0 follower

ניהול תבניות ועיצוב

תבנית הינה דרך שיטתית לשינוי התצוגה של העמודים באפליקצית ווב. על ידי הוספת תבנית חדשה, המראה הכללי של האפליקציה משתנה באופן מיידי ודרמטי.

ב Yii, כל תבנית מיוצגת כתיקיה המכילה קבצי תצוגה, קבצי תבנית, קבצי סקריפט (Js, CSS), תמונות, וכדומה. שם התבנית הוא שם התיקיה בה הוא נמצא. כל התבניות נמצאות תחת אותה תיקיה WebRoot/themes. בכל זמן נתון, רק תבנית אחת יכולה להיות פעילה.

טיפ: תיקית התבניות ברירת המחדל WebRoot/themes ניתנת לשינוי לתיקיה אחרת בשרת. בכדי לבצע זאת יש להגדיר את המאפיינים basePath ו baseUrl של רכיב האפליקציה themeManager.

בכדי להפעיל תבנית, יש להגדיר את המאפיין theme של האפליקציה לשם התבנית הרצוי שבו רוצים להשתמש. ניתן לבצע הגדרה זו בקובץ הגדרות האפליקציה או במהלך הרצת האפליקציה בפעולות בקונטרולר.

הערה: שמות התבניות רגישות לאותיות גדולות-קטנות. אם יהיה ניסיון להפעיל תבנית אשר אינה קיימת, שימוש ב Yii::app()->theme יחזיר null.

התכנים הנמצאים בתיקית תבנית צריכים להיות מאורגנים באותה צורה כמו אלו הנמצאים תחת התיקיה הראשית של האפליקציה. לדוגמא, כל קבצי התצוגה צריכים להמצא תחת התיקיה views, קבצי תבניות צריכים להמצא תחת התיקיה views/layouts, וקבצי תצוגה מערכתיים צריכים להמצא תחת התיקיה views/system. לדוגמא, אם אנו רוצים להחליף את קובץ התצוגה create השייך לקונטרולר PostController עם קובץ התצוגה של התבנית classic, אנו צריכים לשמור את קובץ התצוגה החדש תחת התיקיה WebRoot/themes/classic/views/post/create.php.

עבור קבצי תצוגה השייכים לקונטרולר הנמצא בתוך מודול מסויים, קבצי התצוגה המקבילים צריכים גם הם להיות ממקומים תחת התיקיה views. לדוגמא, אם קובץ הקונטרולר הנ"ל PostController נמצא תחת מודול בשם forum, אנו צריכים לשמור את קובץ התצוגה create שהוא משתמש בו כ WebRoot/themes/classic/views/forum/post/create.php. במידה והמודול forum נמצא תחת מודול נוסף בשם support, אז אנו נשמור את קובץ התצוגה הנ"ל כ WebRoot/themes/classic/views/support/forum/post/create.php.

הערה: מאחר ותיקית קבצי התצוגה views יכולה להכיל מידע הרגיש מבחינת אבטחה, היא צריכה להיות מוגדרת כתיקיה שלא ניתן לצפות בתוכנה על ידי משתמשי הקצה.

כשאנו נשתמש במתודות render או renderPartial בכדי להציג קובץ תצוגה, קובץ התצוגה הנ"ל וקובץ התבנית יטענו מהתיקיה של התבנית הנמצאת בשימוש כרגע. במידה והם נמצאו, קבצים אלו יוצגו. במידה ולא, קבצי התצוגה נסוגו לנתיב ברירת המחדל שלהם תחת viewPath ו layoutPath.

טיפ: בתוך קובץ תצוגה, אנו בדרך כלל צריכים לטעון משאבים (תמונות, קבצי סקריפט) מאותה תיקיה של התבנית בה אנו משתמשים כרגע. לדוגמא, אנו רוצים להציג תמונה הנמצאת בתיקיה images תחת התיקיה של התבנית הפעילה כרגע. שימוש במאפיין baseUrl של התבנית הפעילה כרגע, אנו יכולים ליצור קישור לתמונה בצורה הבאה,

Yii::app()->theme->baseUrl . '/images/FileName.gif'

להלן דוגמא לארגון תיקיות של אפליקציה המשתמשת בשני תבניות basic ו fancy.

WebRoot/
  assets
  protected/
    .htaccess
    components/
    controllers/
    models/
    views/
      layouts/
        main.php
      site/
        index.php
  themes/
    basic/
      views/
        .htaccess
        layouts/
          main.php
        site/
          index.php
    fancy/
      views/
        .htaccess
        layouts/
          main.php
        site/
          index.php

בהגדרות האפליקציה, אם נגדיר

return array(
  'theme'=>'basic',
  ......
);

אז התבנית basic תיהיה פעילה, אשר אומר שקובץ תבנית האפליקציה יטען מהתיקיה themes/basic/views/layouts, וקובץ התצוגה index יטען מהנתיב themes/basic/views/site. במידה וקובץ תצוגה לא נמצא בתבנית, האפליקציה תסוג לקובץ התצוגה הנמצא תחת התיקיה protected/views.

1. התאמה גלובאלית לוידג'טים

הערה: אפשרות זו קיימת החל מגרסא 1.1.3.

בעת השימוש בוידג'ט שסופק על ידי Yii או גורם צד שלישי, אנו בדרך כלל צריכים להתאים אותו לדרישות הספציפיות שלנו. לדוגמא, אנו נרצה לשנות את ערך ברירת המחדל של CLinkPager::maxButtonCount מ 10 כברירת מחדל ל 5. אנו יכולים לבצע זאת על ידי הצבת פרמטר בעת הקריאה ל-CBaseController::widget בעת יצירת הוידג'ט. אך דרך זו הופכת להיות טרחה מאחר ואנו חוזרים על אותו הפעולה שוב ושוב במקומות שונים באפליקציה בכל מקום בו אנו משתמשים ב-CLinkPager.

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>5,
  'cssFile'=>false,
));

בעזרת שימוש בהגדרות גלובאליות לוידג'טים, אנו צריכים להגדיר את הערכים הללו במקום אחד בלבד, לדוגמא, קובץ הגדרות האפליקציה. פעולה זו הופכת את ניהול ותחזוקת הוידג'טים לקלה יותר.

בכדי להשתמש באפשרות של הגדרות גלובאליות עבור וידג'טים, אנו צריכים להגדיר את widgetFactory בצורה הבאה:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'widgets'=>array(
        'CLinkPager'=>array(
          'maxButtonCount'=>5,
          'cssFile'=>false,
        ),
        'CJuiDatePicker'=>array(
          'language'=>'ru',
        ),
      ),
    ),
  ),
);

בקוד המוצג למעלה, אנו מגדירים את ההגדרות הגלובאליות עבור הוידג'טים CLinkPager ו CJuiDatePicker על ידי הגדרת המאפין CWidgetFactory::widgets. יש לזכור שהגדרות גלובאליות עבור כל וידג'ט מיוצגות כמפתח->ערך במערך, כשהמפתח מייצג את שם המחלקה של הוידג'ט והערך מייצג מערך של הגדרות גלובאליות לוידג'ט.

כעת, בכל פעם שאנו ניצור וידג'ט CLinkPager בקובץ תצוגה, המאפיינים המוגדרים למעלה יוצבו כברירת מחדל לוידג'ט, וכל מה שאנו צריכים כדי ליצור את הוידג'ט הוא לכתוב את הקוד הבא:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
));

אנו תמיד יכולים לדרוס את ההגדרות הגלובלאיות בעת הצורך. לדוגמא, אם בקובץ תצוגה כלשהו אנו נרצה להגדיר את המאפיין maxButtonCount ל-2, אנו יכולים לבצע את זאת בעזרת הקוד הבא:

$this->widget('CLinkPager', array(
  'pages'=>$pagination,
  'maxButtonCount'=>2,
));

2. עיצוב

הערה: אפשרות העיצוב קיימת החל מגרסא 1.1.0.

בזמן שאנו משתמשים בתבנית בכדי לשנות את המראה החיצוני של האפליקציה, אנו יכולים להשתמש בעיצובים בכדי לשנות את עיצוב הוידג'טים הנמצאים בתוך קבצי התצוגה.

עיצוב הוא מערך של אלמנטים שבעזרתו ניתן לאתחל מאפיינים של וידג'ט. עיצוב שייך למחלקה של וידג'ט, ומחלקה של וידג'ט יכולה להכיל כמה עיצובים המזוהים על פי שמותיהם. לדוגמא, אנו יכולים להגדיר עיצוב לוידג'ט CLinkPager ושמו של העיצוב הוא classic.

בכדי להשתמש באפשרות של העיצובים, אנו קודם צריכים לערוך את הגדרות האפליקציה על ידי התקנת הרכיב widgetFactory:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'enableSkin'=>true,
    ),
  ),
);

זכור שבגרסאות קודמות ל 1.1.3, בכדי להשתמש בעיצובים עבור וידג'טים יש צורך להשתמש בקוד הבא:

return array(
  'components'=>array(
    'widgetFactory'=>array(
      'class'=>'CWidgetFactory',
    ),
  ),
);

לאחר מכן אנו יוצרים את העיצובים הדרושים. עיצובים השייכים לאותו מחלקת וידג'ט נשמרים בקובץ PHP אחד ששמו הוא שם המחלקה של הוידג'ט. כל קבצי העיצובים הללו נשמרים תחת protected/views/skins, כברירת מחדל. במידה ויש צורך לשנות מיקום זה לתיקיה אחרת, ניתן להגדיר את המאפיין skinPath של הרכיב widgetFactory. לדוגמא, אנו יכולים ליצור תחת התיקיה protected/views/skins קובץ בשם CLinkPage.php שתוכנו הוא הקוד הבא,

<?php
return array(
  'default'=>array(
    'nextPageLabel'=>'&gt;&gt;',
    'prevPageLabel'=>'&lt;&lt;',
  ),
  'classic'=>array(
    'header'=>'',
    'maxButtonCount'=>5,
  ),
);

בקוד המוצג למעלה, אנו יוצרים שני עיצובים עבור הוידג'ט CLinkPager והם default ו classic. הראשון הוא העיצוב שיצורף לכל אובייקט של הוידג'ט CLinkPager שאנו לא מגדירים את המאפיין skin באובייקט בצורה ספציפית, בזמן שהשני הוא העיצוב שיצורף לאובייקט של הוידג'ט CLinkPager שהמאפיין skin שלו מוגדר כ classic. לדוגמא, בקוד התצוגה הבאה, הוידג'ט הראשון משתמש בעיצוב default בזמן שהשני משתמש בעיצוב classic:

<?php $this->widget('CLinkPager'); ?>
 
<?php $this->widget('CLinkPager', array('skin'=>'classic')); ?>

אם ניצור וידג'ט עם כשאנו מגדירים את המאפיינים ההתחלתיים בקובץ התצוגה, מאפיינים אלו יתאחדו עם המאפיינים המוגדרים בעיצוב אך יקבלו עדיפות על פני אלו שהוגדרו בעיצוב. לדוגמא, הקוד הבא יוצר וידג'ט שמאפייניו ההתחלתיים יהיו

array('header'=>'', 'maxButtonCount'=>6, 'cssFile'=>false)

שהם התוצאה של איחוד המאפיינים ההתחלתיים שהוגדרו בקובץ התצוגה ובעיצוב classic.

<?php $this->widget('CLinkPager', array(
  'skin'=>'classic',
  'maxButtonCount'=>6,
  'cssFile'=>false,
)); ?>

יש לזכור שהשימוש בעיצובים אינו דורש שימוש בתבניות. למרות, בזמן השימוש בתבניות, המערכת תחפש את העיצובים תחת התיקיה skins של קבצי התצוגה של התבנית הפעילה (לדוגמא WebRoot/themes/classic/views/skins). במידה והעיצוב קיים בתיקית קבצי התצוגה של התבנית הפעילה ובתיקית קבצי התצוגה של האפליקציה, קבצי העיצוב הנמצאים תחת התבנית הפעילה יקלו עדיפות.

במידה והוידג'ט משתמש בעיצוב שאינו קיים, המערכת תיצור את הוידג'ט כרגיל ללא שום שגיאה.

מידע: שימוש בעיצובים יכול להשפיע לרעה על הביצועים של האפליקציה מאחר והמערכת צריכה לחפש את קובץ העיצוב בפעם הראשונה שהוידג'ט נוצר.

עיצוב הוא דומה להגדרות וידג'ט גלובאליות. ההבדלים העיקריים הם:

 • עיצוב קשור יותר למאפיינים המייצגים תצוגה בוידג'ט;
 • וידג'ט יכול להכיל מספר רב של עיצובים;
 • ניתן להגדיר תבניות עבור עיצוב;
 • שימוש בעיצוב יקר יותר מבחינת משאבים מאשר שימוש בהגדרות וידג'ט גלובאליות.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !