0 follower

ניהול וטיפול בשגיאות

Yii מספקת פריימוורק מלא עבור טיפול בשגיאות המבוססת על מנגנון החריגות (exceptions) ב PHP 5. ברגע שהאפליקציה נוצרת, בכדי לטפל בבקשות משתמשים נכנסות, היא רושמת את המתודה handleError בכדי לטפל באזהרות והתראות של PHP; והיא רושמת את המתודה handleException בכדי לטפל בחריגים (exceptions) שלא נתפסו. כתוצאה מכך, במידה ותזרק שגיאה/אזהרה/התראה של PHP או שיזרק חריג (exception) שלא נתפס במהלך הרצת האפליקציה, אחד ממתודות ניהול השגיאות יכנסו לפעולה ויתחילו בתהליך טיפול בשגיאות.

» Tip|טיפ: הרישום של המתודות המטפלות בשגיאות נעשה בתהליך היצירה של האפליקציה על ידי קריאה לפונקציות PHP set_exception_handler ו set_error_handler.

אם אינך רוצה ש Yii יטפל בשגיאות, תוכל להגדיר את המשתנים הקבועים YII_ENABLE_ERROR_HANDLER ו YII_ENABLE_EXCEPTION_HANDLER לערך false בסקריפט הכניסה הראשי.

כברירת מחדל, errorHandler (או exceptionHandler) מעלים את האירוע onError או onException. במידה והשגיאה לא מטופלת על ידי מנהל אירוע כלשהו שהוגדר לאירוע מסוג זה, הוא יקרא לעזרה מרכיב האפליקציה errorHandler .

1. זריקת שגיאות חריגות (Exceptions)

זריקת שגיאות חריגות ב Yii אינה שונה מזריקת שגיאות חריגות ב PHP. ניתן להשתמש בתחביר הבא כדי לזרוק שגיאה חריגה בעת הצורך:

throw new ExceptionClass('ExceptionMessage');

Yii מגדירה שני מחלקות עבור שגיאות חריגות: CException ו CHttpException. הקודמת היא מחלקה כללית לשגיאות חריגות, בזמן שהשנייה מייצגת שגיאה חריגה שצריכה להיות מוצגת למשתמשי הקצה. כמו כן השנייה מכילה מאפיין statusCode המייצג את מספר הסטטוס של בקשת ה HTTP. המחלקה של השגיאה החריגה מחליטה כיצד להציגה, כפי שנסביר בהמשך.

» Tip|טיפ: זריקת שגיאה חריגה מסוג CHttpException הינה דרך פשוטה לדיוון על שגיאות שבוצעו על ידי פעולות לקויות של המשתמשים. לדוגמא, במידה והמשתמש הזין מספר הודעה לא תקני בקישור, אנו יכולים לבצע את הפעולה הבאה בכדי להציג שגיאה 404 (העמוד לא נמצא):

// אם מספר ההודעה לא תקני
throw new CHttpException(404,'העמוד שחפשת לא נמצא או לא קיים.');

2. הצגת שגיאות

ברגע שהשגיאה מכוונת אל רכיב האפליקציה CErrorHandler, הרכיב בוחר קובץ תצוגה מתאים להצגת השגיאה. במידה והשגיאה נועדה לתצוגה של משתמשים, כמו למשל CHttpException, הרכיב משתמש בקובץ תצוגה בשם errorXXX, כש XXX מייצג את סטטוס השגיאה של HTTP (למשל 400, 404, 500). במידה והשגיאה הינה פנימית וצריך להציגה רק למפתחים, קובץ תצוגה בשם exception יכנס לשימוש במקום. במקרה השני, תוצג השגיאה המדוייקת שהתרחשה ואיפה זה קרה בידיוק בקבצים.

» Info|מידע: בזמן שהאפליקציה רצה במצב תפוקתי (חי), כל השגיאות כולל את השגיאות הפנימיות יוצגו בעזרת קובץ תצוגה errorXXX. וזה מכיוון וקבצי התצוגה האחרים מכילים מידע רגיש שלא אמור להיות מוצג למשתמשי הקצה ולכן מופעל רק במצב פיתוח. במקרה זה, מפתחים צריכים להסתמך על תיעוד השגיאות בכדי לדעת מהו הגורם המדוייק לשגיאה.

CErrorHandler מאתר את קובץ התצוגה המתאים בסדר הבא:

 1. WebRoot/themes/ThemeName/views/system: זוהי תיקית המערכת - system תחת התבנית הנמצאת בשימוש כרגע.

 2. WebRoot/protected/views/system: זוהי תיקית המערכת - system ברירת המחדל של האפליקציה.

 3. yii/framework/views: זוהי תיקית המקור המגיע ביחד עם הפריימוורק של Yii.

לכן, במידה ואנו רוצים להתאים אישית את תצוגת השגיאות, אנו צריכים פשוט ליצור קבצי תצוגה עבור השגיאות תחת התיקיה system באפליקציה או תחת כל תבנית בה אנו משתמשים. כל קובץ הינו קובץ PHP רגיל המכיל בעיקר קוד HTML. למידע נוסף, יש לעיין קבצי תצוגת השגיאות תחת התיקיה view בתיקיה בה נמצאים הקבצים של הפריימוורק.

טיפול בשגיאות בעזרת פעולה

החל מגרסא 1.0.6, Yii מאפשר שימוש בפעולה של קונטרולר בכדי לטפל בתצוגת השגיאות. בכדי לעשות זאת, אנו צריכים להגדיר את מנהל השגיאה בהגדרות האפליקציה בצורה הבאה:

return array(
  ......
  'components'=»array(
    'errorHandler'=»array(
      'errorAction'=»'site/error',
    ),
  ),
);

בקוד למעלה, אנו מגדירים את המאפיין CErrorHandler::errorAction לנתיב site/error אשר מכוון לפעולה error בקונטרולר SiteController. אנו יכולים להשתמש בניתוב שונה במידה וצריך.

אנו יכולים לכתוב את פעולת error בצורה הבאה:

public function actionError()
{
  if($error=Yii::app()-»errorHandler-»error)
    $this-»render('error', $error);
}

בפעולה, אנו קודם מקבלים את המידע המדוייק אודות השגיאה מהמאפיין CErrorHandler::error. במידה והוא לא ריק, אנו מציגים את קובץ התצוגה error ביחד עם המידע אודות השגיאה. המידע אודות השגיאה החוזר מהמאפיין CErrorHandler::error הוא מערך המכיל את האלמנטים הבאים:

 • code: קוד הסטטוס של HTTP (לדוגמא 400, 404, 500)
 • type: סוג השגיאה (לדוגמא CHttpException, PHP Error);
 • message: הודעת השגיאה;
 • file: שם קובץ ה PHP איפה שהתרחשה השגיאה;
 • line: מספר השורה בקובץ ה PHP היכן שהתרחשה השגיאה;
 • trace: רשימת הקבצים שהמערכת הריצה עד הגעתה לקובץ המכיל את השגיאה;
 • source: קוד המקור המכיל את השגיאה.

» Tip|טיפ: הסיבה שאנו בודקים אם המאפיין CErrorHandler::error הוא ריק היא מכיוון שהמשתמש יכול לבקש את הפעולה error ישירות ולהריץ אותה, ובמקרה זה לא תיהיה שגיאה. מאחר ואנו מעבירים את המערך של error$ ישירות לקובץ התצוגה, הוא אוטומטית מורחב למשתנים בודדים. כתוצאה מכך, בקובץ התצוגה אנו יכולים לגשת ישירות למשתנים כמו code$ ו type$.

3. תיעוד הודעות

הודעה ברמה של error תמיד תתעוד ברגע שתתבצע שגיאה. במידה והשגיאה בוצעה על ידי אזהרה או התראה של PHP, ההודעה תתעוד תחת קטגוריה php, במידה והשגיאה בוצעה על ידי שגיאה חריגה שלא נתפסה, הקטגוריה תיהיה exception.ExceptionClassName (עבור שגיאות חריגות של המחלקה CHttpException קוד הסטטוס של השגיאה תחת המאפיין statusCode יצורף גם הוא לשם הקטגוריה). לכן ניתן להשתמש באפשרות התיעוד בכדי לנטר שגיאות הקוראות במהלך הרצת האפליקציה.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !