::basePath.

 • WebRoot/protected/runtime: denna katalog innehåller privata tillfälliga filer, genererade vid körning av applikationen. Webbserverprocessen måste ha skrivrättighet till denna katalog. Anpassning kan ske via CApplication::runtimePath.

 • WebRoot/protected/extensions: denna katalog innehåller alla tredjepartstillägg. Anpassning kan ske via CApplication::extensionPath. Yii har ett standardalias ext förknippat med denna sökväg.

 • WebRoot/protected/modules: denna katalog innehåller alla applikationens moduler, var och en representerad som en underkatalog.

 • WebRoot/protected/controllers: denna katalog innehåller alla kontrollerklassfiler. Anpassning kan ske via CWebApplication::controllerPath.

 • WebRoot/protected/views: denna katalog innehåller alla vyfiler, inklusive kontrollervyer, layoutvyer samt systemvyer. Anpassning kan ske via CWebApplication::viewPath.

 • WebRoot/protected/views/ControllerID: denna katalog innehåller vyer tillhörande en specifik kontrollerklass. ControllerID står för kontrollerns ID. Anpassning kan ske via CController::viewPath.

 • WebRoot/protected/views/layouts: denna katalog innehåller alla filer med layoutvyer. Anpassning kan ske via CWebApplication::layoutPath.

 • WebRoot/protected/views/system: denna katalog innehåller alla filer med systemvyer. Systemvyer är mallar som används till att presentera exception och felmeddelanden. Anpassning kan ske via CWebApplication::systemViewPath.

 • WebRoot/assets: denna katalog innehåller publicerade resursfiler (asset files), som är privata filer vilka behöver göras tillgängliga för webbanvändare. Webbserverprocessen måste ha skrivrättighet till denna katalog. Anpassning kan ske via CAssetManager::basePath.

 • WebRoot/themes: denna katalog innehåller olika teman att applicera på applikationen. Varje underkatalog representerar ett specifikt tema med samma namn som underkatalogen. Anpassning kan ske via CThemeManager::basePath.

6. Databas

De flesta webbapplikationer använder sig av någon databas. För bästa resultat, rekommenderas följande namngivingskonventioner för databastabeller och -kolumner. Märk att de inte utgör krav från Yii:s sida.

 • Både databastabeller och -kolumner namnges med gemena (lower case).

 • Ord i ett namn separeras med understreck (underscore) t.ex. product_order.

 • För tabellnamn, kan antingen singularis eller pluralis användas, men inte både och. För enkelhets skull rekommenderas namn i singularisform.

 • Tabellnamn kan föregås av ett gemensamt prefix så som tbl_. Detta är speciellt användbart när tabellerna som hör till en applikation samexisterar, i samma databas, med tabeller som hör till en annan applikation. De två uppsättningarna tabeller kan särskiljas genom användning av olika tabellnamnprefix.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !